پنج شنبه 9 بهمن 1399
قیمت عرضه و توزیع کالاهای حفاظت فردی کرونا
IRCنام کالا فارسینام شرکتمدلبرندکشور سازنده اصلی شرکت سازنده قانونیسقف قیمت فروش واردکننده / تولیدکننده(ریال)سقف قیمت فروش توزیع کننده / خرید مراکز درمانی (ریال)سقف قیمت فروش به مصرف کننده (ریال)تاریخ انتشار قیمتوجه افتراق فارسینوع ثبت
3292268711570387دستکش جراحی لاتکسارم کوشادستکش جراحی ارتوپدی یک لایه ارمIranشركت تعاونی ارم كوشا3135634491.638630.5921397/08/12دستکش جراحی ارتوپدی تولید کننده
7460154584388531دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 7تولید کننده
6462785636782810دستکش معاینه نیتریلتولیدی دستکش حریر ایراندستکش معاینه نیتریل بدون پودر-150 عددینیتکس-nitexIranشركت دستكش حریر ایران364875.6401363.16449526.73921398/02/16دستكش معاینه یكبار مصرف غیر استریل بدون پودر نیتریل تولید کننده
2964787764907299دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16خیلی بزرگتولید کننده
3687768073077304دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکش معاینه پودرزده ارمIranشركت تعاونی ارم كوشا343800378180423561.61399/04/03دستکش معاینه پودر زدهتولید کننده
7249634329941648دستکش معاینه لاتکسبیتا طب ایرانیانبسته بندی 100 عددی کم پودر در سایز های S-M-LدپاIranبیتا طب ایرانیان276480304128340623.361399/04/03 دستکش معاینه لاتکس تولید کننده
1882814176417017دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6تولید کننده
6714092355021772دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16بزرگتولید کننده
3677553933269138دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز7تولید کننده
3631641863459123دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8.5تولید کننده
3253897847692267دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکش معاینه بدون پودرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا380040418044468209.281399/04/03دستکش معاینه بدون پودرتولید کننده
8710614611871904دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16کوچکتولید کننده
3781057481209134دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 7.5تولید کننده
1679891342584621دستکش جراحی لاتکستوسعه صنایع پزشکی ماددستکش جراحی کم پودرPharmed MDIranتوسعه صنایع پزشکی ماد3300036300406561397/12/05دستکش جراحیتولید کننده
8202626893479913دستکش معاینه لاتکسارم کوشادستکس معاینه کم پودرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا343800378180423561.61399/04/03دستکش معاینه کم پودر سایز کوچک ومتوسط وبزرگ وبزرگترتولید کننده
8030361196825544دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز بزرگ جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده
1532037030922072دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8.5تولید کننده
9044638842096591دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 8تولید کننده
7840183257487628دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 6.5تولید کننده
3254884894895303دستکش معاینه نیتریلتولیدی دستکش حریر ایراندستکش معاینه نیتریل بدون پودر-100 عددینیتکس-nitexIranشركت دستكش حریر ایران304050334455374589.61398/02/16دستكش معاینه غیر استریل بدون پودرتولید کننده
2542857340400984دستکش جراحی لاتکسارم کوشادستکش جراحی کم پودر سوپرارمIranشركت تعاونی ارم كوشا3135634491.638630.5921397/08/12دستکش جراحی کم پودر سوپرتولید کننده
1445415440646763دستکش جراحی لاتکستعاونی آذر تجهیز طب ارسبدون پودرGTEXIranتعاونی آذر تجهیز طب ارس366004026045091.21397/06/27آذر تجهیز طب ارستولید کننده
6604241250702447دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 8.5تولید کننده
2426301156578072دستکش معاینه وینیلتولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر وینیلOP-PERFECT Vinyl-Vinolex-Rose Maryam- اپی پرفکت وینیل - وینولکس - رز مریمIranشركت دستكش حریر ایران229350252285282559.21398/02/16متوسطتولید کننده
8746990796186790دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7.5تولید کننده
3182565881215398دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 6.5تولید کننده
8611589272526882دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6.5تولید کننده
2480656476411030دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6.5تولید کننده
8371630579959654دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 8.5تولید کننده
9187891840382289دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز كوچك جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده
2246328129620783دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8تولید کننده
9427395520196555دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 7تولید کننده
8555225719907629دستکش جراحی لاتکستعاونی آذر تجهیز طب ارسکم پودرGTEXIranتعاونی آذر تجهیز طب ارس3300036300406561397/06/27دستکش جراحی لاتکس استریلتولید کننده
5332969976697091دستکش معاینه لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران400080440088492898.561399/04/03دستكش معاینه غیر استریل بدون پودر سایز متوسط جعبه 100 عددی او پی پرفكتتولید کننده
7886549958226001دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 6تولید کننده
8592677647572890دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7.5تولید کننده
9632628939020005دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر OP-LPOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 8تولید کننده
7293332139704385دستکش جراحی لاتکستوسعه صنایع پزشکی ماددستکش جراحی بدون پودرPharmed MDIranتوسعه صنایع پزشکی ماد366004026045091.21397/12/05دستکش جراحیتولید کننده
8241203235852907دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 7.5تولید کننده
3233110538718606دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 8تولید کننده
2076617795040538دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 8.5تولید کننده
4937575724884541دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانبدون پودر OP-PFOP-PERFECT-حریرIranشركت دستكش حریر ایران366004026045091.21397/06/27size 7تولید کننده
6333750491676486دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 7.5تولید کننده
7865777851711597دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر حریرOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27سایز 7تولید کننده
1483840135157372دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر هایریسک High RiskOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران63927.670320.3678758.80321397/06/27سایز 8تولید کننده
9456379636106116دستکش جراحی لاتکستولیدی دستکش حریر ایرانکم پودر ارتوپدیOP-PERFECTIranشركت دستكش حریر ایران3300036300406561397/06/27size 6.5تولید کننده
7211819490603057دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دستکش معاینه وینیل Mتولید کننده
7927812881185618دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی کم پودرSUPAIranسهل گستران درمان1508116589.118579.7921398/06/02 دستکش جراحی لاتکس کم پودر استریل- سوپاتولید کننده
8522017889301208دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دستکش معاینه وینیل Lتولید کننده
2066175564799711دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز6.5تولید کننده
7270590324592819دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی بدون پودرSUPAIranسهل گستران درمان1904120945.123458.5121398/06/02 دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل- سوپاتولید کننده
2259106618054200دستکش معاینه وینیلتولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوهوینیلسواکوIranتعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوه168703185573.3207842.0961399/02/30دستکش معاینه وینیل سایز بزرگتولید کننده
7198440621136474دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز7.5 تولید کننده
1543505612779782دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی بدون پودرRoyal Med-درین طب-سوپاMalaysiaسهل گستران درمان2395826353.829516.2561397/12/22دستکش جراحی لاتکسی یکبار مصرف استریل برند رویال مد - بدون پودرتولید کننده
6096125358493645دستکش معاینه وینیلسهل گستران درمانغیر استریل - بدون پودرRoyal Med - Dorin Teb - SupaChinaسهل گستران درمان161920178112199485.441397/12/22دستکش معاینه وینیل بدون پودر رویال مدتولید کننده
8318248382615547دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز8.5 تولید کننده
1886868749105439دستکش جراحی لاتکسسهل گستران درماندستکش جراحی کم پودر Royal Med-درین طب-سوپاMalaysiaسهل گستران درمان1978921767.924380.0481397/12/22دستکش جراحی لاتکسی یکبار مصرف استریل برند رویال مد - کم پودرتولید کننده
6176408017001087دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز7 تولید کننده
9229064553451311دستکش جراحی لاتکسگروه تولیدی پزشکی وریدپودر دارV-MEDChinaگروه تولیدی پزشکی ورید2333125664.128743.7921398/05/08دستکش جراحی لاتکس سترون شده یکبار مصرف پزشکی سایز8 تولید کننده
4044026667395909دستکش معاینه وینیلتولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوهوینیلسواکوIranتعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی سینا سوادکوه168703185573.3207842.0961399/02/30دستکش معاینه وینیل سایز متوسطتولید کننده
8619435163148284دستکش معاینه وینیلگروه تولیدی پزشکی وریدx-small-small-large-medium-xlarge Chinaگروه تولیدی پزشکی ورید162580178838200298.561398/01/24دسنکش معاینه وینیل Sتولید کننده
4565037931083745دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناORTHO SURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2908731995.735195.271399/04/05ORTHO SURGICAREN GLOVESعادی(وارد کننده)
4336915895589822دستکش جراحی لاتکسایران هاسکوDuplex surgical gloves prepowderedDuplexMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05Duplex surgical gloves prepowderedعادی(وارد کننده)
6587975582117925دستکش جراحی لاتکسیکتا آوای سلامتSterile Pre Powdered Latex Surgical GlovesYUYUANChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6عادی(وارد کننده)
2146545592788045دستکش معاینه نیتریلتجهیزات پزشکی رئوف شفاDERMAGRIP Ultra Nitrile Examination GlovesDERMAGRIPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD232694255963.4281559.741399/04/05دستکش معاینه درماگریپ نیتریل.عادی(وارد کننده)
7406299496624108دستکش معاینه لاتکسطبی سلامت تهراندستکش معاینه لاتکس کم پودر Lightly powdered TSTMalaysiaTan Sin Lian Industries Sdn Bhd157069172775.9190053.491399/04/05Latex Examination Glovesعادی(وارد کننده)
1127217960158812دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 6.5 MAXTER BRANDMAXTER MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/051Sterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 6.5 MAXTER BRAND عادی(وارد کننده)
5169863896053339دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدMEDIK DELICATE-NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDER FREEMEDIK DELICATE OmanSALALAH MEDICAL SUPPLIES MANUFACTURING CO LLC209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز Sعادی(وارد کننده)
9126108252331354دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove powdered smooth surface MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD1559117150.118865.111399/04/05MAXTER Sterile latex surgical glove powdered smooth surfaceعادی(وارد کننده)
5660412813684132دستکش جراحی لاتکسداده کاوی هوشمند آریناPowder FreeآریمدMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1745219197.221116.921399/04/05Powder Free Surgical Glovesعادی(وارد کننده)
5588945459813272دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDEREDULMA CLASSICMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD169867186853.7205539.071399/04/05ULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDEREDعادی(وارد کننده)
3983448135005419دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREESENSIFLEX PLUSMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05SENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 7.0عادی(وارد کننده)
9853034589394572دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powdered surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1454315997.317597.031399/04/05دستکش لاتکس پودری جراحی(سایز8.5)عادی(وارد کننده)
8886175076499253دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX SURGICAL PF-size8 GammexMalaysiaANSELL S.A3955843513.847865.181399/04/05دستکش گامکس بدون پودر سایز 8عادی(وارد کننده)
8675657214820966دستکش معاینه لاتکسآسان تجهیز ایرانیانLatex Powder Free Examination GlovesHartalegaMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر- پنج و نیم گرمی- عاج دارعادی(وارد کننده)
3158107422185799دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05ULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 6.5عادی(وارد کننده)
8210911869524874دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMA HAPPY SKIN GRIPMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD214079235486.9259035.591399/04/05ULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREE size XLعادی(وارد کننده)
7519559518920100دستکش معاینه لاتکسمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE POWDER FREE LATEX EXAMINATION GLOVES POLYMER COATEDGlory Touch FLEXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05سایز: بزرگعادی(وارد کننده)
9789518072739648دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 6.5عادی(وارد کننده)
7693540950330712دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Celeste Nitrile Powder Free Examination GloveGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Celeste سایز: XLعادی(وارد کننده)
7997041234810002دستکش جراحی لاتکسداده کاوی هوشمند آریناLightly PowderedآریمدMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05Lightly Powdered Surgical Glovesعادی(وارد کننده)
5139010516395354دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز بقراطLATEX EXAMINATION GLOVE POWDEREDProgenThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd157069172775.9190053.491399/04/05دستكش معاینه لاتكس پودر دارعادی(وارد کننده)
9561208411605328دستکش جراحی لاتکسپخش تجهیزگران بهداشت نوینSTERILE POWDER FREE LATEX SURGICAL GLOVES ChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
8533405952741602دستکش جراحی لاتکسخدمات پزشکی رز بامداد ایرانیانSterile Latex surgical gloveAURELIAMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD1559117150.118865.111399/04/05Sterile Powdered Latex Surgical Gloveعادی(وارد کننده)
4994302862943063دستکش معاینه وینیلپزشک ابزار پیشگامصاف-بدون پودرAJSChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05AJS vinyl glovesفوریتی تامین خدمات پس از فروش
6967068171081573دستکش جراحی لاتکسسینا امید برنا هوشمندSterile Latex Surgical Gloves-Powder Free DR.GLOVEIndiaVijayalakshmi Health and Surgicals Private Limited1977921756.923932.591399/04/05سایز های : 6.0 - 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5عادی(وارد کننده)
4186574742757610دستکش معاینه وینیلپخش تجهیزگران بهداشت نوینPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVE 100PCS/BOXISOMEDChinaHospital & Homecare Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing191973211170.3232287.331399/04/05VINYL MEDICAL EXAM GLOVES POWDER FREEعادی(وارد کننده)
2228916438147252دستکش معاینه لاتکسدندان طب دریادستکش معاینه لاتکس  MalaysiaOON CORP. RESOURCES (M) SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه كم پودر سایز XS-S-M-L-XL عادی(وارد کننده)
2452871787325168دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex lightly powdered Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی کم پودر لاتکس سایز 7عادی(وارد کننده)
1943121974267311دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز جمULP Latex Examination Glove, PowderedULPThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دار با برند یو ال پی سایز لارج عادی(وارد کننده)
4848024310856311دستکش جراحی لاتکسمهندسی آروشا سامانهدستکش جراحی استریل لاتکس کم پودرTips Of LifeMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05سایز: 8عادی(وارد کننده)
4640757172596817دستکش جراحی لاتکسایمن یاران مداوا نگردستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7.5custommedChinaHEBEI GUOHUA LATEX PRODUCTS CO., LTD1163512798.514078.351399/04/05سایز 7.5عادی(وارد کننده)
3419254935556122دستکش جراحی لاتکسآوا طب آسیادستکش جراحی بدون پودرHITEXMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی پودری سایز 8 عادی(وارد کننده)
4865291675571397دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر،با سطح صاف، سایز 9.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
3883282698135960دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PF ChinaRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز: 7.5عادی(وارد کننده)
6506984720148426دستکش جراحی لاتکسپیشگام طب سرمدSteriled Surgical Glove Lightly powderedMedismartIndiaST.MARY'S RUBBERS PVT.LTD1745219197.221116.921399/04/05برای سایز 7 استعادی(وارد کننده)
3023762684169027دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 7.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
2904898337811971دستکش جراحی لاتکسسینا پارس اریاNatural latex Surgical powder free GloveBIOGENIUSMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD2094223036.225339.821399/04/05دستکش استریل جراحی لاتکس بدون پودر عادی(وارد کننده)
3038752378739695دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Sensosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2268824956.827452.481399/04/05سایز 7.0عادی(وارد کننده)
4536684235957722دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDERED GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7/5عادی(وارد کننده)
4245649060656976دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PP ChinaRAYS S.P.A1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودری سایز: 6.5 عادی(وارد کننده)
4548194848281381دستکش معاینه وینیلمهر آتی درمان آفاقlarge vinyl exam glove,wonderful,fine,moaser,DRChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05سایز لارژ دستکش ونیلعادی(وارد کننده)
9147119393591708دستکش معاینه نیتریلآریا تجارت پیشه پارس9" (Nitrile Examination Gloves(non sterileBora GlovesChinaBora Gloves Manufacture CO., Ltd221060243166267482.61399/04/05دستکش نیتریلعادی(وارد کننده)
5416414475200690دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX SURGICAL PF-size8.5 GammexMalaysiaANSELL S.A3955843513.847865.181399/04/05 دستکش گامکس بدون پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
7528440149119329دستکش جراحی لاتکسطب تصویرپارسیانLatex lightly powdered Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD1745219197.221116.921399/04/05Motex Natural Rubber Latex Surgical Gloves Lightly Powderedعادی(وارد کننده)
