سه شنبه 27 آذر 1397
شماره تلفن های اداره کل
نام و نام خانوادگی یا سمت شخص مورد نظر یا نام اداره را در باکس جستجو وارد نمایید.
برای دانلود دفترچه PDF اینجا کلیک نمایید.
نام و نام خانوادگیسمت مستقیمداخلی
آقای دكتر رضا مسائلیمدیرکل تجهیزات پزشکی66756236-8304
آقای سید علی سید حسینیمسئول دفتر مدیركل63420304
آقای مهندس علیرضا سلیمانیمعاون فنی اداره كل تجهیزات پزشكی63420309
آقای مهندس روح الله مزینانیمشاور و دستیار ویژه مدیركل63420302
آقای مهندس مهدی پرهیزکارمشاور اجرایی مدیرکل63420306
آقای محمد سبزواریانکارشناس مدیریت63420390
آقای حامد میرگلوبیاتکارشناس مدیریت63420340
آقای سرافراز هاشم خانیکارشناس مدیریت63420308
آقای مهندس حمیدرضا امامیمدیریت پشتیبانی و منابع 63420203
آقای عباس تاریمسئول دفتر مدیریت امور عمومی63420231
آقای حجت اله ابراهیمیکارشناس امور مالی و کارپردازی63420214
مصطفی صابریسرپرست مدیریت خدمات و پشتیبانی63420120
آقای سید رضا حسینی فرمتصدی امور دفتری63420205
خانم زهرا محترمیمدیر منابع انسانی63420353
خانم نازنین مهررخمسئول دفتر منابع انسانی63420716
خانم سحر ستایشمدیر امور مالی و عامل ذی حسابی63420139
خانم فاطمه امینیسرپرست دبیرخانه63420169
خانم زهرا کشاورزمتصدی امور دفتری63420173
خانم مریم حاجتیمتصدی امور دفتری63420178
آقای مجید اسماعیلیمسئول درگاه الکترونیکی تایید مجوز های ورود و ترخیص63420117
خانم نسرین غفرانیکارشناس ترخیص63420166
آقای مجید اسماعیلیمسئول کانون بسیج جامعه پزشکی63420117
خانم مهندس رویا شهبازیرئیس اداره فناوری اطلاعات ( IT)63420317
خانم مهندس مریم نیک سیرتمعاون فنی اداره فناوری اطلاعات63420316
خانم شیرین مصطفویمسئول دفتر اداره فناوری اطلاعات63420796
خانم مهندس آرزو منصورزادهكارشناس فناوری اطلاعات63420718
خانم مهندس عاطفه منصورزادهكارشناس فناوری اطلاعات63420313
آقای مهندس محمدرضا بهره ورکارشناس فناوری اطلاعات36420333
آقای مهندس امید گل باباییکارشناس پشتیبان شرکت شبکه و زیر ساخت63420341
آقای مهندس جمال تولیرئیس اداره کارشناسی تجهیزات پزشكی66727684444
آقای مهندس مجید حمیدیمعاون اداره کارشناسی تجهیزات پزشكی63420460
آقای علی رضا رعدیمسئول دفتر اداره کارشناسی 63420481
خانم مهناز نظیفمسئول دفتر کارشناس تجهیزات پزشكی63420419
خانم مهندس فاطمه باباییكارشناس مسئول تجهیزات پزشكی63420414
آقای مهندس امین اسلامیكارشناس تجهیزات پزشكی63420418
آقای مهندس آرش چگینیكارشناس تجهیزات پزشكی63420426
خانم مهندس مهدیه واعظ محرابیكارشناس تجهیزات پزشكی63420409
آقای مهندس مجتبی نجفیكارشناس تجهیزات پزشكی63420417
خانم طاهره عطارانكارشناس تجهیزات پزشكی63420416
آقای مهندس آرش الوندیكارشناس تجهیزات پزشكی63420423
خانم زهره زرین کلاهكارشناس مسئول تجهیزات و پزشكی63420408
آقای مهندس اباذر سبزعلیكارشناس تجهیزات پزشکی63420415
خانم مهندس فریده احمد پوركارشناس تجهیزات پزشكی63420410
خانم مهندس سعیده تیغ تیزكارشناس تجهیزات پزشكی63420420
خانم مهندس نسترن رحیمیكارشناس تجهیزات پزشكی63420406
خانم مهندس نوشین کاتبیكارشناس تجهیزات پزشكی63420404
خانم مهندس زهرا باقری فردكارشناس تجهیزات پزشكی63420722
خانم مهندس معصومه امیدواركارشناس تجهیزات پزشكی63420407
خانم فاطمه بنافتی زادهكارشناس تجهیزات پزشكی63420405
آقای مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندكارشناس تجهیزات پزشكی63420422
آقای مهندس شهروز زارع منشكارشناس تجهیزات پزشكی63420411
آقای مهندس مجید موسویكارشناس تجهیزات پزشكی63420482
آقای مسعود کاشف پوركارشناس تجهیزات پزشكی63420433
خانم مهندس زهرا کنعانیكارشناس تجهیزات پزشكی63420413
خانم ساجده رمضان پوركارشناس تجهیزات پزشكی63420421
آقای مهندس عبداله حسین نیاکارشناس تجهیزات پزشکی63420425
آقای مهندس سعید اقوامیکارشناس تجهیزات پزشکی63420780
خانم فهیمه سلیمانی فركارشناس تجهیزات پزشكی63420577
خانم مهندس نغمه علی باباییكارشناس تجهیزات پزشكی63420412
آقای مهندس علیرضا شکرزادهكارشناس تجهیزات پزشكی63420434
آقای دكتر محمدمهدی گلابگیرانرئیس اداره اداره كارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشكی66739193502
خانم اكرم احمدیمسئول دفتر اداره كارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
خانم مژگان معاضیكارشناس مسئول مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420511
خانم مهندس راحله علمداریكارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420510
خانم مهندس طاهره وثوقیكارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420512
آقای مهندس اسحاق عامریسرپرست اداره صادرات667078635131
خانم دكتر افروز لطیفیمسئول واحد تحقیق و توسعه66727948150
خانم عاطفه سادات ریوندیکارشناس تحقیق و توسعه63420118
خانم مریم سجادیکارشناس پایش و بروزرسانی نظام مدیریت کیفیت(ISO)63420575
آقای مهندس عادل احمدزادهکارشناس ارزیابی و بالینی63420155
آقای مهندس محمد علی حیدریرئیس اداره كارشناسی فرآورده های آزمایشگاهی66727835359
خانم مهندس سپیده گلبازمعاون اداره فرآورده های آزمایشگاهی63420357
خانم فاطمه خسرویمسئول دفتر اداره كارشناسی فرآورده های آزمایشگاهی63420350
