اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 3 خرداد 1401
مجوز فروش موقت
باتوجه به واردات موازی توسط شرکت های دارای مجوز واردات فوریتی، مجوزهای زیر جهت فروش کالاهای فوریتی باتوجه به ضوابط و مقررات اداره کل تجهیزات پزشکی به شرح ذیل اعلام می گردد.
ردیفنام شرکتنام كالا به لاتیننام كالا به فارسینام کمپانیLOT NumberIRCتعدادتاریخ انقضا کالاسقف خرید مراکز درمانی (ریال)سقف خرید مصرف کننده(ریال)شماره کوتاژ و تاریخ ترخیصتاریخ اعتبار
1فراز طب جم گسترaspiration catheter with Stylet LP6F Meritکتتر مکش لختهMerit MedicalH2042398 H21101012.8357092358e+0151582024/01 2024/05158938001748320027526808-1399/04/22 28966570-1400/05/20 45619345 434055041401/02/31
2فراز طب جم گسترpericardio centesis kitلوله های درناژMerit MedicalK1811076 K2110977 K2119647 K2115345 K1764794 K16507285.0304478753e+0153542023/01 2024/04 2024/05 2023/01 2022/01114528371385793227526808-1399/04/22 28966570-1400/05/20 45619345 434055041401/02/31
3فراز طب جم گسترcatheter 5f CB1کتتر تشخیصی فمورال پریفرالMerit MedicalI1703341 I1708929 I17089499.6246909217e+0154022022/1011690661285972434055041401/02/31
4فراز طب جم گسترcatheter 5f CB25fکتتر تشخیصی فمورال پریفرالMerit MedicalI17089502.2554120338e+0151692022/1011690661285972434055041401/02/31
5فراز طب جم گسترcatheter 5f VERTEBRALکتتر تشخیصی فمورال پریفرال 5F VERMerit MedicalI1692085 I17089463.2899667436e+0154492022/1011690661285972434055041401/02/31
6فراز طب جم گسترguide wire hydrophilic 0.035 150cm meritگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکMerit MedicalK1842710 K1841928 K1852556 K1842712 K1842709 K1863206 K1838016 K1843944 K1863307 K1775086 K1794834 K1775527 K1790164 K1794838 K1839031 K1790163 K1775528 K18504335.5641876968e+01551572023/02 2023/03 2023/05 2023/063150400346540027527212-1399/07/22 27781021-1399/08/21 27588656-1399/05/25 42596693 45619345 434055041401/02/31
7فراز طب جم گسترguide wire hydrophilic 0.035 180cm stiffگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکMerit MedicalK17163277.6294381518e+01522022/1131504003465400434055041401/02/31
8فراز طب جم گسترguide wire hydrophilic 0.035 260cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکMerit MedicalK1833538 K1830836 K1790177 K1825503 K1816001 K17558609.0787439925e+0158212023/01 2023/03 2023/04 2023/054392700483200027527212-1399/07/22 42596693 456193451401/02/31
9فراز طب جم گسترguide wire hydrophilic 0.035 260cm Stiffگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکMerit MedicalK2125727 K21257311.0167482607e+0158602024/054392700483200028966570-1400/05/20 27527212-1399/07/22 434055041401/02/31
10فراز طب جم گسترguiding catheter Radial5f SBS 3.5گایدینگ کتترMerit MedicalE15347697.4193111672e+015132022/0247521005227310434055041401/02/31
11فراز طب جم گسترMicro snare one loop 5mm Meritوان اسنیر سایز 5mmMerit MedicalK2096785 K1766506 K18030162.7450099254e+015102025/01 2024/12 2024/11228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
12فراز طب جم گسترsnare one loop 10mm Meritوان اسنیر سایز 10mmMerit MedicalK2110780 K17905718.473577846e+015102025/06 2024/12228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
13فراز طب جم گسترsnare one loop 15mm Meritوان اسنیر سایز 15mmMerit MedicalK21033993.6178134792e+01572026/01228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
14فراز طب جم گسترsnare one loop 20mm Meritوان اسنیر سایز 20mmMerit MedicalK21171498.7581927256e+01592025/06 2026/01228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
15فراز طب جم گسترMicro snare3loop 3.2f 2*4 Meritمولتی میکرو اسنیرسایز 4-2Merit MedicalK20720105.3376013483e+01582024/03228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
16فراز طب جم گسترMicro snare3loop 3.2f 4*8 Meritمولتی میکرو اسنیرسایز8-4Merit MedicalK20663152.3641275394e+01542024/02207022002504966228966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
17فراز طب جم گسترEn snare3loop 6f 6*10 Meritمولتی اسنیر سایز10-6Merit Medicalk17277321.1763296551e+015142022/11227723562504959127588989-1399/05/121401/02/31
18فراز طب جم گسترEn snare3loop 6f 9*15 Meritمولتی اسنیر سایز15-9Merit Medicalk20933415.0338750436e+015112022/04228915992518075827588989-1399/05/121401/02/31
19فراز طب جم گسترEn snare3loop7f 18*30 Meritمولتی اسنیر سایز 30-18Merit Medicalk2064724 k20759643.032217087e+015132024/02 2024/04228915992518075828966570-1400/05/20 27588989-1399/05/121401/02/31
20فراز طب جم گسترsheath 4f Radial0.01811 cm Meritشیت 4F رادیال 11 cmMerit MedicalH1791382 H1550640 H1580847 H1757646 H1796056 H17922532.034495137e+01510152022/02 2022/03 2022/04 2022/08 2023/01 2023/031753600192896027527212-1399/07/22 42596693 45619345 434055041401/02/31
21فراز طب جم گسترsheath 5f Radial 0.018 11cm Meritشیت 5F رادیال 11 cmMerit MedicalH1714687 H16780005.8925827288e+015232022/091753600192896027527212-1399/07/22 42596693 456193451401/02/31
22فراز طب جم گسترsheath 5f Radial 0.018 7cm Meritشیت رادیال استانداردMerit MedicalH1757704 H16780097.6195276867e+01572023/01 2022/091724536189698927527212-1399/07/22 27781021-1399/08/21 27588656-139905/25 425966931401/02/31
23فراز طب جم گسترsheath 6f Radial 7cm Meritشیت رادیال 6FMerit MedicalH1735560 H1767409 H1763145 H1763144 H1758740 H1765813 H1765838 H1765841 H1765836 H1751730 H1763143 H1739775 H1751730 H1842820 H1848923 H1856787 H1853322 H18489212.1860717424e+015204242022/07 2022/08 2022/11 2022/121706686187735427527212-1399/07/22 27781021-1399/08/21 27588656-1399/05/25 42596693 45619345 434055041401/02/31
24ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC111552211.1408936874e+01552022/06/30273561730091791399/12/041401/03/15
25ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC57709051.1408936874e+015152023/05/12273561730091791399/12/041401/03/15
26ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC57709061.1408936874e+015302023/05/12273561730091791399/12/041401/03/15
27ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC57886381.1408936874e+015252023/04/27273561730091791399/12/041401/03/15
28ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC57912071.1408936874e+01552023/06/01273561730091791399/12/041401/03/15
29ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC57912091.1408936874e+01552023/08/30273561730091791399/12/041401/03/15
30ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFIC58771121.1408936874e+0151402023/06/08273561730091791399/12/041401/03/15
31ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59613581.1408936874e+01552023/09/04273561730091791400/04/051401/03/15
32ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59678091.1408936874e+0152102023/09/03273561730091791400/04/051401/03/15
33ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59678111.1408936874e+0151052023/09/04273561730091791400/04/051401/03/15
34ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59847951.1408936874e+0151552023/09/11273561730091791400/04/051401/03/15
35ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59859811.1408936874e+0151302023/09/16273561730091791400/04/051401/03/15
36ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59860151.1408936874e+0151052023/09/15273561730091791400/04/051401/03/15
37ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59860281.1408936874e+015652023/09/17273561730091791400/04/051401/03/15
38ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59916091.1408936874e+015952023/09/18273561730091791400/04/051401/03/15
39ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59916101.1408936874e+0151152023/09/21273561730091791400/04/051401/03/15
40ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59916121.1408936874e+0151452023/09/22273561730091791400/04/051401/03/15
41ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59916151.1408936874e+0151252023/09/23273561730091791400/04/051401/03/15
42ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ59916161.1408936874e+0151502023/09/24273561730091791400/04/051401/03/15
43ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ60973901.1408936874e+0151552023/10/09273561730091791400/04/051401/03/15
44ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61152781.1408936874e+01522023/10/22273561730091791400/04/051401/03/15
45ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61153371.1408936874e+01552023/10/23273561730091791400/04/051401/03/15
46ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61154041.1408936874e+015102023/10/27273561730091791400/04/051401/03/15
47ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61154331.1408936874e+015952023/10/28273561730091791400/04/051401/03/15
48ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61154341.1408936874e+015952023/10/28273561730091791400/04/051401/03/15
49ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288421.1408936874e+01552023/10/29273561730091791400/04/051401/03/15
50ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288431.1408936874e+015702023/10/29273561730091791400/04/051401/03/15
51ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288441.1408936874e+0151052023/10/29273561730091791400/04/051401/03/15
52ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288641.1408936874e+0151402023/11/12273561730091791400/04/051401/03/15
53ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288641.1408936874e+015302023/11/02273561730091791400/04/051401/03/15
54ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288651.1408936874e+015952023/11/02273561730091791400/04/051401/03/15
55ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61288741.1408936874e+015302023/11/03273561730091791400/04/051401/03/15
56ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61381611.1408936874e+0151302023/11/04273561730091791400/04/051401/03/15
57ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61381941.1408936874e+015452023/11/05273561730091791400/04/051401/03/15
58ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61382351.1408936874e+0151452023/11/06273561730091791400/04/051401/03/15
59ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61382371.1408936874e+015172023/11/06273561730091791400/04/051401/03/15
60ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61383921.1408936874e+015402023/11/06273561730091791400/04/051401/03/15
61ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61384671.1408936874e+015352023/11/12273561730091791400/04/051401/03/15
62ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61384691.1408936874e+015402023/11/13273561730091791400/04/051401/03/15
63ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61384741.1408936874e+015802023/11/13273561730091791400/04/051401/03/15
64ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61384751.1408936874e+015902023/11/13273561730091791400/04/051401/03/15
65ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61384761.1408936874e+015602023/11/13273561730091791400/04/051401/03/15
66ویستا سلامت تتیسZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035 ,180cmگایدوایر آنژیوگرافی هیدروفیلیکBoston SCIENTIFICJRZ61613811.1408936874e+015102023/08/30273561730091791400/04/051401/03/15
67ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter6Fr Femoral left 3.5گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602482896.7309354464e+01532023/07/01439569248352611400/04/051401/03/15
68ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter6Fr Femoral left 4.0گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602267336.7309354464e+0153322023/02/11439569248352611400/04/131401/03/15
69ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter6Fr Femoral left 4.0گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602433316.7309354464e+01522023/05/28439569248352611400/04/151401/03/15
70ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter 6Fr Femoral left 4.0گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602583366.7309354464e+0152602023/09/09439569248352611400/04/131401/03/15
71ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter 6Fr Voda left 4.0گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602425076.7309354464e+01592023/05/20439569248352611400/04/151401/03/15
72ویستا سلامت تتیسRunway Guiding Catheter 6Fr Voda left 4.0گایدینگ کتترBoston SCIENTIFIC602699906.7309354464e+0152112023/11/19439569248352611400/04/151401/03/15
73ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr IMگایدینگ کتترCordis178455213.7721223723e+01552022/02/28395612343517361400/04/051401/03/15
74ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Judkins Left 4.5گایدینگ کتترCordis178549363.7721223723e+01532022/03/31395612343517361400/04/051401/03/15
75ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Judkins Left 4.5گایدینگ کتترCordis178834433.7721223723e+01512022/06/30395612343517361400/04/051401/03/15
76ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Judkins Left 4.5گایدینگ کتترCordis179047783.7721223723e+015102022/09/30395612343517361400/04/051401/03/15
77ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179020973.7721223723e+015552022/09/30395612343517361400/04/051401/03/15
78ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179020993.7721223723e+015672022/09/30395612343517361400/04/051401/03/15
79ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179021003.7721223723e+015142022/09/30395612343517361400/04/051401/03/15
80ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179075013.7721223723e+015212022/09/30395612343517361400/04/051401/03/15
81ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179109273.7721223723e+015742022/10/31395612343517361400/04/051401/03/15
82ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179109303.7721223723e+015252022/10/31395612343517361400/04/051401/03/15
83ویستا سلامت تتیسVista Brite Guiding Catheter 6Fr Extra Backup RCAگایدینگ کتترCordis179254893.7721223723e+01522022/12/31395612343517361400/04/051401/03/15
84ایده نگار قاصدک پارسDERMOTEKT (Kompresse) bandage (10 * 10cm GMBH)پانسمان درموتکت ( پانسمان غیر چسبنده )SÖHNGEN1660030715.0375033268e+015249952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
85ایده نگار قاصدک پارسDERMOTEKT (Kompresse) bandage (10 * 10cm GMBH )پانسمان درموتکت ( پانسمان غیر چسبنده )SÖHNGEN1660035465.0375033268e+01598802036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
86ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 152-BR-dressing ( 40 * 60 cm GMBH)پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1560263472.9404892717e+01512452036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
87ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 152-BR-dressing ( 40 * 60 cm GMBH)پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1660030702.9404892717e+01538502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
88ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 13 152 - BR-dressing (60 * 80 cm GMBH )پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1660028132.9404892717e+01547952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
89ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( kompresse) Wound band 10*10 cm GmbH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660024708.1048924341e+015250002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
90ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660019606.8212015761e+01518002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
91ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660024966.8212015761e+01523952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
92ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660030906.8212015761e+01527002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
93ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660030936.8212015761e+01578002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
94ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660033126.8212015761e+01545002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
95ایده نگار قاصدک پارسDERMOTEKT ( kompresse) bandage (10 * 10 cm GMBH )پانسمان درموتکت ( پانسمان غیر چسبنده )SÖHNGEN1660030715.0375033268e+015249952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
96ایده نگار قاصدک پارسDERMOTEKT ( kompresse) bandage (10 * 10 cm GMBH )پانسمان درموتکت ( پانسمان غیر چسبنده )SÖHNGEN1660035465.0375033268e+01598802036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
97ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 152-BR-dressing ( 40 * 60 cm GMBH)پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1560263472.9404892717e+01512452036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
98ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 152-BR-dressing ( 40 * 60 cm GMBH)پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1660030702.9404892717e+01538502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
99ایده نگار قاصدک پارسVerbandtuch DIN 152-BR-dressing ( 40 * 60 cm GMBH)پانسمان مسدود کنندهSÖHNGEN1660028132.9404892717e+01547952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
100ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( kompresse) Wound band ( 10*10 cm GmbH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660024708.1048924341e+015250002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
101ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660019606.8212015761e+01518002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
102ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660024966.8212015761e+01523952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
103ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 40*60 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660030906.8212015761e+01527002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
104ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660003686.8212015761e+0157502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
105ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660010176.8212015761e+01527002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
106ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660019596.8212015761e+01528502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
107ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660024506.8212015761e+01520952036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
108ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660031086.8212015761e+01524002036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
109ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660031146.8212015761e+0157502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
110ایده نگار قاصدک پارسAluderm ( Verbandtuch) dressing ( 60*80 cm GMBH)پانسمان سوختگیSÖHNGEN1660040286.8212015761e+0154502036.06  1395/09/24 ( 95427910) - (95171921 الف)1401/03/30
111سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602655672.69318624e+015962023/10/274169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
112سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602655712.69318624e+015942023/10/274169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
113سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602587012.69318624e+0152482023/09/114169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
114سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602587002.69318624e+015212023/09/114169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
115سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602687862.69318624e+0151802023/11/124169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
116سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602725592.69318624e+015202023/12/034169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
117سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602643042.69318624e+015102023/10/204169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
118سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602535682.69318624e+0151162023/08/134169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
119سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602535672.69318624e+015302023/08/134169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
120سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602643102.69318624e+01542023/10/214169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
121سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602555302.69318624e+01592023/08/274169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
122سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602614422.69318624e+015882023/10/014169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
123سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602614412.69318624e+0151222023/09/304169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
124سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602624312.69318624e+015542023/10/084169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
125سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602624252.69318624e+015362023/10/084169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
126سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602624302.69318624e+0151642023/10/134169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
127سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602624262.69318624e+01532023/10/124169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
128سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602407562.69318624e+015342023/04/304169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
129سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602614312.69318624e+0151022023/09/294169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
130سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602614332.69318624e+015362023/10/014169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
131سام طب بامدادMach1 Guiding Catheterگایدینگ کتترBOSTON SCIENTIFIC602614362.69318624e+015822023/10/024169968458696528445639- 1399/12/18 28406313- 1399/12/09 28446418- 1399/12/18 28421551- 1399/12/121401/03/30
132سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602547497.1802947259e+0156402022/08/2784172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
133سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602678307.1802947259e+0151852022/11/0484172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
134سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602678277.1802947259e+0155802022/11/0484172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
135سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602678287.1802947259e+015652023/11/0784172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
136سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602624727.1802947259e+0154802022/10/0684172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
137سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602624717.1802947259e+0151002022/10/0884172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