2574365145622612دستکش معاینه لاتکسپزشکی آتی پیدستکش معاینه لاتکس پودر دارPURESHILDMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دار سایز بزرگعادی(وارد کننده)
6988046647115391دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبنا NEURO PF SURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2513127644.130408.511399/04/05NEURO PF SURGICAREعادی(وارد کننده)
4476396272619420دستکش جراحی لاتکستامین آوا سلامتulma fortispf 7.5 MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1675418429.420272.341399/04/05ulma fortispf 7.5فوریتی تامین خدمات پس از فروش
6941672615049188دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX PF SENSITIEV-size8.5 GammexMalaysiaANSELL S.A4072244794.249273.621399/04/05GAMMEX PF SENSITIEV-size8.5 عادی(وارد کننده)
8956238698350613دستکش معاینه وینیلطب پویش کیهانSMALLTPKChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیلعادی(وارد کننده)
3446048453539283دستکش جراحی لاتکستامین آوا سلامتsterix7.5 MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1489216381.218019.321399/04/05sterix7.5فوریتی تامین خدمات پس از فروش
5585573641666396دستکش معاینه وینیلپیشگام طب سرمدDisposable Powder free Vinyl Examination GloveMedismartChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05برای سایز مدیومعادی(وارد کننده)
3494657070633407دستکش معاینه لاتکسمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE LATEX EXAMINATION GLOVES LIGHTLY POWDERED SMOOTH SURFACEGlory Touch ECOMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز: خیلی بزرگعادی(وارد کننده)
9395485876517630دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel PlatinumWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3490438394.442233.841399/04/05دستکش جراحی پروفیل پلاتینیوم سایز 7.5عادی(وارد کننده)
8341329820835353دستکش معاینه لاتکسآسیا پردیس سپاهانLATEX POWDERED EXAM GLOVE  MalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه لاتكس پودری XS-S-M-L-XL جعبه مقوایی 100 عددی عادی(وارد کننده)
8876271554220301دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 5.5 عادی(وارد کننده)
1855105883077249دستکش معاینه نیتریلمبتکر رازی سلامتدستکش معاینه نیتریل Lifen,Nokast,QY Nitrile Examination Gloves LIFEN,NOKAST,QYMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05دستکش معاینه نیتریل لایفنعادی(وارد کننده)
6348233127764708دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX POWDER FREE SURGICAL GLOVES- TEXTURED- STRILETg medical sdn(superfit)MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 7عادی(وارد کننده)
5063236149181057دستکش جراحی لاتکسنانو طب نوین آریاSurgical Glove PowderedPristeenIndiaBETA HEALTHCARE PRODUCTS PVT.LTD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی استریل پریستین- لاتکس، کم پودر- سایز 8عادی(وارد کننده)
1788442077832022دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1628917917.919709.691399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 7.5عادی(وارد کننده)
4562636427361138دستکش معاینه لاتکسپزشکی آتی پیدستکش معاینه لاتکس بدون پودرPURESHILDMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD255964281560.4309716.441399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر سایز کوچک عادی(وارد کننده)
9695263533288134دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامتدستکش وینیل بدون پودر نوکست Nokast Vinyl Examination Gloves , Powder FreeNOKAST - نوکستChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل بدون پودر نوکست Nokast Vinyl Examination Gloves , Powder Freeعادی(وارد کننده)
6030656232165193دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2280425084.427592.841399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6.5 برند سرجی کر عادی(وارد کننده)
7775341468499300دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREESENSIFLEX PLUSMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05SENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 7.5عادی(وارد کننده)
4697567317016435دستکش معاینه لاتکسدلفین منطقه ازادبدون پودرLARAMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05سایز بزرگ عادی(وارد کننده)
8252421871595786دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرز BIOSOFT SILKGLOVELYItalyRAYS S.P.A453754499129.4549042.341399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز: Mعادی(وارد کننده)
6950835036407689دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءReference OP- Powdered Surgical Latex GlovesMeditradeGermanyMEDITRADE GMBH267602943632379.61399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
9337244649036400دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاFINECARE - POWDERED LATEX GLOVESSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05سایز L ، دستکش معاینه پودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
1468004991912716دستکش جراحی لاتکسبین المللی همگام بهداشتدستکش جراحی پودر دارHICOMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8330194149727486دستکش معاینه لاتکسسگال کالای یارانLATEX EXAMINATION GLOVES POWDER FREEShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر size: M عادی(وارد کننده)
1222777878159841دستکش معاینه لاتکسبنیان تجارت تجرMARCON RUBBER POWDER FREE LATEX EXAMINATION GLOVES) MGMalaysiaMarcon Rubber Industries Sdn Bhd174521191973.1211170.411399/04/05دستکش بدون پودر لاتکسعادی(وارد کننده)
7315927266522871دستکش جراحی لاتکسجراحان ابی نویندستکش جراحی کم پودرunicutMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1163512798.514078.351399/04/05سایز 7.5عادی(وارد کننده)
9109072498671372دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبنا PLUS SURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2396826364.829001.281399/04/05PLUS SURGICAREعادی(وارد کننده)
4851592277059039دستکش معاینه وینیلثنایا دستجردMSANAYAChinaSHIJIA ZHUANG WALLYPLASTIC CO151251166376.1183013.711399/04/05Vinyl Glove powder free white colourعادی(وارد کننده)
2452340220158256دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریاLatex Exam Powderd GloveSPA GLOVEMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05لاتکس کم پودرعادی(وارد کننده)
6220136745718938دستکش جراحی لاتکسدنیز دارو درمانLATEX POWDER FREE SURGICAL GLOVES- TEXTURED- STRILE MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 7/5فوریتی ثبت به موازات واردات
2269004886071224دستکش معاینه وینیلمبنا طب پارسدستکش معاینه وینیلMEDIBOBChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل سایز 5/6عادی(وارد کننده)
1099727937227603دستکش معاینه وینیلمهر آتی درمان آفاقSMALL VINYL EXAM GLOVE,wonderful,fine,moaser,DRChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05سایز کوچک ذستکش ونیلعادی(وارد کننده)
5277194374684528دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE1ST MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE SIZE Sعادی(وارد کننده)
3023977882015688دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسMEDI GRIP Latex Powder-Free MEDI-GRIP MalaysiaANSELL S.A2396826364.829001.281399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرMedi GRIP سایز 5.5عادی(وارد کننده)
5235630663528884دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسENCORE/ Orthopaedic /STYLE 88EncoreSri LankaANSELL S.A4130345433.349976.631399/04/05ENCORE orthopaedic /style 88/دستکش جراحی لاتکس سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
6791038125380692دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسsilkcare latex powder free axamination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه لاتکس سیلکیر سایز لارجعادی(وارد کننده)
9992931532110564دستکش معاینه لاتکسنوآوران طب بین المللpowdered latex MalaysiaMAXWELL GLOVE MANUFACTERING BERHAD157069172775.9190053.491399/04/05لاتکس پودریعادی(وارد کننده)
7580586415483940دستکش معاینه وینیلسینا مکس آرادVINYL EXAMINATION POWDER FREE GLOVE1ST MAXChinaGREAT GLOVE ( XINGHUA ) CO. LTD168703185573.3204130.631399/04/05VINYL EXAMINATION POWDER FREE GLOVEعادی(وارد کننده)
1440284535146312دستکش معاینه وینیلمتفکران درمان نوین آریاpowder free poly vinyl glove size M ARCOLIFEChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستكش معاینه وینیل سایز Mعادی(وارد کننده)
1920448715377069دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05ULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 6.5عادی(وارد کننده)
1542823031169258دستکش معاینه وینیلکیمیا طب کارآمدVG101KARA MEDChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز کوچک برند KARA MEDعادی(وارد کننده)
1196503027731414دستکش معاینه لاتکسداده کاوی هوشمند آریناLightly PowderedArimedMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Smooth Lightly Powdered Exam Gloves large sizeعادی(وارد کننده)
6962287450670616دستکش معاینه وینیلمبنا طب پارسدستکش معاینه وینیلMEDIBOBChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل سایز 5عادی(وارد کننده)
2404948877637166دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM MicroMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری لاتکس، بدون پودر، با عاج سر انگشت، سایز 8.5عادی(وارد کننده)
7823962794012365دستکش جراحی لاتکسسینا پارس اریاLatex Surgical powder Free Glove MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05 دستكش جراحی لاتكس بدون پودرعادی(وارد کننده)
3157899149760356دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامتدستکش وینیل بدون پودر لایفن Lifen Vinyl Examination Gloves , Powder FreeLIFEN - لایفنChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل بدون پودر لایفن Lifen Vinyl Examination Gloves , Powder Freeعادی(وارد کننده)
3566425654996788دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهند POWDER FREE SURGICAL GLOVE FEELTOUCH300PF SGB1SW raysItalyRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
2549255770247378دستکش معاینه لاتکسآرمان عصر سلامتLatex Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD1943002137302351031399/04/05سایز مدیومعادی(وارد کننده)
8451135358019498دستکش معاینه لاتکسصور سعادتNON-STERILE LIGHTLY POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVESSHIELD UPMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05NON-SRERILE LIGHTLY POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVEعادی(وارد کننده)
6675574374691112دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon Ridley Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD214079235486.9259035.591399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn Ridley سایز :XSعادی(وارد کننده)
1205503819659581دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 5.5عادی(وارد کننده)
5212764374623011دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد Polymer Coated)STERILE LATEX SURGICAL GLOVES POWDERFREE) IndiaPrimus Gloves Private Limited2152423676.426044.041399/04/05دستكش جراحی لاتكس بدون پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
4377579980112243دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز M , رنگ آبیعادی(وارد کننده)
6581663318645892دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX PF SENSITIEV-size8 GammexMalaysiaANSELL S.A4072244794.249273.621399/04/05GAMMEX PF SENSITIEV-size8 عادی(وارد کننده)
2907058052097820دستکش جراحی لاتکسپخش تجهیزگران بهداشت نوینSTERILE PRE POWDERED LATEX SURGICAL GLOVES SIZES 6-8.5ISOMEDChinaYangzhong Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd1442715869.717456.671399/04/05STERILE PRE POWDERED LATEX SURGICAL GLOVESعادی(وارد کننده)
5190922469114838دستکش جراحی لاتکسآوا طب آسیادستکش جراحی بدون پودرHITEXMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی پودری سایز 7 عادی(وارد کننده)
5392446956571841دستکش جراحی لاتکسبهترین های پزشکی پارسLATEX POWDERED SURGICAL GLOVESBP GLOVESMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 7عادی(وارد کننده)
7293895854442187دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05ULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREE size Mعادی(وارد کننده)
2134026036864013دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسENCORE/ Orthopaedic /STYLE 88EncoreSri LankaANSELL S.A4130345433.349976.631399/04/05ENCORE orthopaedic /style 88/دستکش جراحی لاتکس سایز 5.5 عادی(وارد کننده)
1978209782919737دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسcyntek powder free latex examination gloves malaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر سینتک اکسترا اسمالعادی(وارد کننده)
6026679671750584دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSTERILE LATEX SURGICAL GLOVES POWDERED IndiaPrimus Gloves Private Limited1861620477.622525.361399/04/05دستكش جراحی لاتكس کم پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
6846836652528698دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel PlatinumWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3490438394.442233.841399/04/05دستکش جراحی پروفیل پلاتینیوم سایز 8عادی(وارد کننده)
6395341256092396دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاGOLD FINGERS - powder freelatex glovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز M، دستکش معاینه غیرپودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
7240880681660086دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطLatex Surgical Gloves Powder FreeHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی بدون پودرعادی(وارد کننده)
8244060552510906دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 7 MAXTER BRANDMAXTER MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05Sterile latex surgical glove powdered smooth surface MAXTER BRAND size:7عادی(وارد کننده)
4009894019266094دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 6 عادی(وارد کننده)
4223807728566500دستکش جراحی لاتکسمهران طب طاهادستکش جراحیREMEDYMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1803419837.421821.141399/04/05REMEDYعادی(وارد کننده)
2769635211041928دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادCHLORINATED POWDER FREE LATEX MEDICAL EXAMINATION GLOVE MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05Non sterile latex examination glove ,online chlorinated powder free (micro textured ) SIZE: SMALLعادی(وارد کننده)
8697532241841863دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطPOWDER FREE SURGICAL GLOVE, TEXTUREDTG MedicalMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر عادی(وارد کننده)
3660394336421544دستکش جراحی لاتکسپلور دندان پارسUnigloves Surgical Expert plus gloves GermanyUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH1745219197.221116.921399/04/05surgical expert plus glovesعادی(وارد کننده)
8394472346072260دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاPowder Free - Textured - Sterile - Wet DonningMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل با قابلیت پوشش با دست مرطوب مدیو - سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8606779378059733دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادnon sterile latex examination glove online chlorinated powder free micro textured maxterMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05non sterile latex examination glove online chlorinated powder free micro textured عادی(وارد کننده)
5020684638907491دستکش جراحی لاتکسپزشکی آتی پیدستکش جراحی نواسافتنواسافتMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکسعادی(وارد کننده)
2370530792945013دستکش جراحی لاتکسایران هاسکوSensiflex sterile surgical gloves PowderedfreeSensiflexMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05Sensiflex sterile surgical gloves Powderedfreeعادی(وارد کننده)
2587394527306372دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLatex Surgical Powdered GlovesSUPERFITMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 8عادی(وارد کننده)
6010133688053072دستکش معاینه لاتکسمهر آتی درمان آفاقlatex examination glovesmoaserMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکسعادی(وارد کننده)
3845381390662078دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM MicroMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری لاتکس، بدون پودر، با عاج سر انگشت، سایز 8.0عادی(وارد کننده)
7675114953044552دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon COATS Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn COATS سایز :XSعادی(وارد کننده)
8541906564218265دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز M, سفیدعادی(وارد کننده)
8115953013155034دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powder-free HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز8.5 عادی(وارد کننده)
2805927347378330دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاMEHECO-RAOUFMEHECO-RAOUFChinaYANGZHOUNG JINXIANG EMULSION PRODUCTS CO., LTD1442715869.717456.671399/04/05MEHECO-RAOUF Surgical Gloveعادی(وارد کننده)
7884475251406875دستکش معاینه نیتریلآرمان عصر سلامتNitrile Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05Nitrile Examination Gloves- Powder Freeعادی(وارد کننده)
3829227962276975دستکش معاینه لاتکسنوآران طب و تصویر پاسارگادM LIGHTLY POWDEREDMAXPROMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه لاتكس پودری سایز Mعادی(وارد کننده)
5700275770777343دستکش معاینه وینیلکامیاب نارونوینیل بدون پودر لیبرتونلیبرتون - LIBERTONChinaJIANGSU CUREGUARD GLOVES CO., LTD.157069172775.9190053.491399/04/05Vinyl Examination Gloves Powder Freeعادی(وارد کننده)
6967258398965899دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد MAXITEX NEURO PF, Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery GlovesMAXITEX NEUROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2792330715.333786.831399/04/05MAXITEX NEURO PF,Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery Gloves , size 8 عادی(وارد کننده)
6980862037425410دستکش معاینه وینیلسلامت گستر پارمیسدستکش وینیلGoshChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05 سایز اسمال 06923027432576 سایز مدیوم 06923027432583 سایز لارژ06923027432590عادی(وارد کننده)
3453932437932718دستکش معاینه لاتکسداده کاوی هوشمند آریناLightly PowderedArimedMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Smooth Lightly Powdered Exam Gloves medium sizeعادی(وارد کننده)
5091425120733934دستکش معاینه وینیلطب رابط طوسVinyl Examination GloveTOUCH FLEXChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز بزرگعادی(وارد کننده)
2731965210385445دستکش جراحی لاتکسسامان تجهیزآریاPOWDER FREETROGEGermanyTROGE MEDICAL GMBH2908731995.735195.271399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
