اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 25 مرداد 1401
تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز
ردیفنوع شارژسال 85سال 86سال87سال 88سال 89سال 90سال 91سال 92سال 93از 1/7/94از5/3/95از2/5/96
   -11.90%-25%-25.40%-10.80%-10%-15%-20% -25%-12%-9%
1شارژ ماهیانه:هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری پیشگیرانه (PM) هر دستگاه ماشین همودیالیز در بخش های دیالیزی كه حداقل 3 شیفت كامل فعال می باشند و هر ماشین دیالیز حداقل 60 مورد دیالیز (با بافر استات) و یا بیشتر انجام می دهد.25500تومان28534تومان35667تومان44726تومان49556تومان54511تومان62688تومان75226تومان75226تومان94032تومان105316تومان114794تومان
2شارژ ماهیانه: هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری پیشگیرانه (PM)هر دستگاه ماشین همودیالیز در بخش های دیالیزی كه حداقل 3 شیفت كامل فعال می باشند و هر ماشین دیالیز حداقل 60 مورد دیالیز ( با بافر بیکربنات) و یا بیشتر انجام می دهد و جهت ضدعفونی فقط از برنامه شیمیایی استفاده می گردد.27000تومان30213تومان37766تومان47358تومان52473تومان57720تومان66378تومان79654تومان79654تومان99567تومان111515تومان121551تومان
3شارژ ماهیانه:هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری پیشگیرانه(PM)هر دستگاه ماشین همودیالیز در بخش های دیالیزی كه حداقل 3 شیفت كامل فعال می باشند و هر ماشین دیالیز حداقل 60 مورد دیالیز ( با بافر بیکربنات) و یا بیشتر انجام می دهد و از برنامه ضدعفونی حرارتی و توأم استفاده می گردد.28500تومان31891تومان39864تومان49989تومان55388تومان60927تومان70066تومان84079تومان84079تومان105099تومان117711تومان128305 تومان
4شارژ پایه: در مرکز استان12000تومان13428تومان16785تومان21048تومان23321تومان25653تومان29501تومان35401تومان35401تومان44251تومان49561تومان54021تومان
5شارژ پایه: در مراکز با فاصله 200 کیلومتری از مرکز استان24000تومان26856تومان33570تومان42097تومان46643تومان51307تومان59003تومان70804تومان70804تومانتومان8850599126تومان108047تومان
6شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 200 كیلومتری تا 400 كیلومتری از مرکز استان36000تومان40284تومان50355تومان63145تومان69965تومان76961تومان88505تومان106206تومان106206تومان132757تومان148688تومان162070 تومان
7شارژ پایه: در مراکز از فاصله 400 كیلومتری تا 600 كیلومتری از مرکز استان48000تومان53712تومان67140تومان84193تومان93286تومان102615تومان118007تومان141608تومان141608تومان177010تومان198251تومان216093تومان
8شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 600 كیلومتری از مرکز استان58000تومان64902تومان81127تومان101733تومان112720تومان123992تومان142591تومان171109تومان171109تومان213886تومان239552تومان261112تومان
 1- شارژ ماهیانه: هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری دستگاه های همودیالیز که ماهانه از سوی مرکز درمانی به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌گردد. 2- شارژ پایه: ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﺳﺮوﻳﺲ وﻧﮕﻬﺪاری( ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ) هرماه، ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮﻛت های طرف قرارداد ﺗﻌﻤﻴﺮات و نگهداری دستگاه های دﻳﺎﻟﻴﺰ پرداخت می نمایند. هر مرکز درمانی به هر شرکت طرف قرارداد ﺑﺮای ﻳﻚ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ‌کندﻛﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ها و ﺗﻨﻮع آن ها ﻧﺪارد و ﺷﺮﻛت‌هاییﻛﻪ یک دستگاه ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﺎﻟﻴﺰ را در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. *ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر، طبق برنامه و درصورت لزوم 2بار، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴن های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺮاجعه و نسبت به تست و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه های ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﭙﺮدازد و درﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪی (ﺑﻴﺶ از دوﺑﺎر) و ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨش های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑه ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻬﺮان %50 و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها %75 ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد. **مرکز استان در شارژ پایه: درصورتیکه شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز در مرکز استان محل نصب دستگاه، دارای نمایندگی خدمات پس از فروش می¬باشد، میزان شارژ پایه از مرکز آن استان محاسبه می¬گردد در غیراینصورت شارژ پایه از مرکز استان محل استقرار شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز سنجیده می¬شود. تاریخ ویرایش: 31/02/97             
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  629,357
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386