138سام طب بامدادImpulse Angiographic Catheterکتتر آنژیوگرافیBOSTON SCIENTIFIC602624577.1802947259e+015602022/10/0984172892590128482850- 1399/12/25 28483492- 1399/12/25 28480783- 1399/12/25 28633203- 1400/02/301401/03/30
139سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153525.5893126818e+015252023/10/262735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
140سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61154005.5893126818e+0151402023/10/282735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
141سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61154015.5893126818e+0153052023/10/282735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
142سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153335.5893126818e+01552023/10/262735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
143سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61152825.5893126818e+0151102023/10/272735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
144سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153345.5893126818e+015552023/10/262735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
145سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153515.5893126818e+015352023/10/262735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
146سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61382005.5893126818e+0153052023/11/102735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
147سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61382015.5893126818e+01552023/11/112735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
148سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61382415.5893126818e+0152102023/11/112735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
149سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288695.5893126818e+0151552023/11/032735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
150سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288705.5893126818e+0151052023/11/062735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
151سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288765.5893126818e+0153002023/11/092735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
152سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288755.5893126818e+015402023/11/062735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
153سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288465.5893126818e+0151452023/11/032735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
154سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61288475.5893126818e+0151552023/11/032735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
155سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61384665.5893126818e+015802023/11/172735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
156سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ60889255.5893126818e+0151652023/10/082735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
157سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ60889245.5893126818e+015152023/10/082735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
158سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153355.5893126818e+0151052023/10/232735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
159سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153365.5893126818e+0152702023/10/232735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
160سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61384515.5893126818e+0153102023/11/112735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
161سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61384525.5893126818e+0152502023/11/112735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
162سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61384085.5893126818e+015702023/11/102735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
163سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61383945.5893126818e+015602023/11/092735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
164سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61383965.5893126818e+015102023/11/092735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
165سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61383955.5893126818e+015502023/11/092735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
166سام طب بامدادZipwire Hydrophilic Guide Wire 0.035گایدوایر هیدروفیلیک 35هزارمBOSTON SCIENTIFICJRZ61153385.5893126818e+0151352023/11/022735617300917928447263- 1399/12/18 28483492- 1399/12/25 28633203- 1400/02/30 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
167سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC258395267.6992476277e+0151502022/08/104103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
168سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC259540247.6992476277e+0151552022/09/014103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
169سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260086747.6992476277e+015652022/09/134103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
170سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC258597557.6992476277e+015552022/08/134103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
171سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260958467.6992476277e+015802022/09/294103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
172سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260302577.6992476277e+0151852022/09/164103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
173سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260829867.6992476277e+0151352022/09/254103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
174سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC259463497.6992476277e+015652022/08/314103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
175سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260136987.6992476277e+015752022/09/144103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
176سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC258855537.6992476277e+015702022/08/194103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
177سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260754967.6992476277e+015852022/09/244103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
178سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260208467.6992476277e+0151152022/09/154103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
179سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC258793097.6992476277e+0151102022/08/184103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
180سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC258505097.6992476277e+0151502022/08/124103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
181سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC266167547.6992476277e+0153252023/01/114103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
182سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC266300827.6992476277e+0152252023/01/134103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
183سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC261249927.6992476277e+015252022/10/044103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
184سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260355777.6992476277e+015152022/09/174103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
185سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC261749937.6992476277e+015652022/10/124103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
186سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC264470377.6992476277e+015652022/12/014103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
187سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC264624957.6992476277e+0151352022/12/034103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
188سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC265098627.6992476277e+0151552022/12/124103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
189سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC259445817.6992476277e+0151002022/08/314103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
190سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260636167.6992476277e+015302022/09/234103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
191سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC260005547.6992476277e+0151102022/09/114103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
192سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC268414897.6992476277e+015202023/02/194103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
193سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC259435797.6992476277e+015552022/08/314103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
194سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC261813887.6992476277e+01552022/10/134103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
195سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC264922297.6992476277e+0151302022/12/094103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
196سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC261537287.6992476277e+015252022/10/084103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
197سام طب بامدادPTCA GUIDE WIRE 0.014 -PT2گاید وایر 14هزارمBOSTON SCIENTIFIC268027947.6992476277e+015352023/02/124103426451376828480118- 1399/12/25 28482850- 1399/12/25 28635596- 1400/02/30 28633280- 1400/03/11 28629564- 1400/02/301401/03/30
198سام طب بامدادDiagnostic Catheter 6F Model DXT6XXXکاتتر تشخیصیMedtronic602644667.4549728146e+0151002023/10/301262593138885228407599- 1399/12/091401/03/30
199آذرمدیکNegative Pressure Needle Free Connector with two-way Extension Tubeلوازم جانبی اینفیوژن و اینجکشن-کانکتور فشار منفی با اکستنشن تیوب دو راهGUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD2HA-1904019.4300277705e+015333/30/2022943361038021398/02/08 (25870621)1401/03/30
200آذرمدیکNegative Pressure Needle Free Connector with Three-way Extension Tubeلوازم جانبی اینفیوژن و اینجکشن-کانکتور فشار منفی با اکستنشن تیوب سه راهGUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD3HA-1904011.5069325964e+0155913/30/20221617711779481398/02/08 (25870621)1401/03/30
201آذرمدیکPositive Pressure Needle Free Connector with two-way Extension Tubeلوازم جانبی اینفیوژن و اینجکشن--کانکتور فشار مثبت با اکستنشن تیوب دو راهGUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD2FA-1904016.8207157982e+0153283/30/20221752521927771398/02/08 (25870621)1401/03/30
202آذرمدیکPositive Pressure Needle Free Connector with three-way Extension Tubeلوازم جانبی اینفیوژن و اینجکشن-کانکتور فشار مثبت با اکستنشن تیوب سه راهGUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD3FA-1904018.6741989155e+01511863/30/20222411592652741398/02/08 (25870621)1401/03/30
203 آریا درمان گلسارشیت فمورال - 11CM - 6Fشیت فمورال 6FSCW31924711843009473890326509452022.0958470064320026662143-99000 26258515-9900098/08/19-98/05/061401/8/30
204 آریا درمان گلسارشیت فمورال - 11CM-7Fشیت فمورال 7FSCW319241124267237298878422510142022.0858470064320026662143-99000 26258515-9900098/08/19-98/05/061401/8/30
205 آریا درمان گلسارکیت آنژیوگرافی Hemostasis Valve Setکیت انژیوگرافیSCW319248117411021779608010035172022.0942655146920626662143-99000 26258515-9900098/08/19-98/05/061401/8/30
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  588,510
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386