3956880353674506دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-basic® latex powder-freeHartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG2990132891.136180.211399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز5.5 عادی(وارد کننده)
3852415517295975دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسENCORE STYLE 85 EncoreSri LankaANSELL S.A3723140954.145049.511399/04/05ENCORE /style 85/ دستکش جراحی لاتکس سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
8642649932421266دستکش معاینه لاتکسدندان طب دریادستکش معاینه لاتکس  MalaysiaOON CORP. RESOURCES (M) SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه بدون پودر سایز XS-S-M-L-XL عادی(وارد کننده)
8924930930132773دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدMaxitex sterile surgical gloves PrepowderedMaxitexMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1803419837.421821.141399/04/05Maxitex Sterile surgical gloves Prepowdered size 7.5عادی(وارد کننده)
7134178081985084دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Paloma Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Paloma سایز: Mعادی(وارد کننده)
1599329955555114دستکش معاینه نیتریلآفاق سلامت بهیناNitrile Gloves 2.5mil- Violet Blue &WhiteGLOVEONMalaysiaHartalega NGC Sdn. Bhd215242236766.2260442.821399/04/05دستکش معاینه نیتریل 2.5mil سایز Sعادی(وارد کننده)
6477710486536367دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powdered surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1454315997.317597.031399/04/05دستکش لاتکس پودری جراحی(سایز 6.5)عادی(وارد کننده)
2418120915744846دستکش معاینه وینیلپخش تجهیزگران بهداشت نوینPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVEAll FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز بزرگعادی(وارد کننده)
1298451391966625دستکش معاینه لاتکسپخش پزشکی بهین جاوداندستکش معاینه کم پودرRoyal medMalaysiaTan Sin Lian Industries Sdn Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه لاتکسعادی(وارد کننده)
8134803060279149دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Celeste Nitrile Powder Free Examination GloveGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Celeste سایز: Mعادی(وارد کننده)
6452042938303666دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 5.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
2190471659786779دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادNon sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05کد GTIN مربوط به سایز متوسط می باشد.عادی(وارد کننده)
1725144941657803دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسMEDI GRIP Latex Powder-Free MEDI-GRIP MalaysiaANSELL S.A2396826364.829001.281399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرMedi GRIP سایز 7عادی(وارد کننده)
5170259236149677دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس MEDI GRIP Latex Powdered MEDIGRIPMalaysiaANSELL S.A2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
6200460316957324دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powder-free HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش -جراحی لاتكس سایز 7 عادی(وارد کننده)
1413918538267651دستکش معاینه وینیلبقراط گیتیدستکش معاینه وینیل SMALL, MEDIUM, LARGEDIVA GLOVEChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05VINYL EXAMINATION GLOVE FREE POWDERعادی(وارد کننده)
2932560548272672دستکش معاینه لاتکسآرمان عصر سلامتLatex Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD1943002137302351031399/04/05سایز لارجعادی(وارد کننده)
1186949673702727دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDERED GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8/5عادی(وارد کننده)
8440327141191302دستکش معاینه نیتریلرویان تجارت عمادNITRILE GLOVE POWDER FREE NON -STERILEBIO MAXChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd221060243166267482.61399/04/05سایز مدیومعادی(وارد کننده)
7954822964142483دستکش معاینه لاتکسبهان سلامت طبexamination gloves lightly powdered supermax supermaxMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه کم پودر سوپرمکس سایز کوچکعادی(وارد کننده)
7199263433818951دستکش معاینه لاتکسبهان سلامت طبexamination gloves powder free micro textured SUPER MAX supermaxMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه بدون پودر سوپرمکس سایز کوچکعادی(وارد کننده)
7604340124751855دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهند POWDER FREE SURGICAL GLOVE FEELTOUCH300PF SGB1SW raysItalyRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز 7عادی(وارد کننده)
5220282950337076دستکش جراحی لاتکسبقراط گیتیدستکش جراحی سایز 6و6.5و7و7.5و8و8.5DIVA GLOVEMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1512516637.518301.251399/04/05STERILE LATEX SURGICAL GLOVE POWDERعادی(وارد کننده)
9889899481239701دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSTERILE LATEX SURGICAL GLOVE POWDER FREE MEDMAX BRANDMEDMAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1919721116.723228.371399/04/05LATEX SURGICAL POWDER FREE,PALM TEXTURED GLOVE SIZE: 7 عادی(وارد کننده)
6582506883485786دستکش معاینه لاتکسآرمان اکسیر سلامتLATEX EXAMINATION GLOVE , POWDEREDBIOMAX MalaysiaBiomax Rubber Industries Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دارعادی(وارد کننده)
4778409646763953دستکش جراحی لاتکسستاره پزشکی ایماءPowder Free Surgical Gloveُstar gloveMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس - استار گلاوعادی(وارد کننده)
7148320899764100دستکش معاینه وینیلیکتا آوای سلامتPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVEَAll FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز بزرگعادی(وارد کننده)
3313097042983890دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادNon sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Non sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface SIZE : SMALL MAXTER BRANDعادی(وارد کننده)
2256113647807691دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاSAFEPLUS – Powdere free polymer coated Latex GlovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز L ، دستکش معاینه غبر پودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
9457946241770031دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel MicroSurgeryWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3839542234.546457.951399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری پروفیل سایز 5.5عادی(وارد کننده)
2306822370931169دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز بقراطدستکش معاینه لاتکس کم پودر با سطح صافVIVENT - ویونتMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05 VIVENT LATEX EXAMINATION GLOVE POWDERED SMOOTHعادی(وارد کننده)
1166520956471719دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDEREDULMA CLASSICMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD169867186853.7205539.071399/04/05ULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDERED Size Lعادی(وارد کننده)
2274078917182678دستکش معاینه لاتکسداده کاوی هوشمند آریناLightly PowderedArimedMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Smooth Lightly Powdered Exam Glovesعادی(وارد کننده)
3618241053720253دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Sensosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2268824956.827452.481399/04/05سایز 8.0عادی(وارد کننده)
6900200415510013دستکش معاینه وینیلمتفکران درمان نوین آریاpowder free poly vinyl glove size L ARCOLIFEChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل ساز Lعادی(وارد کننده)
9679021220259327دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE 7.5ULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2094223036.225339.821399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE 7.5عادی(وارد کننده)
1220616268869134دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE1ST MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVEعادی(وارد کننده)
6119068967814851دستکش جراحی لاتکسطب پویش کیهانPowder Free Surgical Gloves IndiaHEALTHIUM MEDTECH PRIVATE LIMITED2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی بدون پودرعادی(وارد کننده)
5884557479154315دستکش معاینه لاتکسمهر آتی درمان آفاقlatex examination glovesfineMalaysiaKoon Seng Sdn. Bhd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش جراحی لاتکسعادی(وارد کننده)
4077126186701586دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریاLatex Examination Glove Powder FreeHARTALEGAMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
1324782522873449دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon COATS Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn COATS سایز: Mعادی(وارد کننده)
5281461882173580دستکش جراحی لاتکسبین المللی همگام بهداشتدستکش جراحی پودر دارHICOMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 8عادی(وارد کننده)
2311831096619837دستکش معاینه لاتکسایلیا طب آپاداناPowder free latex examination glovessupersafeMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش بدون پودر لاتکس سایز مدیوم عاج دار 5.5 گرمی برند سوپر سیفعادی(وارد کننده)
4712659519551735دستکش معاینه نیتریلنویدطب اپاداناBlue Micro - Textured powder free Nitrile ( Non - Latex AURELIAMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05دستکش نیتریل سایز ایکس لارجعادی(وارد کننده)
8948009480576978دستکش جراحی لاتکسبازرگانی و تجهیزات پزشکی هماز برنادستکش جراحی کم پودرTop CareMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05Surgical Gloveعادی(وارد کننده)
6145759332455803دستکش معاینه لاتکسصور سعادتGloveon Comfort Touch Latex Powdered Examination Gloves GloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس کم پودرGloveon Comfort Touch سایز: XLعادی(وارد کننده)
5974305333745845دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز L , بنفشعادی(وارد کننده)
4523253812184922دستکش جراحی لاتکسدنا توس مدPowdered Sterile Latex Surgical GlovesNeoglovesChinaNeomedic Ltd1396215358.216894.021399/04/05Neoglovesعادی(وارد کننده)
6420719757187167دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1628917917.919709.691399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 6.5عادی(وارد کننده)
9140887840509597دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX SURGICAL PF-size7.5 GammexMalaysiaANSELL S.A3955843513.847865.181399/04/05دستکش گامکس بدون پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
1510777770607718دستکش معاینه وینیلمبنا طب پارسدستکش معاینه وینیلMEDIBOBChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل سایز 6عادی(وارد کننده)
9429292563412888دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس MEDI GRIP Latex Powdered MEDIGRIPMalaysiaANSELL S.A2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 5.5عادی(وارد کننده)
8826185943898633دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز S, سفیدعادی(وارد کننده)
6551508189776318دستکش معاینه وینیلعرشیا طب رازیDisposable Powder free Vinyl Examination Glove- Lifemed brandLifemedChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05SIZE Medium : 97025717013عادی(وارد کننده)
4139994765363865دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05ULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 7.0عادی(وارد کننده)
9544272196050300دستکش معاینه وینیلدارو لیانا طب دستکش معاینه وینیل غیر پودری با برند هاینیکو HinikoChinaSHIJIAZHUANG WALLY PLASTIC CO. LTD174521191973.1211170.411399/04/05 Hiniko Vinyl Gloves عادی(وارد کننده)
5291424068536925دستکش معاینه لاتکسصور سعادتNON-STERILE LIGHTLY POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVESSHIELD UPMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز مدیوم: 100032 555002 9عادی(وارد کننده)
8235475087543044دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 6.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
2265661960762412دستکش معاینه وینیلپزشکی آتی پیدستکش معاینه وینیلNovasoftChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیلعادی(وارد کننده)
1509917136199562دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05ULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 7.5عادی(وارد کننده)
4285809743438820دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powder free surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر جراحی (سایز 8)عادی(وارد کننده)
3676855852312885دستکش معاینه وینیلکیمیا طب کارآمدVG101KARA MEDChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز بزرگ برند KARA MEDعادی(وارد کننده)
1733180552849025دستکش معاینه لاتکسفراز طب وستاPOWDERETOP GLOVE-FARMAXMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05پودر دارعادی(وارد کننده)
7856514412898604دستکش معاینه نیتریلمبتکر رازی سلامت ZZ Nitrile Examination Gloves , Powder Free  ChinaZhonghong pulin Medical Products Co.,Ltd.215242236766.2260442.821399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر عادی(وارد کننده)
9229462827574394دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسoriginal latex powdered examination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD180338198371.8218208.981399/04/05دستکش معاینه لاتکس اورجینال سایز اکستر لارجعادی(وارد کننده)
8864193231493280دستکش جراحی لاتکسایمن یاران مداوا نگردستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7custommedChinaHEBEI GUOHUA LATEX PRODUCTS CO., LTD1163512798.514078.351399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
9839772517736218دستکش معاینه وینیلتدبیر گستر درمان ایرانیانDisposable Vinyl Examination Glove, Powder free, TGMED BrandTGMEDChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل، بدون پودر، برند TGMEDعادی(وارد کننده)
9002061528388863دستکش جراحی لاتکسسینا پارس اریا8 7.5 7 6.5SPA GLOVEMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1442715869.717456.671399/04/05 powderd latex sterile surgical gloveعادی(وارد کننده)
7183018731308544دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناNEOPRENE SURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2152423676.426044.041399/04/05NEOPRENE SURGICAREعادی(وارد کننده)
2990285847094722دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX SURGICAL PF-size6.5 GammexMalaysiaANSELL S.A3955843513.847865.181399/04/05دستکش گامکس بدون پودر سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8087193526594368دستکش معاینه لاتکستجهیز گران پوران صفاUnitex Latex Examination Gloves, Powder-FreeUnitexThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه بدون پودر لاتکس با برند یونیتکس، سایز اسمالعادی(وارد کننده)
4996622622622516دستکش معاینه لاتکسپویندگان طب کاوهدستکش معاینه بدون پودرCOMPORTMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.203608223968.8246365.681399/04/05Latex Examination Glovesعادی(وارد کننده)
1543602639603993دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM ClassicMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با عاج سر انگشت ، سایز 7.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
8928928855539776دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Sensosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2268824956.827452.481399/04/05سایز 7.5عادی(وارد کننده)
5619915816161968دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر،با سطح صاف، سایز 6.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
1158723584090369دستکش جراحی لاتکسبهترین های پزشکی پارسLATEX POWDERED SURGICAL GLOVESBP GLOVESMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1628917917.919709.691399/04/05 دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 7/5عادی(وارد کننده)
8316211586507289دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 8.5عادی(وارد کننده)
4974644728307151دستکش جراحی لاتکسبی ان امSempermed derma PF semperitAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحیعادی(وارد کننده)
7195321166054785دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX PF SENSITIEV-size7 GammexMalaysiaANSELL S.A4072244794.249273.621399/04/05GAMMEX PF SENSITIEV-size7 عادی(وارد کننده)
3151542588788948دستکش جراحی لاتکسآرمان راهبرد توسعه ایرانیانsterile latex surgical powdered free glovesArtaMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8983712180764999دستکش معاینه نیتریلبنیان تجارت تجر (Nitrile Examination Gloves(Powder-FreeINTCOChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd209425230367.5253404.251399/04/05دستکش کعاینه نیتریل بدون پودر سایز Sعادی(وارد کننده)
5585620840943081دستکش جراحی لاتکسمهندسی آروشا سامانهدستکش جراحی استریل لاتکس کم پودرTips Of LifeMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05سایز: 7.5عادی(وارد کننده)
4098496395264378دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PP ChinaRAYS S.P.A1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودری سایز: 8.5عادی(وارد کننده)
9519864173612204دستکش معاینه لاتکسآرمان عصر سلامتLatex Examination Gloves- Powdered- Mint FlavoredKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Latex Examination Gloves- Powdered- Mint Flavoredعادی(وارد کننده)
9203916730292908دستکش معاینه لاتکسمهر آتی درمان آفاقlatex examination glovesfineMalaysiaKoon Seng Sdn. Bhd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس مدیومعادی(وارد کننده)
6296564291646534دستکش معاینه لاتکسدندان طب کلاندستكش معاینه با پودر 5/5 g  MalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه با پودر 5/5 gعادی(وارد کننده)
4771688741293073دستکش معاینه وینیلطب پویش کیهانSMALLTPKChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05TPK VINYL GLOVES عادی(وارد کننده)
4407813092038642دستکش معاینه وینیلثنایا دستجردLSANAYAChinaSHIJIA ZHUANG WALLYPLASTIC CO151251166376.1183013.711399/04/05Vinyl Glove powder free White colourعادی(وارد کننده)
8863656166899703دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX PF HYDRASOFT-size8 GammexMalaysiaANSELL S.A4130345433.349976.631399/04/05دستکش HYDRASOFT بدون پودر سایز 8 - Hydrasoft size 8عادی(وارد کننده)
2564960883517967دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05ULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 7.5عادی(وارد کننده)
8072179740333252دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powdered surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1454315997.317597.031399/04/05دستکش لاتکس پودری جراحی(سایز 7.5)عادی(وارد کننده)