آقای میثم حاتمیكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420100
خانم ندا مینائی کاریجانیكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420358
آقای دكتر بابک لطیفكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420356
خانم طاهره موسویكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420362
خانم شادی سادات نوابیكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420361
خانم سمیه محمودیكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420357
خانم مهندس رزا مختاریرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی66714728501
آقای مهندس هادی امیرحسینیمعاون اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی تجهیزات پزشكی63420513
خانم ملیکا حسنیمسئول دفتر اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420550
آقای دكتر فردین حاتمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420519
خانم سارا سیفیکمک کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420515
آقای مهندس میلاد مصطفویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420521
آقای مهندس محمد امین اسفندیاریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420506
خانم مهندس مریم السادات مصباحیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420514
خانم عاطفه سادات موسویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420518
خانم مهندس اعظم قنائیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420509
خانم مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420516
خانم مهندس فرناز فرهودیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420158
خانم مهندس شیما سردار زادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420507
آقای مهندس مجید سلیمانی فردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420517
خانم مهندس سارا درخشان فرکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420508
خانم مهندس نسیم تربتیرئیس اداره مهندسی و نگهداری66727844201
خانم مهندس زینب قرائیمعاون اداره مهندسی و نگهداری63420215
آقای ابوذر گشانیمسئول دفتر اداره مهندسی و نگهداری63420202
خانم رویا بزمی پورکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420216
خانم سمانه آقارضیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420234
خانم منیژه ملك لوکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420204
خانم مهندس شراره شهریاریکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420724
آقای مهندس شاپور کاظمی قمیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420218
خانم مژگان محمدیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420214
آقای مهندس علی جوادی رادکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420220
آقای مهندس محمد رضا رحیمی پورکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420217
آقای دکتر محمد همتیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420235
خانم مهندس زهرا نیک خواهکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420211
آقای مهندس احمد نورالهیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420207
آقای مهندس محمدرضا زمانیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420212
خانم مهندس سارا کریمیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420219
خانم حمیده مظفریکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420206
خانم مهندس شیوا خسروی نیاکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420213
آقای مهندس علیرضا مومنیکارشناس اداره مهندسی و نگهداری 63420232
آقای مهندس علیرضا هوشنگیرئیس اداره نظارت و بازرسی66700012-15266
خانم مهندس مریم باغبانیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
آقای سید افضل موسویمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420250
خانم مهندس زهرا امانیكارشناس نظارت63420259
خانم مهندس حمید نژادکارشناس قیمت گذاری63420253
خانم آرزو صمدیکارشناس توزیع63420258
خانم خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی63420262
خانم گلاره چگینیکارشناس قیمت گذاری63420261
آقای محمدرضا جهانبانیکارشناس نظارت و بازرسی63420257
آقای مجتبی فرزینکارشناس مسئول قیمت گذاری63420260
خانم بهاره جمشیدیكارشناس قیمت گذاری63420774
خانم شهلا سعادتیکارشناس توزیع63420252
آقای مهندس حسین ذکیکارشناس نظارت و بازرسی63420146
آقای نعمت اله عباس گودرزیکارشناس نظارت و بازرسی63420263
آقای هاشم یعقوبیکارشناس نظارت و بازرسی63420147
آقای محمدرضا عصاریکارشناس حقوق63420269
خانم لاله امینیکارشناس قیمت گذاری63420253
حراسترئیس حراست66759016141
حراستمعاون و مسئول دفتر حراست63420142
حراستکارشناس حراست63420351
حراستنگهبان63420126
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
تعداد بازديد اين صفحه: 62,794
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386