پنج شنبه 6 آبان 1400
مجوز فروش موقت
باتوجه به واردات موازی توسط شرکت های دارای مجوز واردات فوریتی، مجوزهای زیر جهت فروش کالاهای فوریتی باتوجه به ضوابط و مقررات اداره کل تجهیزات پزشکی به شرح ذیل اعلام می گردد.
نام شرکت نام کالا و مدل و سایزنام کمپانیلات نامبرتعدادتاریخ ترخیصتاریخ انقضا کالا
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.25x18mm Medtronic plcLOT: 0009230494 : 5x LOT: 0009241717 : 8x LOT: 0009230494 : 2x1597/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.25x22mm Medtronic plcLOT: 0009157768 1097/09/275/29/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.25x26mm Medtronic plcLOT: 0009202977 1297/09/276/21/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.25X30 Medtronic plcLOT: 0009178149 1297/09/276/11/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.50X12mm Medtronic plcLOT: 0009226183 2097/09/277/8/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.50X18mm Medtronic plcLOT: 0009254619 1097/09/277/24/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.50x22mm Medtronic plcLOT: 0009202979 1097/09/276/21/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.50x26mm Medtronic plcLOT: 0009209579 2097/09/276/28/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.50x30mm Medtronic plcLOT: 0009188853 : 7x LOT: 0009204997 : 3x1097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.75x12mm Medtronic plcLOT: 0009202981 1597/09/276/21/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.75x18mm Medtronic plcLOT: 0009221698 2197/09/277/4/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.75x22mm Medtronic plcLOT: 0009206904 2097/09/276/26/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.75x26mm Medtronic plcLOT: 0009226185 5097/09/277/8/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 2.75x30mm Medtronic plcLOT: 0009232864 1597/09/277/11/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00X12mm Medtronic plcLOT: 0009204999 1597/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00X18mm Medtronic plcLOT: 0009191524 4097/09/276/14/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00x22mm Medtronic plcLOT: 0009226186 4097/09/277/8/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00X26mm Medtronic plcLOT: 0009217990 3097/09/277/2/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00x30mm Medtronic plcLOT: 0009213500 3097/09/277/8/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00x34mm Medtronic plcLOT: 0009226187 2097/09/277/8/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.00X38mm Medtronic plcLOT: 0009212198 2597/09/277/2/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50X12mm Medtronic plcLOT: 0009284759 2097/09/278/16/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50X18mm Medtronic plcLOT: 0009230500 2097/09/277/11/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50X22mm Medtronic plcLOT: 0009198392 3597/09/276/19/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50x26mm Medtronic plcLOT: 0009221699 2597/09/277/4/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50x30mm Medtronic plcLOT: 0009241719 2097/09/277/16/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50X34mm Medtronic plcLOT: 0009230501 2097/09/277/10/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرResolute Integrity Drug Eluting Stent 3.50X38mmMedtronic plcLOT: 0009248555 1597/09/277/19/2021 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 16x2.50mmBOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22364519 1597/09/277/8/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 16x2.75mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22368517 : 16x LOT: 22520828 : 1x LOT: 22368517 : 13x3097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 16x3.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22362450 1097/09/277/8/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 16x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22370193 3097/09/277/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 20x2.25mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22430851 597/09/277/17/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 20x2.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22530743 1097/09/278/7/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 20x3.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22375209 : 16x LOT: 22482258 :14x 3097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 20x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22389405 : 24x LOT: 22643743 : 6x3097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 20x4.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22519865 197/09/278/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 24x2.25mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22275442 1297/09/276/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 24x2.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22327229 1097/09/276/24/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 24x3.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22319439 : 8x LOT: 22457961 : 22x3097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 24x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 224793423097/09/277/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 28x2.25mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22281070 1097/09/276/10/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 28x2.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22345334 1097/09/276/30/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 28x2.75mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22353009 3097/09/276/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 28x3.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22679327 3097/09/279/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 28x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22692909 : 5x LOT: 22692906 : 25x3097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 32x2.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22336326 : 1x LOT: 22389148 : 9x1097/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 32x2.75mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22595746 1797/09/278/21/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 32x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22482936 2597/09/277/1/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 38x2.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22422954 10x LOT: 22422954 : 2x LOT: 22627814 : 3x1597/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 38x2.75mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22218075 597/09/275/30/2020 12:00:00 AM
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 38x3.00mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22268712 : 2x LOT: 22442926 : 23x2597/09/27 
تدبیر کیمیا اکسیرPromus Element Plus Drug Eluting Stent 38x3.50mm BOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONLOT: 22452929 : 2x LOT: 22616468 : 13x1597/09/27 
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  490,793
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386