7974640166539489دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powder free surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر جراحی (سایز 7.5)عادی(وارد کننده)
4213191319676084دستکش جراحی لاتکستریتا پایا طبSterile Latex Surgical Gloves, PowderFREEGLOVTEKIndiaSANREA HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 7.0عادی(وارد کننده)
3212418834026067دستکش معاینه نیتریلآسیا پردیس سپاهانNitrile powder free Gloves MalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD221060243166267482.61399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودرعادی(وارد کننده)
3571074512252484دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 6.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
5252231545031974دستکش جراحی لاتکسآوان نوش داروLatex Surgical GlovesProGuard IndiaIshwari Healthcare pvt.ltd1628917917.919709.691399/04/05ProGuard Sterile Latex Surgical Glovesعادی(وارد کننده)
7925233068741429دستکش معاینه وینیلکیمیا طب کارآمدVG101KARA MEDChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز متوسط برند KARA MEDعادی(وارد کننده)
3589006380084404دستکش معاینه لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Examination GloveComfit MalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستكش معاینه لاتكس کامفیت سایز L عادی(وارد کننده)
7188762441637074دستکش معاینه لاتکسدنیز دارو درمانpowdered Latex Examination Glove_ Reference GermanyMEDITRADE GMBH1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه پوددار لاتکس سایز sفوریتی ثبت به موازات واردات
8682632437514441دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE1ST MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE SIZE XLعادی(وارد کننده)
1783925790096074دستکش معاینه وینیلهمراهان اطباءDisposable Powder free Vinyl Examination GloveGreenChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05Disposable Powder free Vinyl Examination Gloveعادی(وارد کننده)
7167063283913875دستکش معاینه وینیلتجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Vinyl Examination GlovesComfitMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل کامفیت سایز Mعادی(وارد کننده)
9667158891002587دستکش معاینه نیتریلمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE NITRILE POWDER-FREE EXAMINATION GLOVESGlory Touch COBALTMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD215242236766.2260442.821399/04/05سایز: بزرگعادی(وارد کننده)
2379520393831375دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدLATEX GYNOCOLOGICAL SURGICAL GLOVES POWDERFREEPRIMUSIndiaPrimus Gloves Private Limited5485960344.966379.391398/08/04سایز LONG CUFF SURGICAL GLOVES POWDER FREE ،6.5عادی(وارد کننده)
8588272673196049دستکش معاینه لاتکسمهر آرا طب ایرانیانXtend MalaysiaCROSS PROTECTION(M) SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05 دستکش معاینه لاتکس مدل Xtendعادی(وارد کننده)
3591731023928467دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Paloma Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Paloma سایز: Sعادی(وارد کننده)
2739040296799067دستکش معاینه لاتکسآسیا پردیس سپاهانLATEX EXAMINATION GLOVES POWDERED MEDI-PROMEDI-PROMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه لاتكس پودری سایز XS-S-M-L-XL جعبه مقوایی 100 عددیعادی(وارد کننده)
3881067079467287دستکش معاینه وینیلتجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Vinyl Examination GlovesComfitMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل کامفیت سایز XLعادی(وارد کننده)
5202197764839143دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex Powder Free Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 7عادی(وارد کننده)
7746905885585384دستکش معاینه لاتکستولیدی لوازم طبی ایرانLatex examinatin gloves,powdered,smooth surface,Eco Max(OEM :3MED)MalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس ، کم پودر، سطح صاف در سایزهای XS,S,M,L,XLعادی(وارد کننده)
7681825885765918دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز جمULP Latex Examination Glove, PowderedULPThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دار با برند یو ال پی سایز اسمالعادی(وارد کننده)
3110739781864688دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسSoft Nitril Premium-7030-8030 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه یکبار مصرف نیتریل پریمیومعادی(وارد کننده)
3716900655676792دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05ULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREE XSعادی(وارد کننده)
6742773361610543دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Lightly PowdredWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی پروفیل کم پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
3165777126739757دستکش جراحی لاتکسسگال کالای یاران Sterile Surgical Latex (EO Gas) Powdered 71000 SeriesShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 6.5عادی(وارد کننده)
6419759660643638دستکش معاینه لاتکسصور سعادتNON-STERILE POWDERED FREE LATEX EXAMINATION GLOVESSHIELD UPMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05NON-SRERILE POWDERED FREE LATEX EXAMINATION GLOVEعادی(وارد کننده)
8561805124833239دستکش معاینه وینیلبنیان تجارت تجرVINYL GLOVESGreenChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه ونیل سایز Sعادی(وارد کننده)
3866633798224459دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطSurgical Gloves PowderedPROTACIndiaPrimus Gloves Private Limited1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی پودر دارعادی(وارد کننده)
2485857326999440دستکش جراحی لاتکستریتا پایا طبSterile Latex Surgical Gloves, Powdered GLOVTEKIndiaSANREA HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودری سایز 7.0عادی(وارد کننده)
2229559922401272دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM ClassicMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با عاج سر انگشت ، سایز 9.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
2991590976007999دستکش معاینه لاتکسصور سعادتNON-STERILE LIGHTLY POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVESSHIELD UPMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز لارج: 100049 555002 9عادی(وارد کننده)
8757727640712033دستکش معاینه نیتریلسینا مکس آرادNON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE/TEAL COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED)MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05NON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED) Size LARGEعادی(وارد کننده)
4005696528005307دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز S , بنفشعادی(وارد کننده)
4668601578693783دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1675418429.420272.341399/04/05دستکش جراحی لاتکس، کم پودر،با عاج سر انگشت ، سایز 9.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
3069036211100857دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PF ChinaRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز: 7عادی(وارد کننده)
3604231574792485دستکش معاینه وینیلعرشیا طب رازیVinyl Examination Gloves Powder Free  ChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودرعادی(وارد کننده)
2702072332686543دستکش جراحی لاتکسبی ان امSempermed derma PF semperitAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 7.5عادی(وارد کننده)
9432349552892524دستکش معاینه لاتکسصور سعادتNON-STERILE LIGHTLY POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVESSHIELD UPMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز اسمال: 100025 555002 9عادی(وارد کننده)
1519621044153161دستکش جراحی لاتکسدنیز دارو درمانLATEX SURGICAL POWDERED GLOVES MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7فوریتی ثبت به موازات واردات
2090698899184881دستکش معاینه لاتکسنویدطب اپاداناnon sterile latex examination gloves online chlorinated powder free (micro textured)AureliaMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش بدون پودر لارجعادی(وارد کننده)
4733789124622966دستکش معاینه لاتکسصنعتی تجاری پارمیدا لیلیانROSESAFE RED ThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه یک بار مصرف جنس لاتکس در جعبه مقوایی 100 عددی سایز متوسطعادی(وارد کننده)
8196522578168972دستکش معاینه وینیلتجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Vinyl Examination GlovesComfitMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل کامفیت سایز ایکس اسعادی(وارد کننده)
6389903146471201دستکش جراحی لاتکستامین آوا سلامتulma fortispf 7 MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1675418429.420272.341399/04/05ulma fortispf 7فوریتی تامین خدمات پس از فروش
6502728644475730دستکش معاینه لاتکسنویدطب اپاداناNon sterile latex examination gloves lightly powdered Smooth SurfaceAureliaMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05پودری سایز اسمال عادی(وارد کننده)
6164170366293299دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powder free surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر جراحی (سایز 6.5)عادی(وارد کننده)
9784228914009817دستکش جراحی لاتکسیکتا آوای سلامتSterile Pre Powdered Latex Surgical GlovesYUYUANChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6.5عادی(وارد کننده)
4796615928137618دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1675418429.420272.341399/04/05دستکش جراحی لاتکس، کم پودر،با عاج سر انگشت ، سایز 5.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
8392452762408215دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاSAFEPLUS – Powdere free polymer coated Latex GlovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز XS ، دستکش معاینه غیرپودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
2635162623243273دستکش جراحی لاتکسآوا طب آسیادستکش جراحی پودری HITEXMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی پودری سایز 6.5 عادی(وارد کننده)
8405940960976737دستکش معاینه لاتکسداتیس درمان تدبیردستکش معاینه لاتکس بدون پودر HYCAREThailandHycare International Co., Ltd174521191973.1211170.411399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
5036754818414582دستکش جراحی لاتکسپیشگام طب سرمدlatex surgical glove,lightly powdered,single use ChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1454315997.317597.031399/04/05دستکش جراحی کم پودرعادی(وارد کننده)
6226212058046557دستکش معاینه نیتریلآلتون کاران پارسیانPurple Nitrile GloveIntcoChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd215242236766.2260442.821399/04/05 دستكش معاینه نیتریل XS S M L XLعادی(وارد کننده)
5125197537054204دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادCHLORINATED POWDER FREE LATEX MEDICAL EXAMINATION GLOVE MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05Non sterile latex examination glove ,online chlorinated powder free (micro textured ) SIZE: X-SMALLعادی(وارد کننده)
7123434339685278دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد MAXITEX NEURO PF, Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery GlovesMAXITEX NEUROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2792330715.333786.831399/04/05MAXITEX NEURO PF,Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery Gloves , size 7.5عادی(وارد کننده)
1382989845855041دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDER FREE GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 7/5عادی(وارد کننده)
7378992089352918دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسOPAL PEARL-4103 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش یکبار مصرف نیتریل- رنگ اپالعادی(وارد کننده)
7037942423819387دستکش جراحی لاتکسستاره پزشکی ایماءLatex Powder Free Surgical GlovesNulifeIndiaMRK Healthcare Pvt Ltd1570717277.719005.471399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
3377770476438088دستکش جراحی لاتکسآرشا طب آریاSurPureTM OrthoMocare HealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2792330715.333786.831399/04/05سر پیور تی ام اورتوعادی(وارد کننده)
3721135045555865دستکش معاینه لاتکسرویان تجارت عمادLATEX EXAMINATION GLOVES LIGHTLY POWDERED BIO MAXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه عادی(وارد کننده)
4256983984678204دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 8.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
2207937471114744دستکش معاینه نیتریلمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE NITRILE POWDER-FREE EXAMINATION GLOVESGlory Touch COBALTMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD215242236766.2260442.821399/04/05سایز: متوسطعادی(وارد کننده)
2312054653596304دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSTERILE LATEX SURGICAL GLOVE POWDER FREE MEDMAX BRANDMEDMAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1919721116.723228.371399/04/05LATEX SURGICAL POWDER FREE,PALM TEXTURED GLOVE SIZE: 7.5 عادی(وارد کننده)
8622773234730495دستکش معاینه لاتکسبنیان تجارت تجرMARCON RUBBER POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVES )MGMalaysiaMarcon Rubber Industries Sdn Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش پودری لاتکسعادی(وارد کننده)
8459744313822666دستکش معاینه لاتکستجهیز گران پوران صفاUnitex Latex Examination Gloves, PowderedUnitexThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه پودری لاتکس با برند یونیتکس، سایز مدیومعادی(وارد کننده)
8812104750966323دستکش معاینه نیتریلسینا مکس آرادNON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE/TEAL COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED)MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05NON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE TEAL COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED) SMALLعادی(وارد کننده)
1131901233019405دستکش معاینه وینیلپخش تجهیزگران بهداشت نوینPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVEAll FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز کوچکعادی(وارد کننده)
3130850768307111دستکش جراحی لاتکسستاره پزشکی ایماء Orthopaedic Speciality GlovesNulifeIndiaMRK Healthcare Pvt Ltd2326925595.928155.491399/04/05دستکش جراحی ارتوپدیعادی(وارد کننده)
1204118555392185دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove BONMEDMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1745219197.221116.921399/04/05STERILE LATEX SURGICAL GLOVE POWDERED SIZE 8عادی(وارد کننده)
2280914999589632دستکش جراحی لاتکسآرشا طب آریاEzactTM EssenseMocare HealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05ازکت تی ام اسانسعادی(وارد کننده)
7069516318181899دستکش معاینه لاتکسمهر آرا طب ایرانیانXced MalaysiaCROSS PROTECTION(M) SDN.BHD174521191973.1211170.411399/04/05 دستکش معاینه لاتکس مدل Xcedعادی(وارد کننده)
6921426537835518دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
1822534913763881دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریاNon-Sterile Powder Free Latex Examination GloveSUPERMAX MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
2432265235583580دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 9عادی(وارد کننده)
6564680532817758دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Hammer Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش نیتریل بدون پودر GloveOn Hammer سایز: Sعادی(وارد کننده)
7754327121364124دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM OrthoMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2792330715.333786.831399/04/05دستکش جراحی اورتوپدی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 8.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
6097715239564720دستکش معاینه لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Examination GloveComfit MalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستكش معاینه لاتكس کامفیت سایز XLعادی(وارد کننده)
1903955644767446دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءLATEX EXAMINATION POWDER FREE GLOVETg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر سایز بزرگعادی(وارد کننده)
6377368910930376دستکش جراحی لاتکسدنیز دارو درمانLATEX POWDER FREE SURGICAL GLOVES- TEXTURED- STRILE MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 7فوریتی ثبت به موازات واردات
4460969021308894دستکش جراحی لاتکسیکتا آوای سلامتSterile Pre Powdered Latex Surgical GlovesYUYUANChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
3495317240449784دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاPowder Free - Textured - Sterile - Wet DonningMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل با قابلیت پوشش با دست مرطوب مدیو - سایز 7.5عادی(وارد کننده)
2041595190812321دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاGOLD FINGERS - powder freelatex glovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز XL، دستکش معاینه غیرپودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
9865416878524587دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءReference OP- Powdered Surgical Latex GlovesMeditradeGermanyMEDITRADE GMBH267602943632379.61399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6.5عادی(وارد کننده)
4638687699149755دستکش معاینه نیتریلنوآوران طب بین المللnitrile examination glove MalaysiaMAXWELL GLOVE MANUFACTERING BERHAD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش نیتریلعادی(وارد کننده)
5722558154569796دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2280425084.427592.841399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز .7.5 برند سرجی کر عادی(وارد کننده)
1351733459091644دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسENCORE/ Orthopaedic /STYLE 88EncoreSri LankaANSELL S.A4130345433.349976.631399/04/05ENCORE orthopaedic /style 88/دستکش جراحی لاتکس سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
8736589189906205دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسENCORE STYLE 85 EncoreSri LankaANSELL S.A3723140954.145049.511399/04/05ENCORE /style 85/ دستکش جراحی لاتکس سایز 6 عادی(وارد کننده)
8563389322321419دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامتدستکش وینیل بدون پودر لایفن Lifen Vinyl Examination Gloves , Powder FreeLIFEN - لایفنChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05دستکش وینیل بدون پودر لایفن عادی(وارد کننده)
2466357227528119دستکش جراحی لاتکسنانو طب نوین آریاSurgical Glove Powder FreePristeenIndiaBETA HEALTHCARE PRODUCTS PVT.LTD.2210624316.626748.261399/04/05دستکش جراحی استریل پریستین- لاتکس، بدون پودر با پوشش پلیمر- سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
8546080732118321دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 7 عادی(وارد کننده)
4873074917714689دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05ULMA NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERFREE size Sعادی(وارد کننده)
2044978362506703دستکش معاینه وینیلآرین بیم طبVinyl Gloves Free Powder Green GlovesChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل معاینه سایز ایکس لارج عادی(وارد کننده)
6006217918585064دستکش جراحی لاتکسپیشگام طب سرمدSteriled Surgical Glove Lightly powderedMedismartIndiaST.MARY'S RUBBERS PVT.LTD1745219197.221116.921399/04/05برای سایز 7.5 استعادی(وارد کننده)
8534073024090659دستکش معاینه وینیلپلور دندان پارسPremium Blue MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH168703185573.3204130.631399/04/05premium blueعادی(وارد کننده)
4932350554987969دستکش جراحی لاتکسکی بی سیProfeel Platinum MalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3490438394.442233.841399/04/05دستکش جراحی سایز 7.5 Profeel Platinumفوریتی تامین خدمات پس از فروش
4082156526900189دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARE PREMIERSURGICARE PREMIERIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD267602943632379.61399/04/05دستكش جراحی معمولی لاتكس5/6 cm عادی(وارد کننده)
2007209634268260دستکش معاینه لاتکسپزشکی آتی پیدستکش معاینه لاتکس بدون پودرPURESHILDMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD255964281560.4309716.441399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر سایز متوسطعادی(وارد کننده)
9145082781994717دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon COATS Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر Gloveon COATS سایز: XLعادی(وارد کننده)
8326334155204012دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدUlma Spextra Nitrile Examination Gloves MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05 Ulma Spextra Nitrile Examination Gloves size xsعادی(وارد کننده)
9867600157622201دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PP ChinaRAYS S.P.A1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودری سایز: 8عادی(وارد کننده)
2542067674262046دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز جمULP Latex Examination Glove, Powder freeULPThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر با برند یو ال پی سایز لارجعادی(وارد کننده)
2019475752720201دستکش معاینه لاتکسآرمان عصر سلامتLatex Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD1943002137302351031399/04/05سایز اسمالعادی(وارد کننده)
2462864988845243دستکش معاینه وینیلطبی سلامت تهرانpowder free بدون پودرTSTChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05 Vinyl Examination Glovesعادی(وارد کننده)
6743583711179547دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرزBIOSOFT PLUSGLOVELYItalyRAYS S.P.A226877249564.7274521.171399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر سایز: XLعادی(وارد کننده)
1372407735604526دستکش معاینه لاتکسهنگام ایده کالاpowdered latex exam gloves max guardmax guardMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس باپودر مکس گاردعادی(وارد کننده)
8745023519681893دستکش معاینه نیتریلرویش تک ایرانیانNitrile Powder Free skinTEKMalaysiaMULTISAFE SDN. BHD.209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودرعادی(وارد کننده)
6403683913527188دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDEREDULMA CLASSICMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD169867186853.7205539.071399/04/05ULMA CLASSIC EXAMINATION GLOVES PREPOWDERED Size XSعادی(وارد کننده)
5831872385077493دستکش جراحی لاتکساحیاگران سلامت جهان6 ROUGH ,SIZE : , 6.5, 7, 7.5, 8UNIMEDChinaYangzhong Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd1442715869.717456.671399/04/05LATEX SURGICAL GLOVESعادی(وارد کننده)
3621223581517720دستکش معاینه وینیلسگال کالای یارانDisposable Vinyl Glove, Powder free All FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل سایز mediumعادی(وارد کننده)
1581335918186726دستکش معاینه نیتریلتجهیزات پزشکی رئوف شفاDERMAGRIP Ultra Nitrile Examination GlovesDERMAGRIPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD232694255963.4281559.741399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز Mعادی(وارد کننده)
3398724068003895دستکش جراحی لاتکسراهیان طب صباLATEX SURGICAL GLOVES POWDER FREETOP-GLOVEMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی لاتکس غیر پودریعادی(وارد کننده)
9106079114274934دستکش معاینه وینیلعرشیا طب رازیDisposable Powder free Vinyl Examination Glove- Lifemed brandLifemedChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05Size Large:970257170044عادی(وارد کننده)
2275876360538495دستکش جراحی لاتکسرویان تجارت عمادLATEX SURGICAL GLOVES POWDEREDTOP CLASSMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05سایز 7عادی(وارد کننده)
9543242753605500دستکش جراحی لاتکسنانو طب نوین آریاSurgical Glove Powder FreePristeenIndiaBETA HEALTHCARE PRODUCTS PVT.LTD.2210624316.626748.261399/04/05دستکش جراحی استریل پریستین- لاتکس، بدون پودر با پوشش پلیمر- سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
1932602999640080دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطPOWDERED SURGICAL GLOVETG MedicalMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1442715869.717456.671399/04/05دستكش جراحی لاتكس پودر دار عادی(وارد کننده)
4157941893309522دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex Powder Free Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
9448392199341973دستکش جراحی لاتکسآرشا طب آریاSurPureTM MicroMocare HealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2094223036.225339.821399/04/05سر پیور تی ام میکروعادی(وارد کننده)
4562683966223264دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاPowder Free - Textured - Sterile - Wet DonningMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر استریل با قابلیت پوشش با دست مرطوب مدیو - سایز 8عادی(وارد کننده)
7162602769395699دستکش جراحی لاتکسبنیان تجارت تجرlatex powder free surgical gloveHDChinaJiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر جراحی (سایز 7)عادی(وارد کننده)
8417821674658643دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2280425084.427592.841399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8.5 برند سرجی کر عادی(وارد کننده)
7578300971637671دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1861620477.622525.361399/04/05ULMA STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 7.5عادی(وارد کننده)
5492973917662180دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسzense latex powdered examination gloves CRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD180338198371.8218208.981399/04/05دستکش معاینه لاتکس زنس سایز لاکسترا ارج عادی(وارد کننده)
8081136185869508دستکش جراحی لاتکسبهترین های پزشکی پارسLATEX POWDERED SURGICAL GLOVESBP GLOVESMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1628917917.919709.691399/04/05BP GLOVESعادی(وارد کننده)
2617551478960656دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدMaxitex sterile surgical gloves PrepowderedMaxitexMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1803419837.421821.141399/04/05Maxitex Sterile surgical gloves Prepowdered size 8.0عادی(وارد کننده)
4993314925009810دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر،با سطح صاف، سایز 5.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
3045651096842656دستکش معاینه وینیلپخش تجهیزگران بهداشت نوینPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVEAll FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز متوسطعادی(وارد کننده)
4889699254561235دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Extra ProtectionWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05دستکش جراحی ارتوپدی با محافظت بالای پروفیل سایز 6عادی(وارد کننده)
7502222589380219دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 9عادی(وارد کننده)
3532105695085446دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM MicroMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری لاتکس، بدون پودر، با عاج سر انگشت، سایز 7.5عادی(وارد کننده)
9933415815572547دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسcyntek powder free latex examination gloves malaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر سینتک لارجعادی(وارد کننده)
5277227392294507دستکش معاینه نیتریلسینا مکس آرادNON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE/TEAL COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED)MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05NON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED) Size SMALLعادی(وارد کننده)
9492868026205338دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءReference OP- Powdered Surgical Latex GlovesMeditradeGermanyMEDITRADE GMBH267602943632379.61399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
4038344886255631دستکش معاینه نیتریلمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE NITRILE POWDER-FREE PROFESSIONAL GLOVESGlory Touch BOLDMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD221060243166267482.61399/04/05سایز: متوسطعادی(وارد کننده)
8904576049265591دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادCHLORINATED POWDER FREE LATEX MEDICAL EXAMINATION GLOVE MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05Non sterile latex examination glove ,online chlorinated powder free (micro textured ) SIZE: X-LARGE عادی(وارد کننده)
9537658370596863دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM OrthoMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2792330715.333786.831399/04/05دستکش جراحی اورتوپدی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 8.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
6532658233776743دستکش معاینه وینیلطب رابط طوسVinyl Examination GloveTOUCH FLEXChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز متوسطعادی(وارد کننده)
9186326289431559دستکش معاینه لاتکسآپادانا درمان طبPOWDERED FREE LATEX EXAMINATION GLOVE MalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05بسیار کوچک - کوچک - متوسط - بزرگ - بسیار بزرگ عادی(وارد کننده)
4303877156019254دستکش جراحی لاتکسیکتا آوای سلامتSterile Pre Powdered Latex Surgical GlovesYUYUANChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8عادی(وارد کننده)
2724436781734364دستکش جراحی لاتکسسگال کالای یاران Sterile Surgical Latex (EO Gas) Powdered 71000 SeriesShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز8عادی(وارد کننده)
2039301851572438دستکش معاینه وینیلصنایع پزشکی سلیم طبPOWDER FREESTMChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05Vinyl Gloveعادی(وارد کننده)
7012701893916850دستکش معاینه لاتکسمهندسی آروشا سامانهNON STERILE POWDER FREE GREEN LATEX DENTAL GLOVESGlory Touch MINTMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD214079235486.9259035.591399/04/05سایز: کوچکعادی(وارد کننده)
4962762650374830دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطSurgical Gloves Powder Free PROTACIndiaPrimus Gloves Private Limited1440915849.917434.891399/04/02دستکش جراحی بدون پودرعادی(وارد کننده)
4962762650374830دستکش جراحی لاتکسطب و تجهیز بقراطSurgical Gloves Powder Free PROTACIndiaPrimus Gloves Private Limited1559117150.118865.111399/04/05دستکش جراحی بدون پودرعادی(وارد کننده)
8472154226315914دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 6.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
4362946099574784دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
3882176488392081دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX PF HYDRASOFT-size8.5 GammexMalaysiaANSELL S.A4130345433.349976.631399/04/05دستکش HYDRASOFT بدون پودر سابز 8.5عادی(وارد کننده)
2770570896564486دستکش جراحی لاتکستریتا پایا طبSterile Latex Surgical Gloves, PowderFREEGLOVTEKIndiaSANREA HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 8.0عادی(وارد کننده)
3150485713980115دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Paloma Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Paloma سایز: Lعادی(وارد کننده)
6362903884809799دستکش معاینه لاتکسمبتکر رازی سلامتدستکش معاینه لاتکس Lifen,Nokast,QY Latex Examination GlovesLIFEN,NOKAST,QYMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه لاتکس لایفنعادی(وارد کننده)
2593204994367759دستکش معاینه نیتریلصنایع پزشکی سلیم طبNITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE NON -STERILETouchFlexChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر سایز Lعادی(وارد کننده)
2010828889644482دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامت ZZ Vinyl Examination Gloves , Powder Free ChinaZhonghong pulin Medical Products Co.,Ltd.162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودرعادی(وارد کننده)
5950844797308847دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-basic® latex powder-freeHartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG2990132891.136180.211399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 8 عادی(وارد کننده)
1894861955000711دستکش جراحی لاتکسرویان تجارت عمادLATEX SURGICAL GLOVES POWDEREDTOP CLASSMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05سایز 7.5عادی(وارد کننده)
6071173438721724دستکش معاینه نیتریلبنیان تجارت تجر (Nitrile Examination Gloves(Powder-FreeINTCOChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd209425230367.5253404.251399/04/05دستکش کعاینه نیتریل بدون پودر سایز Lعادی(وارد کننده)
2971575082716104دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس MEDI GRIP Latex Powdered MEDIGRIPMalaysiaANSELL S.A2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 6 عادی(وارد کننده)
5794733515988237دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاSAFEPLUS – Powdere free polymer coated Latex GlovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز M ، دستکش معاینه غیر پودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
5926419544199954دستکش جراحی لاتکسمهران طب طاهاSterile Powder free Surgical GloveRemedyMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی بدون پودر عادی(وارد کننده)
7916067343134656دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PF ChinaRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز: 6.5عادی(وارد کننده)
3106268110549159دستکش جراحی لاتکسپخش تجهیزگران بهداشت نوینSTERILE POWDER FREE LATEX SURGICAL GLOVES ChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1861620477.622525.361399/04/05 دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 7عادی(وارد کننده)
4136575184862197دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon Ridley Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD214079235486.9259035.591399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn Ridley سایز: XLعادی(وارد کننده)
5452861159929420دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1675418429.420272.341399/04/05دستکش جراحی لاتکس، کم پودر،با عاج سر انگشت ، سایز 7.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
8342279348196882دستکش معاینه لاتکسرویان تجارت عمادLATEX EXAMINATION GLOVES LIGHTLY POWDERED BIO MAXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز اسمالعادی(وارد کننده)
3277979828368203دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Paloma Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Paloma سایز: XSعادی(وارد کننده)
4934666758109731دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 6.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
6823890964064449دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز5.5 عادی(وارد کننده)
4694338031155283دستکش معاینه وینیلرویان تجارت عمادVINIL EXAMINATION GLOVES POWDER FREETOUCH FLEXChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودرعادی(وارد کننده)
1725449756385247دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسoriginal latex powdered examination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD180338198371.8218208.981399/04/05دستکش معاینه لاتکس اورجینال سایز اسمالعادی(وارد کننده)
2746377952084270دستکش معاینه وینیلصنایع پزشکی سلیم طبPOWDER FREESTMChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05Vinyl Examination gloveعادی(وارد کننده)
3008603863471908دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریالاتکس کم پودرSPA GLOVE/SUPERMAXMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش لاتکس کم پودرعادی(وارد کننده)
6082616996856831دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسMEDI GRIP Latex Powder-Free MEDI-GRIP MalaysiaANSELL S.A2396826364.829001.281399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرMedi GRIP سایز 6عادی(وارد کننده)
3206105437842401دستکش جراحی لاتکسبین المللی همگام بهداشتدستکش جراحی لاتکس بدون پودرHICOMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 6.5عادی(وارد کننده)
4223741961659921دستکش جراحی لاتکسسگال کالای یاران Sterile Surgical Latex (EO Gas) Powdered 71000 SeriesShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 6عادی(وارد کننده)
8075179828110976دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE1ST MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE SIZE Lعادی(وارد کننده)
7429291687457559دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءPowdered Latex Examination GloveTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه کم پودر سایز متوسطعادی(وارد کننده)
1845664810561243دستکش معاینه لاتکسدندان طب کلاندستكش معاینه لاتكس بدون پودر 6/5 g  MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD214079235486.9259035.591399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر 6/5 گرمعادی(وارد کننده)
6082982855593772دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARE PREMIERSURGICARE PREMIERIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD267602943632379.61399/04/05دستكش جراحی معمولی بدون پودر سایز 6 cm عادی(وارد کننده)
4775884565415538دستکش معاینه نیتریلمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE NITRILE POWDER-FREE PROFESSIONAL GLOVESGlory Touch BOLDMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD221060243166267482.61399/04/05سایز: خیلی بزرگعادی(وارد کننده)
6963181671859581دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMAMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05ULMA STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 8.0عادی(وارد کننده)
5262610371785189دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز بقراطدستکش معاینه لاتکس پودر دار  MalaysiaBiomax Rubber Industries Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دار عادی(وارد کننده)
6556730280394608دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Lightly PowdredWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی پروفیل کم پودر سایز 5.5عادی(وارد کننده)
9281228685044638دستکش معاینه لاتکسدلفین منطقه ازادبدون پودرLARAMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05سایز متوسطعادی(وارد کننده)
6978159250060847دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Orthosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2908731995.735195.271399/04/05سایز8.5عادی(وارد کننده)
8361867548145558دستکش معاینه وینیلآرمان راد تجهیز البرزVINYL PF PLUSGLOVELYChinaRAYS S.P.A186155204770.5225247.551399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز لارج(L) عادی(وارد کننده)
6424340872021858دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاFINECARE - POWDERED LATEX GLOVESSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05سایز M ، دستکش معاینه پودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
6734607437726604دستکش معاینه لاتکسمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE POWDER FREE LATEX EXAMINATION GLOVES POLYMER COATEDGlory Touch FLEXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05سایز: کوچکعادی(وارد کننده)
8177750412853052دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادNon sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface HIGHMAXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05Non sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface عادی(وارد کننده)
8921337670340643دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 8.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
2249194453162506دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز بقراطVIVENT LATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREEVIVENT - ویونتMalaysiaA1 GLOVE SDN BHD184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه لاتکس سطح صاف بدون پودر عادی(وارد کننده)
5013493888487076دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
5695805124245635دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE 7.5ULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2094223036.225339.821399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 6.5عادی(وارد کننده)
2843712314014495دستکش معاینه وینیلدارو لیانا طب دستکش معاینه وینیل غیر پودری با برند هاینیکو HinikoChinaSHIJIAZHUANG WALLY PLASTIC CO. LTD174521191973.1211170.411399/04/05دستکش معاینه وینیل هاینیکو- سایز کوچک عادی(وارد کننده)
1209739546964014دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد MAXITEX NEURO PF, Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery GlovesMAXITEX NEUROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2792330715.333786.831399/04/05MAXITEX NEURO PF,Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery Gloves , size 7عادی(وارد کننده)
6375274571138342دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 5.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
8709508833113014دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاFINECARE - POWDERED LATEX GLOVESSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05سایز S ، دستکش معاینه پودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
1442791115178348دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز بقراطLATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREEProgenThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd174521191973.1211170.411399/04/05دستكش معاینه لاتكس بدون پودرعادی(وارد کننده)
9765106778732852دستکش جراحی لاتکسجراحان ابی نوینlatex sterile surgical gloves powderedUNIK CAREIndiaSafecare Rubber Products Pvt Ltd1628917917.919709.691399/04/05سایز ٦/٥عادی(وارد کننده)
9752123034443079دستکش جراحی لاتکسمهر آتی درمان آفاقsize 6.5 surgical latex glovesfineMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکسعادی(وارد کننده)
7330502269592012دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: XS , S , M , LMEDMAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05 LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: M عادی(وارد کننده)
9081965164154830دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMA MICROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2990132891.136180.211399/04/05ULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 7.5عادی(وارد کننده)
5254471697975829دستکش معاینه لاتکسنوآران طب و تصویر پاسارگادXL LIGHTLY POWDEREDMAXPROMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه لاتكس کم پودر سایز XLعادی(وارد کننده)
9431249169377058دستکش معاینه لاتکسنویدطب اپاداناnon sterile latex examination gloves online chlorinated powder free (micro textured)AureliaMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش بدون پودر سایز مدیومعادی(وارد کننده)
8971386992774724دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 9.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
3705117141063582دستکش معاینه لاتکسصور سعادتGloveon Comfort Touch Latex Powdered Examination Gloves GloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس کم پودر Gloveon Comfort Touch سایز :XSعادی(وارد کننده)
9594160586173799دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرزBIOSOFT PLUSGLOVELYItalyRAYS S.P.A226877249564.7274521.171399/04/05BIOSOFT PLUSعادی(وارد کننده)
8213843094895038دستکش جراحی لاتکسجراحان ابی نوینlatex sterile surgical gloves powderedUNIK CAREIndiaSafecare Rubber Products Pvt Ltd1628917917.919709.691399/04/05سایز 7.5عادی(وارد کننده)
6547478635579054دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon COATS Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر Gloveon COAT سایز: Mعادی(وارد کننده)
1924025654334200دستکش معاینه نیتریلتجهیزات پزشکی رئوف شفاDERMAGRIP Ultra Nitrile Examination GlovesDERMAGRIPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD232694255963.4281559.741399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز Sعادی(وارد کننده)
1956967915034942دستکش معاینه نیتریلپویان عافیت ثمینPowder Free Nitrile Examination disposable Glove NGPF-20FINECAREMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd215242236766.2260442.821399/04/05دستكش نیتریل بدون پودر سایز Lعادی(وارد کننده)
2584814730964914دستکش معاینه نیتریلپویان عافیت ثمینPowder Free Nitrile Examination disposable Glove NGPF-20FINECAREMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd215242236766.2260442.821399/04/05دستکش نیتریل بدون پودر سایز Sعادی(وارد کننده)
4537394960681732دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDERED GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7عادی(وارد کننده)
4060187229837281دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 8عادی(وارد کننده)
2044155061249009دستکش جراحی لاتکسبقراط گیتیPowdered Latex surgical glove size 6.5,7,7.5,8,8.5JINXIANGChinaYangzhong Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس سایز 7.5عادی(وارد کننده)
3793486748614120دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon Ridley Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD214079235486.9259035.591399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn Ridley سایز: Mعادی(وارد کننده)
9047129628266430دستکش جراحی لاتکسبی ان امsupreme plusSempermed supremeAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی سایز7 سوپریم پلاسعادی(وارد کننده)
2925800783205792دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARE PREMIERSURGICARE PREMIERIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD267602943632379.61399/04/05 دستكش جراحی معمولی لاتكس 5/7 cmعادی(وارد کننده)
6359213550563484دستکش جراحی لاتکسرویان تجارت عمادLATEX SURGICAL GLOVES POWDEREDTOP CLASSMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05سایز 8عادی(وارد کننده)
1566513518553772دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Extra ProtectionWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05دستکش جراحی ارتوپدی با محافظت بالای پروفیل سایز 8عادی(وارد کننده)
1793514993824878دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 8 عادی(وارد کننده)
4510613928870350دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاLatex Surgical Gloves - Lightly Powdered - Embossed Outside - Palm Textured - Sterile - Meddew BrandMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر مدیو -سایز 7عادی(وارد کننده)
7629653613910532دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 6 عادی(وارد کننده)
2816524171652735دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 9.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
3191795895754891دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز S , رنگ آبیعادی(وارد کننده)
6176072168138657دستکش معاینه نیتریلمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE NITRILE POWDER-FREE PROFESSIONAL GLOVESGlory Touch BOLDMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD221060243166267482.61399/04/05سایز: بزرگعادی(وارد کننده)
6778523679779696دستکش جراحی لاتکسنور آسمان فارمدTriumph Ortho with Aloe Surgical Gloves-MSG2670MedlineMalaysiaMEDLINE INDUSTRIES ,INC.267602943632379.61399/04/05دستکش جراحی مخصوص ارتوپدی، لاتکس، بدون پودر، لاتکس طبیعی، عادی(وارد کننده)
9191181285753303دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 8 MAXTER BRANDMAXTER MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05Sterile latex surgical glove powdered smooth surface MAXTER BRAND size:8عادی(وارد کننده)
3062007896372664دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Lexie Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Lexie سایز: Sعادی(وارد کننده)
4138894438981965دستکش جراحی لاتکسبی ان امSempermed derma PF semperitAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
5204820783527988دستکش معاینه نیتریلمهرسان طب پارسluv-aqua source-carbon-transcendCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر کربنعادی(وارد کننده)
4377785991159755دستکش جراحی لاتکسنانو طب نوین آریاSurgical Glove Powder FreePristeenIndiaBETA HEALTHCARE PRODUCTS PVT.LTD.2210624316.626748.261399/04/05دستکش جراحی استریل پریستین- لاتکس، بدون پودر با پوشش پلیمر- سایز 6.5 عادی(وارد کننده)
7298261210551825دستکش جراحی لاتکسپخش تجهیزگران بهداشت نوینSTERILE POWDER FREE LATEX SURGICAL GLOVES ChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 6عادی(وارد کننده)
6882391914386251دستکش معاینه وینیلتجهیزات پزشکی رئوف شفاComfit Vinyl Examination GlovesComfitMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل کامفیت سایز Sعادی(وارد کننده)
5870163347978014دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex lightly powdered Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی کم پودر لاتکس سایز 6.5عادی(وارد کننده)
5744673032789964دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرز BIOSOFT SILKGLOVELYItalyRAYS S.P.A453754499129.4549042.341399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز: XLعادی(وارد کننده)
7982186992505789دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءLATEX EXAMINATION POWDER FREE GLOVETg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر سایز کوچکعادی(وارد کننده)
1962582011631325دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءLATEX EXAMINATION POWDERED GLOVETg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس کم پودر سایز بزرگعادی(وارد کننده)
2035391740754654دستکش معاینه لاتکسپلور دندان پارسCOMFORT-1203UniglovesMalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه لاتکس مدل Comfortعادی(وارد کننده)
7616027054876162دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریاLatex Examination Glove PowderedHARTALEGAMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودردارعادی(وارد کننده)
7137925921102439دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 7.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
4592404692183771دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Celeste Nitrile Powder Free Examination GloveGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Celeste سایز: Sعادی(وارد کننده)
6160703352586952دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدUlma Spextra Nitrile Examination Gloves MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05Ulma Spextra Nitrile Examination Gloves size XLعادی(وارد کننده)
2559192538284375دستکش جراحی لاتکسجراحان ابی نوینlatex sterile surgical gloves powderedUNIK CAREIndiaSafecare Rubber Products Pvt Ltd1628917917.919709.691399/04/05سایز ٧عادی(وارد کننده)
1040867691595806دستکش معاینه نیتریلسینا پارس اریاNitril Powder Free Examination GloveHARTALEGAMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD215242236766.2260442.821399/04/05دستکش نیتریلعادی(وارد کننده)
3571757836991079دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM PrimeMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1675418429.420272.341399/04/05دستکش جراحی لاتکس، کم پودر،با عاج سر انگشت ، سایز 8.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
6674017914121452دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Extra ProtectionWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05دستکش جراحی ارتوپدی با محافظت بالای پروفیل سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8521383111215137دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد Polymer Coated)STERILE LATEX SURGICAL GLOVES POWDERFREE) IndiaPrimus Gloves Private Limited2152423676.426044.041399/04/05دستكش جراحی لاتكس بدون پودر سایز 7.0عادی(وارد کننده)
4176582070293969دستکش معاینه وینیلآرمان راد تجهیز البرزVINYL PF PLUSGLOVELYChinaRAYS S.P.A186155204770.5225247.551399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز اسمال(S)عادی(وارد کننده)
3694771915060632دستکش معاینه لاتکسسگال کالای یارانLATEX EXAMINATION GLOVES POWDER FREEShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر size: XS عادی(وارد کننده)
2773990638169937دستکش معاینه نیتریلطب و تجهیز بقراطNitrile Examination Glove,Powder FreeTG MedicalMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.215242236766.2260442.821399/04/05دستكش معاینه نیتریل بدون پودرعادی(وارد کننده)
5792300642395229دستکش معاینه وینیلآرمان راد تجهیز البرزVINYL PF PLUSGLOVELYChinaRAYS S.P.A186155204770.5225247.551399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز ایکس اسمال(XS)عادی(وارد کننده)
6531260492507349دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءPowdered Latex Srerile Surgical GloveBlossomMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1442715869.717456.671399/04/05Powdered Latex Srerile Surgical Gloveعادی(وارد کننده)
8613158472657421دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREESENSIFLEX PLUSMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2513127644.130408.511399/04/05SENSIFLEX PLUS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 8.5عادی(وارد کننده)
3139253963815939دستکش معاینه لاتکسرویان تجارت عمادLATEX EXAMINATION GLOVES LIGHTLY POWDERED BIO MAXMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز لارجعادی(وارد کننده)
1930888343261571دستکش جراحی لاتکسپزشکی تجهیزگران طب نوینGAMMEX SURGICAL GLOVES STRPWD-size7 GammexMalaysiaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05GAMMEX SURGICAL GLOVES STRPWD عادی(وارد کننده)
1754852082460010دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسMEDI GRIP Latex Powder-Free MEDI-GRIP MalaysiaANSELL S.A2396826364.829001.281399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرMedi GRIP سایز 6.5 عادی(وارد کننده)
2248774026222047دستکش معاینه وینیلدارو لیانا طبVEPF-C048, Curegaurd Powder Free, Clear Examination GlovesCureguardChinaJIANGSU CUREGUARD GLOVES CO., LTD.157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه وینیل کیور گارد- سایز کوچک عادی(وارد کننده)
4328160633644394دستکش جراحی لاتکسایمن یاران مداوا نگردستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7custommedChinaHEBEI GUOHUA LATEX PRODUCTS CO., LTD1163512798.514078.351399/04/05سایز 7عادی(وارد کننده)
4551354413805824دستکش معاینه لاتکسمهر آرا طب ایرانیانXcel MalaysiaCROSS PROTECTION(M) SDN.BHD214079235486.9259035.591399/04/05 دستکش معاینه لاتکس مدل Xcelعادی(وارد کننده)
3752760965578391دستکش جراحی لاتکسآسیا پردیس سپاهانLATEX SURGICAL POWDERED GLOVEMEDI MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1919721116.723228.371399/04/05دستكش جراحی معمولی لاتكس استریل در سایزهای 8/5-8-7/5-7-6/5 جعبه مقوایی 50عادی(وارد کننده)
2376812638132452دستکش جراحی لاتکسستاره پزشکی ایماءMicro Surgery Speciality GlovesNulifeIndiaMRK Healthcare Pvt Ltd2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر میکروسرجریعادی(وارد کننده)
9757588544961045دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسoriginal latex powdered examination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD180338198371.8218208.981399/04/05دستکش معاینه لاتکس اورجینالسایز اکسترا اسمالعادی(وارد کننده)
3246224132710449دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
5694229792226293دستکش جراحی لاتکسآوا طب آسیادستکش جراحی پودری HITEXMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی پودری سایز 8 عادی(وارد کننده)
3238285386678472دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon COATS Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveON COATS سایز: XSعادی(وارد کننده)
7438042485512270دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMA MICROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2990132891.136180.211399/04/05ULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size8.0عادی(وارد کننده)
4722318851453123دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARESURGICAREIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD2280425084.427592.841399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 8 برند سرجی کر عادی(وارد کننده)
3357350769120541دستکش معاینه لاتکسمهندسی آروشا سامانهNON-STERILE LATEX EXAMINATION GLOVES LIGHTLY POWDERED SMOOTH SURFACEGlory Touch ECOMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05سایز: متوسطعادی(وارد کننده)
4523643951080273دستکش معاینه نیتریلآرمان عصر سلامتNitrile Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05سایز اسمالعادی(وارد کننده)
9955984229254540دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 9 عادی(وارد کننده)
3534504761109192دستکش جراحی لاتکستامین آوا سلامتulma fortispf 8 MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1675418429.420272.341399/04/05ulma fortispf 8فوریتی تامین خدمات پس از فروش
8795097947029877دستکش معاینه لاتکسسینا پارس اریاLatex Examination Glove PowderedRoyal ImperialMalaysiaKoon Seng Sdn. Bhd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دارعادی(وارد کننده)
8153706135898728دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسMEDI GRIP Latex Powder-Free MEDI-GRIP MalaysiaANSELL S.A2396826364.829001.281399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرMedi GRIP سایز 7.5عادی(وارد کننده)
2086312272352109دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسsigma latex powder free axamination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه لاتکس سیگما سایز مدیومعادی(وارد کننده)
4188326537251010دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM MicroMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری لاتکس، بدون پودر، با عاج سر انگشت، سایز 9.0عادی(وارد کننده)
1944914289146435دستکش معاینه وینیلآلتون کاران پارسیان Vinyl examination gloves powder freetouchflexChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل عادی(وارد کننده)
1809950349639831دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز L, سفیدعادی(وارد کننده)
5482056851620398دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PF ChinaRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز: 8عادی(وارد کننده)
1979621975021952دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس ENCORE STYLE 42 EncoreSri LankaANSELL S.A2990132891.136180.211399/04/05ENCORE /style 42/ دستکش جراحی لاتکس سایز 6.5عادی(وارد کننده)
8102146233645240دستکش معاینه نیتریلسینا مکس آرادNON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE/TEAL COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED)MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05NON-STERILE NITRILE EXAMINATION GLOVE BLUPLE COLOUR , POWDER FREE (FINGER TEXTURED) Size MEDIUM عادی(وارد کننده)
4194946527370603دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex lightly powdered Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی کم پودر لاتکس سایز8عادی(وارد کننده)
3640832051008704دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز جمULP Latex Examination Glove, Powder freeULPThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر با برند یو ال پی سایز اسمالعادی(وارد کننده)
4236797089979275دستکش جراحی لاتکسنور آسمان فارمدTriumph LT Surgical Gloves-MDS108055LTMedlineMalaysiaMEDLINE INDUSTRIES ,INC.2443326876.329563.931399/04/05دستکش جراحی لاتکس، بدون پودر، لاتکس طبیعیعادی(وارد کننده)
4216254812233044دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرز BIOSOFT SILKGLOVELYItalyRAYS S.P.A453754499129.4549042.341399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز: Sعادی(وارد کننده)
3962420340949261دستکش معاینه وینیلمدیران موفق داهیmediumdapexChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل شفاف بدون پودر سایز مدیومعادی(وارد کننده)
1166092893016456دستکش معاینه وینیلبنیان تجارت تجرVINYL GLOVESGreenChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه ونیل سایز Mعادی(وارد کننده)
1223600116345575دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX POWDER FREE SURGICAL GLOVES- TEXTURED- STRILETg medical sdn(superfit)MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 8عادی(وارد کننده)
3298777245106760دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءPowdered Latex Examination GloveTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه کم پودر سایز بزرگعادی(وارد کننده)
6129159985458776دستکش معاینه لاتکسهمراهان اطباءLATEX EXAMINATION POWDERED GLOVETg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه لاتکس کم پودر سایز lمتوسطعادی(وارد کننده)
9970184984451491دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMA HAPPY SKIN GRIPMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD214079235486.9259035.591399/04/05ULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREE size XSعادی(وارد کننده)
7515715077388558دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1628917917.919709.691399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 7.0عادی(وارد کننده)
6763850480151891دستکش معاینه نیتریلآرمان اکسیر سلامتPOWDER FREE NITRILE EXAMINATION GLOVEBiomax RubberMalaysiaBiomax Rubber Industries Sdn. Bhd215242236766.2260442.821399/04/05دستکش معاینه نیتریلعادی(وارد کننده)
2006544024981375دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسBLACK PEARL-3803  MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش یکبار مصرف نیتریل- رنگ مشکیعادی(وارد کننده)
4777469832643819دستکش جراحی لاتکسدنیز دارو درمانLATEX POWDER FREE SURGICAL GLOVES- TEXTURED- STRILE MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 8فوریتی ثبت به موازات واردات
6443246958167537دستکش معاینه نیتریلصنایع پزشکی سلیم طبNITRILE EXAMINATION GLOVE POWDER FREE NON -STERILETouchFlexChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر سایز Sعادی(وارد کننده)
9142923520141360دستکش معاینه لاتکسنویدطب اپاداناNon sterile latex examination gloves lightly powdered Smooth SurfaceAureliaMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05پودری سایز لارج عادی(وارد کننده)
9565777643695212دستکش معاینه لاتکسآدینه تجارت راما ایرانیانSingle Polymer coated Powder Free Latex Examination Disposable Glove 240 mm - SmoothBiomax RubberMalaysiaBiomax Rubber Industries Sdn. Bhd174521191973.1211170.411399/04/05دستکش یکبار مصرف لاتکس-لارجعادی(وارد کننده)
4276200638080104دستکش معاینه نیتریلآرمان عصر سلامتNitrile Examination Gloves- Powder FreeKINGMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05سایز مدیومعادی(وارد کننده)
1959464658156394دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسsigma latex powder free axamination glovesCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه لاتکس سیگما سایز اکسترا اسمالعادی(وارد کننده)
8671889339426456دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDEREDULMA ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05ULMA ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES PREPOWDERED size 8.0عادی(وارد کننده)
2097230345243094دستکش معاینه وینیلبنیان تجارت تجر(VINYL EXAM GLOVE(POWDER-FREEINTCOChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل (بدون پودر سایز XSعادی(وارد کننده)
8876529372961876دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مد MAXITEX NEURO PF, Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery GlovesMAXITEX NEUROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2792330715.333786.831399/04/05MAXITEX NEURO PF,Sterile Latex, Powder-Free Microsurgery Gloves , size 8.5عادی(وارد کننده)
2890723178241230دستکش جراحی لاتکسپخش تجهیزگران بهداشت نوینSTERILE POWDER FREE LATEX SURGICAL GLOVES ChinaSHANDONG YUYUAN LATEX GLOVES CO., LTD 1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 7.5عادی(وارد کننده)
8658093597199202دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 8.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
3803612712016765دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove BONMEDMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1745219197.221116.921399/04/05STERILE LATEX SURGICAL GLOVE POWDERED SIZE 7عادی(وارد کننده)
7378322357721611دستکش جراحی لاتکسنام آوران سلامت درمان آریاSterile Surgical Gloves Powder Free Assorted Size -MSG5255~MSG5290MedlineMalaysiaMEDLINE INDUSTRIES ,INC.3257735834.739418.171399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
4622794583188638دستکش معاینه نیتریلنویدطب اپاداناBlue Micro - Textured powder free Nitrile ( Non - Latex AURELIAMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD215242236766.2260442.821399/04/05دستکش نیتریل سایز اسمال عادی(وارد کننده)
5654261492905122دستکش معاینه لاتکسپزشکی آتی پیدستکش معاینه لاتکس پودر دارPURESHILDMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس پودر دار سایز متوسطعادی(وارد کننده)
6512179870691154دستکش جراحی لاتکسآرمان راد تجهیز البرزFEELTOUCH 300 PP ChinaRAYS S.P.A1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودری سایز: 7.5عادی(وارد کننده)
8154039573156312دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرزBIOSOFT PLUSGLOVELYItalyRAYS S.P.A226877249564.7274521.171399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر سایز: Mعادی(وارد کننده)
7410123946898190دستکش معاینه نیتریلپویان عافیت ثمینPowder Free Nitrile Examination disposable Glove NGPF-20FINECAREMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd215242236766.2260442.821399/04/05دستكش نیتریل بدون پودر سایز Mعادی(وارد کننده)
8727964158702576دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامتدستکش وینیل بدون پودر کیو وای QY Vinyl Examination Gloves , Powder FreeQY - کیو وایChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05دستکش وینیل بدون پودر کیو وای QY Vinyl Examination Gloves , Powder Freeعادی(وارد کننده)
9665013356092837دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon COATS Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn COATS سایز: Lعادی(وارد کننده)
2368271785253493دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدMAXITEX ORTHO STERILE ORTHOPAEDIC SURGICAL GLOVES POWDERFREEMAXITEX ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05MAXITEX ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE8.5عادی(وارد کننده)
3562940644580109دستکش معاینه لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاDermagrip Examination Glove ClassicDermagripMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD255964281560.4309716.441399/04/05دستكش معاینه لاتكس درماگریپ سایز Sعادی(وارد کننده)
6831859481248071دستکش جراحی لاتکستامین آوا سلامتsterix8 MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1489216381.218019.321399/04/05sterix8فوریتی تامین خدمات پس از فروش
4608685386552872دستکش معاینه لاتکسنوآران طب و تصویر پاسارگادS POWDER FREEMAXPROMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستكش معاینه لاتكس بدون پودر سایز sعادی(وارد کننده)
5673155936055705دستکش معاینه لاتکسصنعتی تجاری پارمیدا لیلیانROSESAFE RED ThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه یک بار مصرف سایز بزرگ جنس لاتکس جعبه مقوایی 100 عددیعادی(وارد کننده)
5691331911095221دستکش جراحی لاتکسطب تصویرپارسیانLatex Powder Free Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD2036122397.124636.811399/04/05Motex Natural Rubber Latex Surgical Gloves Powder Freeعادی(وارد کننده)
6933096664941407دستکش جراحی لاتکسطب پویش کیهانPowdered Surgical Gloves IndiaHEALTHIUM MEDTECH PRIVATE LIMITED1803419837.421821.141399/04/05دستکش جراحی پوددارعادی(وارد کننده)
6298601628829797دستکش جراحی لاتکسایران فارمیس MEDI GRIP Latex Powdered MEDIGRIPMalaysiaANSELL S.A2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
8440844154939715دستکش جراحی لاتکسسینا مکس آرادSterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 8 MAXTER BRANDMAXTER MalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05Sterile latex surgical glove powdered smooth surface SIZE 8.5 MAXTER BRAND عادی(وارد کننده)
3008954467396170دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon COATS Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn COATS سایز: S عادی(وارد کننده)
7675435717342071دستکش معاینه نیتریلپزشکی آتی پیNon sterile powder free nitrile examination glovesCleanTouch ConserveMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD244329268761.9295638.091399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر سایز متوسطعادی(وارد کننده)
7836927369143052دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاGOLD FINGERS - powder freelatex glovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز L، دستکش معاینه غیرپودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
7820047524005525دستکش جراحی لاتکسدنیز دارو درمانLATEX SURGICAL POWDERED GLOVES MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6/5فوریتی ثبت به موازات واردات
7115121978612191دستکش جراحی لاتکسسگال کالای یارانSterile Surgical Latex (EO Gas) Powder Free 70000 Series ShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 8.5عادی(وارد کننده)
5521551717726396دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM ClassicMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با عاج سر انگشت ، سایز 6.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
2858501047167004دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSTERILE LATEX SURGICAL GLOVES POWDERED IndiaPrimus Gloves Private Limited1861620477.622525.361399/04/05دستكش جراحی لاتكس کم پودر سایز 8.0عادی(وارد کننده)
2908472075744029دستکش معاینه وینیلپلور دندان پارسPREMIUM 300 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH168703185573.3204130.631399/04/05premium 300عادی(وارد کننده)
9381741761952425دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسWHITE PEARL-2803 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش یکبار مصرف نیتریل- رنگ سفیدعادی(وارد کننده)
5036585810876555دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE 7.5ULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2094223036.225339.821399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 7.0عادی(وارد کننده)
4478783193754460دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDER FREE GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 8/5عادی(وارد کننده)
4864320071579522دستکش معاینه لاتکسنویدطب اپاداناnon sterile latex examination gloves online chlorinated powder free (micro textured)AureliaMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستكش بدون پودر سایز لارجعادی(وارد کننده)
4516560074085826دستکش معاینه وینیلاطلس طب نورVinyl Examination Gloves Powdered-FreeIntcoChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل عادی(وارد کننده)
6387070786851732دستکش معاینه وینیلمبنا طب پارسوینیل بدون پودر مبنا کرHOSPITAL& HOME CAREChinaBLUE SAIL MEDICAL CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز مدیومعادی(وارد کننده)
5498577889042699دستکش معاینه لاتکسبنیان تجارت تجرLATEX EXAMINATION GLOVES(Powdered)bluemaxMalaysiaBiomax Rubber Industries Sdn. Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه لاتکس (پودری)عادی(وارد کننده)
9115831055668055دستکش معاینه لاتکستهران شیذر مدULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREEULMA HAPPY SKIN GRIPMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD214079235486.9259035.591399/04/05ULMA HAPPY SKIN GRIP EXAMINATION GLOVES POWDERFREE size Lعادی(وارد کننده)
1483666341292340دستکش جراحی لاتکسمدیریت و تدارک کالای سلامت صدفLatex lightly powdered Surgical Gloves Sizes:6.5-7-7.5-8-8.5MotexThailandM.R.I CO LTD1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی کم پودر لاتکس سایز 7.5عادی(وارد کننده)
4769027921120312دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدSTERILE LATEX SURGICAL GLOVES POWDERED IndiaPrimus Gloves Private Limited1861620477.622525.361399/04/05دستكش جراحی لاتكس کم پودر سایز 7.0عادی(وارد کننده)
1302878670399490دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Orthosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2908731995.735195.271399/04/05سایز7.5.عادی(وارد کننده)
1057636319186888دستکش معاینه لاتکسبهان سلامت طبexamination gloves lightly powdered supermax supermaxMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه کم پودر سوپرمکس سایز بزرگعادی(وارد کننده)
5632838712164923دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Lexie Nitrile Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Lexie سایز: Mعادی(وارد کننده)
2889493892650838دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powder-free HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 6 عادی(وارد کننده)
2552983321214134دستکش جراحی لاتکسبین المللی همگام بهداشتدستکش جراحی لاتکس بدون پودرHICOMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.2152423676.426044.041399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر سایز 8عادی(وارد کننده)
8390294493139170دستکش معاینه لاتکسکامیاب ناروندستکش معاینه لاتکس کم پودرELITE/libertonMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05دستكش معاینه پزشكی لاتكس S-XL مرجع عرضه كننده كامیاب نارون عادی(وارد کننده)
9227964930855110دستکش معاینه نیتریلصور سعادتpowdered free,finger textured,3.2G (ice blue)shield upMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD209425230367.5253404.251399/04/05سایز لارج: 102722 555002 9عادی(وارد کننده)
3571556133682688دستکش جراحی لاتکسبی ان امSempermed derma PF semperitAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 2036122397.124636.811399/04/05دستکش جراحی سایز6.5عادی(وارد کننده)
2517921596106309دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامتدستکش وینیل بدون پودر نوکست Nokast Vinyl Examination Gloves , Powder FreeNOKAST - نوکستChinaSHANDONG ZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSRUMENT CO LTD162886179174.6197092.061399/04/05دستکش وینیل بدون پودر نوکست عادی(وارد کننده)
5007186368028577دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهند POWDER FREE SURGICAL GLOVE FEELTOUCH300PF SGB1SW raysItalyRAYS S.P.A1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی بدون پودر سایز 8عادی(وارد کننده)
6876157885194137دستکش معاینه لاتکسهنگام ایده کالاpowder free latex exam gloves max guardmax guardMalaysiaSUPERMAX LATEX PRODUCTS SDN.BHD1943002137302351031399/04/05دستكش معاینه لاتكس بدون پودر مکس گاردعادی(وارد کننده)
8045549425006930دستکش معاینه وینیلاکسیر طب مداواMEDIUMRECOOMEDChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل متوسطعادی(وارد کننده)
8287772456670954دستکش جراحی لاتکسمهران طب طاهاSterile Latex Surgical Gloves Powered IndiaPrimus Gloves Private Limited1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس استریل پودردارعادی(وارد کننده)
4894963326573796دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM ClassicMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1745219197.221116.921399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با عاج سر انگشت ، سایز 5.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
4714889313846902دستکش معاینه نیتریلصور سعادتpowdered free,finger textured,3.2G (ice blue)shield upMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD209425230367.5253404.251399/04/05سایز مدیوم: 102715 555002 9عادی(وارد کننده)
8311338049402961دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE 7.5ULMA FORTISMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2094223036.225339.821399/04/05ULMA FORTIS STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 8.5عادی(وارد کننده)
5715012481750832دستکش معاینه نیتریلآرمان راد تجهیز البرز BIOSOFT SILKGLOVELYItalyRAYS S.P.A453754499129.4549042.341399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز: L عادی(وارد کننده)
9591778768471433دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسcyntek powder free latex examination gloves malaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر سینتک اکسترا لارجعادی(وارد کننده)
7835514315798387دستکش معاینه لاتکسصنایع پزشکی سلیم طبLatex Examination glove Powder freeSTMMalaysiaWINMED SDN BHD1943002137302351031399/04/05دستکش لاتکس بدون پودرعادی(وارد کننده)
1144298576239866دستکش معاینه وینیلپخش تجهیزگران بهداشت نوینPOWDERED VINYL EXAMINATION GLOVE 100PCS/BOXISOMEDChinaHospital & Homecare Imp.& Exp.Co.,Ltd.Nanjing151251166376.1183013.711399/04/05VINYL MEDICAL EXAM GLOVES POWDEREDعادی(وارد کننده)
2469519129898418دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادNon sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05Non sterile latex examination glove ,lightly powdered smooth surface SIZE : LARGE MAXTER BRANDعادی(وارد کننده)
3796847366028292دستکش جراحی لاتکسبهترین های پزشکی پارسLATEX POWDERED SURGICAL GLOVESBP GLOVESMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD1628917917.919709.691399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 8عادی(وارد کننده)
1126853117814304دستکش معاینه وینیلبنیان تجارت تجر(VINYL EXAM GLOVE(POWDER-FREEINTCOChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل (بدون پودر سایز Sعادی(وارد کننده)
4678625681909179دستکش معاینه لاتکسدلفین منطقه ازادبدون پودرLARAMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05سایز بسیار برزگعادی(وارد کننده)
6490770472938416دستکش معاینه لاتکستجهیز گران پوران صفاUnitex Latex Examination Gloves, Powder-FreeUnitexThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه بدون پودر لاتکس با برند یونیتکس، سایز مدیومعادی(وارد کننده)
8900243723729335دستکش معاینه لاتکستجهیز گران پوران صفاUnitex Latex Examination Gloves, PowderedUnitexThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd166376183013.6201314.961399/04/05دستکش معاینه پودری لاتکس با برند یونیتکس، سایز لارجعادی(وارد کننده)
5426287210504621دستکش معاینه لاتکسطب و تجهیز جمULP Latex Examination Glove, Powder freeULPThailandPHOENIX RUBBER PRODUCTS Co.,Ltd184992203491.2223840.321399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر با برند یو ال پی سایز مدیومعادی(وارد کننده)
8437117963357160دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Orthosurge GermanyTROGE MEDICAL GMBH2908731995.735195.271399/04/05سایز 6.5عادی(وارد کننده)
9806244284626659دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: XS , S , M , LMEDMAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: L عادی(وارد کننده)
4637993147351150دستکش جراحی لاتکسپزشکی آتی پیدستکش جراحی کم پودرINTOUCHMalaysiaWEAR SAFE SDN BHD2990132891.136180.211399/04/05 دستکش جراحی کم پودر عادی(وارد کننده)
8734696479544510دستکش جراحی لاتکسپیشگام طب سرمدSteriled Surgical Glove Lightly powderedMedismartIndiaST.MARY'S RUBBERS PVT.LTD1745219197.221116.921399/04/05برای سایز 8عادی(وارد کننده)
7914214183378866دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسEncore/ Style 87/Microptic Encore Sri LankaANSELL S.A3374137115.140826.611399/04/05Encore Microptic Style 87 دستکش جراحی لاتکس سایز 7.5عادی(وارد کننده)
2615578514458630دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-basic® latex powder-freeHartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG2990132891.136180.211399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 6.5 عادی(وارد کننده)
5464245773039222دستکش جراحی لاتکسپیشگام تجارت مبناSURGICARE PREMIERSURGICARE PREMIERIndiaKANAM LATEX INDUSTRIES PVT. LTD267602943632379.61399/04/05دستكش جراحی معمولی بدون پودر پزشكی 8 cmعادی(وارد کننده)
6147830834755526دستکش معاینه وینیلتجهیزگران پویای امید سلامتvinyl examination glove premium ChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه ونیل بدون پودر سایز largeعادی(وارد کننده)
2436952445185170دستکش معاینه لاتکسنوآوران طب بین المللChlorinated latex MalaysiaMAXWELL GLOVE MANUFACTERING BERHAD1943002137302351031399/04/05دستکش لاتکس کلرینهعادی(وارد کننده)
1607046495574184دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسcyntek powder free latex examination gloves malaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD209425230367.5253404.251399/04/05دستکش لاتکس بدون پودر سینتک مدیومعادی(وارد کننده)
5020945721309478دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاLatex Surgical Gloves - Lightly Powdered - Embossed Outside - Palm Textured - Sterile - Meddew BrandMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر مدیو -سایز 8عادی(وارد کننده)
2182541236862175دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز XL , سفیدعادی(وارد کننده)
9169300392983837دستکش معاینه نیتریلتهران شیذر مدUlma Spextra Nitrile Examination Gloves MalaysiaTERANG NUSA SDN BHD221060243166267482.61399/04/05Ulma Spextra Nitrile Examination Gloves size sعادی(وارد کننده)
9969587671838482دستکش معاینه وینیلدارو لیانا طب دستکش معاینه وینیل غیر پودری با برند هاینیکو HinikoChinaSHIJIAZHUANG WALLY PLASTIC CO. LTD174521191973.1211170.411399/04/05دستکش معاینه وینیل هاینیکو- سایز متوسظعادی(وارد کننده)
9709749714085792دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLATEX SURGICAL POWDER FREE GLOVESTg medical sdn.MalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1919721116.723228.371399/04/05دستکش جراحی بدون پودر لاتکس سایز 6/5عادی(وارد کننده)
5624876568113907دستکش جراحی لاتکسایمن یاران مداوا نگردستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 7custommedChinaHEBEI GUOHUA LATEX PRODUCTS CO., LTD1163512798.514078.351399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6.5عادی(وارد کننده)
6919627017570640دستکش جراحی لاتکسبی ان امsupreme plusSempermed supremeAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی سایز 8.5 سوپریم پلاسعادی(وارد کننده)
4151159882234855دستکش معاینه نیتریلصور سعادتGloveon Celeste Nitrile Powder Free Examination GloveGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD203608223968.8246365.681399/04/05دستکش معاینه نیتریل بدون پودر GloveOn Celeste سایز: Lعادی(وارد کننده)
3178955028740326دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREEULMA MICROMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD2990132891.136180.211399/04/05ULMA MICRO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE size 6.5عادی(وارد کننده)
6374637224199262دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءLatex Surgical Powdered GlovesSUPERFITMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1628917917.919709.691399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 8/5عادی(وارد کننده)
3466726635095613دستکش جراحی لاتکسهمراهان اطباءReference OP- Powdered Surgical Latex GlovesMeditradeGermanyMEDITRADE GMBH267602943632379.61399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر سایز 6عادی(وارد کننده)
5356903268918520دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powder-free HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز /7.5 عادی(وارد کننده)
2201340226490208دستکش جراحی لاتکسبقراط گیتیPowdered Latex surgical glove size 6.5,7,7.5,8,8.5JINXIANGChinaYangzhong Jinxiang Emulsion Products Co.Ltd1442715869.717456.671399/04/05دستکش جراحی لاتکس سایز 8عادی(وارد کننده)
5599124862785133دستکش جراحی لاتکسمبتکر رازی سلامتSURGIMED LATEX SURGICAL GLOVES POWDEREDSURGIMEDMalaysiaAPOLLO RUBBER SDN.BHD.2094223036.225339.821399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودرعادی(وارد کننده)
1106799598276577دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Sensosurge plus GermanyTROGE MEDICAL GMBH2268824956.827452.481399/04/05سایز 8.5عادی(وارد کننده)
4106891544186466دستکش معاینه لاتکسصور سعادت Gloveon Ridley Latex Powder Free Examination GlovesGloveonMalaysiaHARTALEGA SDN. BHD214079235486.9259035.591399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر GloveOn Ridley سایز: Lعادی(وارد کننده)
3790093595747468دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز XS , بنفشعادی(وارد کننده)
2541182867586476دستکش معاینه لاتکستوسعه سلامت مهر آریاGOLD FINGERS - powder freelatex glovesSafe Plus - Finecare - Gold FingersMalaysiaAlliance Rubber Products Sdn. Bhd203608223968.8246365.681399/04/05سایز XS ، دستکش معاینه غیرپودری یکبارمصرفعادی(وارد کننده)
9856010923586634دستکش معاینه لاتکسمهرسان طب پارسzense latex powdered examination gloves CRANBERRY (M) SDN. BHDMalaysiaCRANBERRY (M) SDN. BHD180338198371.8218208.981399/04/05دستکش معاینه لاتکس زنس سایز مدیومعادی(وارد کننده)
2838451979684444دستکش جراحی لاتکسنانو طب نوین آریاSurgical Glove PowderedPristeenIndiaBETA HEALTHCARE PRODUCTS PVT.LTD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی استریل پریستین- لاتکس، کم پودر- سایز 8.5 عادی(وارد کننده)
2251279684287454دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز M , بنفشعادی(وارد کننده)
8874411699560609دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel PlatinumWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3490438394.442233.841399/04/05دستکش جراحی پروفیل پلاتینیوم سایز 7عادی(وارد کننده)
3898329086673881دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-basic® latex powder-freeHartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG2990132891.136180.211399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 7.5 عادی(وارد کننده)
3432116076082312دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدMaxitex sterile surgical gloves PrepowderedMaxitexMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD1803419837.421821.141399/04/05Maxitex Sterile surgical gloves Prepowdered size 6.5عادی(وارد کننده)
6200383778703540دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدLATEX GYNOCOLOGICAL SURGICAL GLOVES POWDERFREEPRIMUSIndiaPrimus Gloves Private Limited5485960344.966379.391398/08/04LONG CUFF SURGICAL GLOVES POWDER FREE ,size7.0عادی(وارد کننده)
1127408398985157دستکش معاینه لاتکسسگال کالای یارانLATEX EXAMINATION GLOVES POWDER FREEShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1943002137302351031399/04/05دستکش معاینه لاتکس بدون پودر size: S عادی(وارد کننده)
6783278724978775دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسCOBALT PEARL-1013 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش یکبار مصرف نیتریل- رنگ کبالتعادی(وارد کننده)
9897877899348254دستکش جراحی لاتکسطب پویش کیهان7TRUSKINIndiaTruskin Gloves Private Limited1512516637.518301.251399/04/05TRUSKIN SURGICAL LATEX GLOVESعادی(وارد کننده)
1053673338479071دستکش معاینه وینیلمتفکران درمان نوین آریاPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVE 100PCS/BOXintcoChinaShandong INTCO Medical Products Co., Ltd162886179174.6197092.061399/04/05دستکش معاینه وینیل سایز XSعادی(وارد کننده)
7264842794823086دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: XS , S , M , LMEDMAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE MEDMAX BRAND SIZE: S عادی(وارد کننده)
3650381975320125دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناEzactTM EssenceMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd1396215358.216894.021399/04/05دستکش جراحی لاتکس، پودردار،با سطح صاف، سایز 8.0 میلیمترعادی(وارد کننده)
7577625294207223دستکش جراحی لاتکسایران فارمیسHartmann Peha-Taft Classic Powdered HartmannMalaysiaPAUL HARTMANN AG302503327536602.51399/04/05دستكش جراحی لاتكس سایز 8 عادی(وارد کننده)
8203277267885532دستکش جراحی لاتکسسامان تجهیزآریاpowdere freesempermedAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 2326925595.928155.491399/04/05sempermedعادی(وارد کننده)
5649774343417892دستکش معاینه وینیلدنیز دارو درمانDisposable Powder free Vinyl Examination Glove ChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05Disposable Powder free Vinyl Examination Gloveفوریتی ثبت به موازات واردات
4106345895028430دستکش جراحی لاتکسپخش پزشکی بهین جاودانRoyal MedRoyal medMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1163512798.514078.351399/04/05دستکش جراحی لاتکس رویال مدعادی(وارد کننده)
1730974684493357دستکش معاینه وینیلمبتکر رازی سلامت Vinyl Examination Gloves , Powder Free ChinaBYTECH (DONGTAI) CO., LTD168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر عادی(وارد کننده)
9890487054492261دستکش جراحی لاتکسبین المللی همگام بهداشتدستکش جراحی پودر دارHICOMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز 7.5عادی(وارد کننده)
3043569382368500دستکش جراحی لاتکسمهندسی آروشا سامانهدستکش جراحی استریل لاتکس کم پودرTips Of LifeMalaysiaSUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD1559117150.118865.111399/04/05سایز: 7عادی(وارد کننده)
6817110313429588دستکش معاینه وینیلسگال کالای یارانDisposable Vinyl Glove, Powder free All FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش وینیل سایز large عادی(وارد کننده)
9466162782377661دستکش جراحی لاتکسکیمیا طب سهندTro-Sensosurge plus GermanyTROGE MEDICAL GMBH2268824956.827452.481399/04/05سایز 8.0عادی(وارد کننده)
9679672015488660دستکش معاینه نیتریلبازرگانی سها کیشDERMAGRIP Ultra Nitrile Examination Gloves MalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD221060243166267482.61399/04/05دستکش معاینه نیتریل سایز Mفوریتی ثبت به موازات واردات
8080473911448692دستکش معاینه لاتکسسیتا تجارتPOWDEREDRETZI,SITATEXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05کوچک و متوسط و بزرگعادی(وارد کننده)
5148418326820369دستکش معاینه نیتریلصنعتی تجاری پارمیدا لیلیان EZCARE DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVE VIETGLOVEViet NamVIET GLOVE CORPORATION221060243166267482.61399/04/05دستکش معاینه یک بار مصرف سایز متوسط جنس نیتریل جعبه مقوایی 100 عددیعادی(وارد کننده)
7441068125786808دستکش جراحی لاتکسهیراد صنعت آرناSurPureTM OrthoMocareHealthChinaShanghai Motex Healthcare Co.,Ltd2792330715.333786.831399/04/05دستکش جراحی اورتوپدی لاتکس، بدون پودر ،با عاج سر انگشت ، سایز 7.5 میلیمترعادی(وارد کننده)
2762904583514268دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel Lightly PowdredWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی پروفیل کم پودر سایز 8عادی(وارد کننده)
2406468578697620دستکش جراحی لاتکسستاره پزشکی ایماءGynaecological Elbow Lenght Procedure GlovesNulifeIndiaMRK Healthcare Pvt Ltd6778474562.482018.641399/04/05دستکش جراحی لاتکس بدون پودر ساق بلند زنان و زایمانعادی(وارد کننده)
1535891112714712دستکش معاینه وینیلیکتا آوای سلامتPOWDER FREE VINYL EXAMINATION GLOVEَAll FineChinaSuqian Green Glove Co., Ltd168703185573.3204130.631399/04/05دستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز کوچکعادی(وارد کننده)
6264523356804238دستکش جراحی لاتکستهران شیذر مدMAXITEX ORTHO STERILE ORTHOPAEDIC SURGICAL GLOVES POWDERFREEMAXITEX ORTHOMalaysiaTERANG NUSA SDN BHD3606839674.843642.281399/04/05MAXITEX ORTHO STERILE SURGICAL GLOVES POWDERFREE SIZE7.0عادی(وارد کننده)
9848878280408899دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادLATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE1ST MAXMalaysiaTOP GLOVE SDN.BHD166376183013.6201314.961399/04/05LATEX POWDERED EXAMINATION GLOVE SIZE XSعادی(وارد کننده)
2098330553407968دستکش جراحی لاتکستجهیز گران پوران صفاLatex Surgical Gloves - Lightly Powdered - Embossed Outside - Palm Textured - Sterile - Meddew BrandMeddewMalaysiaTG MEDICAL SDN .BHD.1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس کم پودر مدیو -سایز 6.5عادی(وارد کننده)
6888382947717143دستکش جراحی لاتکسبی ان امsupreme plusSempermed supremeAustriaSEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GMBH 302503327536602.51399/04/05دستکش جراحی سایز8 سوپریم پلاسعادی(وارد کننده)
4571140887890912دستکش معاینه لاتکسسینا مکس آرادCHLORINATED POWDER FREE LATEX MEDICAL EXAMINATION GLOVE MAXTERMalaysiaMAXTER GLOVE MANUFACTUING SDN.BHD203608223968.8246365.681399/04/05Non sterile latex examination glove ,online chlorinated powder free (micro textured ) SIZE: LARGEعادی(وارد کننده)
5659605596592208دستکش معاینه نیتریلپلور دندان پارسBLUE PEARL-8803 MalaysiaUnigloves Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH203608223968.8246365.681399/04/05دستکش یکبار مصرف نیتریل- رنگ آبیعادی(وارد کننده)
7670052310555454دستکش معاینه نیتریلطبی سلامت تهرانNitrylex ClassicNitrylex/MEDEQUSOLPolandMERCATOR MEDICAL S.A226877249564.7274521.171399/04/05سایز XS , رنگ آبیعادی(وارد کننده)
5791723689028997دستکش جراحی لاتکسسگال کالای یاران Sterile Surgical Latex (EO Gas) Powdered 71000 SeriesShamrockIndonesiaPT. Maja Agung Latexindo1861620477.622525.361399/04/05دستکش جراحی لاتکس پودر دار سایز8.5عادی(وارد کننده)
8673281360556668دستکش جراحی لاتکستجهیزات پزشکی رئوف شفاProfeel MicroSurgeryWRPMalaysiaWRP ASIA PACIFIC SDN BHD3839542234.546457.951399/04/05دستکش جراحی میکروسرجری پروفیل سایز 7.5عادی(وارد کننده)
6871198995059958دستکش معاینه لاتکسآران دندان طبsuper texmarcon rubber industryMalaysiaMarcon Rubber Industries Sdn Bhd157069172775.9190053.491399/04/05دستکش معاینه لاتکسعادی(وارد کننده)
6750481815804134دستکش جراحی لاتکستریتا پایا طبSterile Latex Surgical Gloves, Powdered GLOVTEKIndiaSANREA HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED1442715869.717456.671399/04/05سایز 7.5 پودر دارعادی(وارد کننده)
3386