اداره تجهیزات پزشکی
يک شنبه 8 خرداد 1401
سقف قیمت قطعات یدکی حلزون شنوایی
ردیفتوضیحاتنام کمپانیIRC کدسقف قیمت فروش به مصرف کننده / ریالتاریخ ابلاغنام شرکت وارد کنندهعنوانکد کاتالوگمدلکد مرجع
1Activity Clip Package MED-EL202896648174305420535001400/09/01آلتون شنوا    
2Sports Headband MED-EL202896648174305424954001400/09/01آلتون شنوا    
3OPUS 2 Earhook MED-EL20289664817430542193001400/09/01آلتون شنوا    
4OPUS 2 D Coil Cable 7.5 black MED-EL665490989792709628749001400/09/01آلتون شنوا    
5OPUS 2 D Coil Cable 9.5 black MED-EL665490989792709628749001400/09/01آلتون شنوا    
6OPUS 2 D Coil Cable 12 black MED-EL665490989792709628749001400/09/01آلتون شنوا    
7OPUS 2 D Coil Cable 28 blackMED-EL665490989792709628749001400/09/01آلتون شنوا    
8BTE Processor Clip MellieMED-EL20289664817430549035001400/09/01آلتون شنوا    
9HuggyMED-EL20289664817430541314001400/09/01آلتون شنوا    
10DaCapo Frame anthraciteMED-EL2028966481743054139639001400/09/01آلتون شنوا    
11OPUS 2 Battery pack anthraciteMED-EL2028966481743054139639001400/09/01آلتون شنوا    
12WaterWear for BTE PackageMED-EL202896648174305430803001400/09/01آلتون شنوا    
13RONDO Battery Pack anthraciteMED-EL2028966481743054168388001400/09/01آلتون شنوا    
14RONDO Magnet 5MED-EL202896648174305429571001400/09/01آلتون شنوا    
15RONDO Magnet 5SMED-EL202896648174305490355001400/09/01آلتون شنوا    
16RONDO ProtectorMED-EL20289664817430546571001400/09/01آلتون شنوا    
17Attachment Clip ClothesMED-EL202896648174305412321001400/09/01آلتون شنوا    
18Mini Battery Pack, anthraciteMED-EL2028966481743054231636001400/09/01آلتون شنوا    
19WaterWear for RONDO PackageMED-EL202896648174305418482001400/09/01آلتون شنوا    
20RONDO Magnet 4S MED-EL202896648174305436963001400/09/01آلتون شنوا    
21SONNET Battery Pack FrameMED-EL2028966481743054164281001400/09/01آلتون شنوا    
22SONNET D Coil Cable 8.5 blackMED-EL408707019574674265712001400/09/01آلتون شنوا    
23SONNET D Coil Cable 6.5 blackMED-EL408707019574674265712001400/09/01آلتون شنوا    
24GripWear MED-EL202896648174305414785001400/09/01آلتون شنوا    
25DrySpace UV Drying Kit MED-EL202896648174305435320001400/09/01آلتون شنوا    
26BTE Processor Clip Mellie MED-EL20289664817430549035001400/09/01آلتون شنوا    
27SONNET Charging Unit w/ Cable MED-EL237953195294059853391001400/09/01آلتون شنوا    
28SONNET RCB Adapter MED-EL202896648174305482141001400/09/01آلتون شنوا    
29USB Power SupplyMED-EL202896648174305412321001400/09/01آلتون شنوا    
30SONNET D Coil Cable 28 blackMED-EL408707019574674265712001400/09/01آلتون شنوا    
31D Coil Magnet 4S anthr.MED-EL202896648174305436963001400/09/01آلتون شنوا    
32SONNET FM Batt. Cover anthr.MED-EL202896648174305486248001400/09/01آلتون شنوا    
33SONNET Control Unit anthrMED-EL22679332115794434468448001400/09/01آلتون شنوا    
34RONDO Microphone Cover anthr.MED-EL2028966481743054821001400/09/01آلتون شنوا    
35BCI 601 Implant kitMED-EL57501574570754988049778001400/09/01آلتون شنوا    
36ADHEAR User KitMED-EL84094838533304152447790001400/09/01آلتون شنوا    
37RONDO Speech ProcessorMED-EL22679332115794404378093001400/09/01آلتون شنوا    
38CR230 REMOTE ASSISTANTCochlear Limited9424055067468288254636001400/09/01سهند طب درمانREMOTE ASSISTANTZ294703  
39CP950 PROGRAMMING SHOE ADAPTOR CABLE KITCochlear Limited1751856769583949193030001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ544308  
40TELECOIL BLACKCochlear Limited9424055067468288191388001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90185  
41COCHLEAR WIRELESS TV STREAMER, EUCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY94760  
42COCHLEAR WIRELESS TV STREAMER, GBCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY94762  
43COCHLEAR WIRELESS PHONE CLIP, EUCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY94770  
44COCHLEAR WIRELESS PHONE CLIP, GBCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY94772  
45COCHLEAR BAHA REMOTE CONTROL 2, EUCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانREMOTE ASSISTANT94790  
46COCHLEAR BAHA REMOTE CONTROL 2, GBCochlear Limited9424055067468288184816001400/09/01سهند طب درمانREMOTE ASSISTANT94792  
47AQUA+ 6M COIL 6CMCochlear Limited9424055067468288164281001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ465781  
48AQUA+ 6M COIL 8CMCochlear Limited9424055067468288164281001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ465782  
49AQUA+ N22 6M COIL 6CMCochlear Limited9424055067468288164281001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ544787  
50AQUA+ N22 6M COIL 8CMCochlear Limited9424055067468288164281001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ544788  
51CP800 SERIES PROGRAMMING SHOE AND CABLECochlear Limited9678829043700848147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ195607  
52PROGRAMMING SHOE WITH CABLECochlear Limited9678829043700848147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327114  
53EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 1, RIGHT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319065  
54EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 2, RIGHT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319066  
55EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 3, RIGHT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319067  
56EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 4, RIGHT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319068  
57EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 5, RIGHT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319069  
58EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 1, LEFT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319070  
59EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 2, LEFT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319071  
60EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 3, LEFT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319072  
61EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 4, LEFT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319073  
62EAC200 SERIES POWER SPEAKER UNIT (SIZE 5, LEFT)Cochlear Limited4915799963566101147853001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319074  
63COCHLEAR BAHA AUDIO ADAPTER SHORT CABLECochlear Limited9424055067468288143746001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY91180  
64COCHLEAR BAHA AUDIO ADAPTER LONG CABLECochlear Limited9424055067468288143746001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY91868  
65NUCLEUS AQUA+ COIL, 6CMCochlear Limited9424055067468288137996001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ463269  
66AQUA+ COIL, 8CMCochlear Limited9424055067468288137996001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ463270  
67AQUA+ N22 COIL 6CMCochlear Limited9424055067468288137996001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ465779  
68AQUA+ N22 COIL 8CMCochlear Limited9424055067468288137996001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ465780  
69AUDIO ADAPTER CORDELLE IICochlear Limited9424055067468288134711001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90067  
70CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, BLACK)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206747  
71CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, BROWN)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206748  
72CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, WHITE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206749  
73CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, SAND)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ209468  
74CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, CHARCOAL)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ209493  
75CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (50CM, BLACK)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ246020  
76CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (50CM, BROWN)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ246021  
77CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (50CM, CHARCOAL)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ246022  
78CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (50CM, SAND)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ246023  
79CP800 SERIES LITEWEAR CABLE (50CM, WHITE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ246024  
80CP802 STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (CARBON)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319183  
81CP802 STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (MAIZE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319707  
82CP800 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (SAND)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ196072  
83CP800 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (BROWN)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ196073  
84CP800 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (BLACK)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ196076  
85CP800 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (CHARCOAL)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ196077  
86CP800 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (WHITE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ196080  
87CP800 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (SAND)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ202218  
88CP800 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (BLACK)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ202219  
89CP800 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (BROWN)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ202220  
90CP800 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (CHARCOAL)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ202221  
91CP800 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (WHITE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ202222  
92CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, CARBON)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285949  
93CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, SMOKE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285950  
94CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, MAIZE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285951  
95CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, MOCHA)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285952  
96CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (50 CM, CARBON)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285953  
97CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (50 CM, SMOKE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285954  
98CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (50 CM, MAIZE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285955  
99CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (50 CM, MOCHA)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ285956  
100CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (30 CM, WHITE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ478915  
101CP900 SERIES LITEWEAR CABLE (50 CM, WHITE)Cochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ478920  
102SOFT TISSUE GAUGE 6MMCochlear Limited_122389001400/09/01سهند طب درمانINSTRUMENT95070  
103CP900 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (CARBON)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_COMZ285988  
104CP900 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (SMOKE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_COMZ285989  
105CP900 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (MAIZE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_COMZ285990  
106CP900 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (MOCHA)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_COMZ285991  
107CP900 SERIES COMPACT RECHARGEABLE BATTERY MODULE (WHITE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_COMZ478928  
108CP900 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (CARBON)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_STDZ285983  
109CP900 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (SMOKE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_STDZ285984  
110CP900 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (MAIZE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_STDZ285985  
111CP900 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (MOCHA)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_STDZ285986  
112CP900 SERIES STANDARD RECHARGEABLE BATTERY MODULE (WHITE)Cochlear Limited5706220656509349122389001400/09/01سهند طب درمانRECHARGE_BATT_STDZ478921  
113CR210 REMOTE CONTROLCochlear Limited9424055067468288122389001400/09/01سهند طب درمانREMOTE ASSISTANTZ277519  
114BONE BED INDICATORCochlear Limited_114175001400/09/01سهند طب درمانINSTRUMENT95180  
115BONE BED INDICATOR 14 MMCochlear Limited_114175001400/09/01سهند طب درمانINSTRUMENTP1578046  
116CP800 SERIES BILATERAL PERSONAL AUDIO CABLE (3.5MM/ 120CM/ 102CM ON ONE SIDE)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208292  
117CP800 SERIES MAINS ISOLATION CABLE (3M, 3.5MM)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208296  
118CP800 SERIES LAPEL MICROPHONECochlear Limited4602257567998706105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208299  
119CP800 SERIES BILATERAL PERSONAL AUDIO CABLE (3.5MM/75CM)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ263402  
120MONITOR EARPHONES (160 CM)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327110  
121LAPEL MICROPHONE (150 CM)Cochlear Limited4602257567998706105961001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ328345  
122BILATERAL PERSONAL AUDIO CABLE (3.5 MM/120 CM)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327107  
123BILATERAL PERSONAL AUDIO CABLE (3.5 MM/75 CM)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327108  
124MAINS ISOLATION CABLE (3.5 MM/3 M)Cochlear Limited9424055067468288105961001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327109  
125CP800 SERIES COIL INTEGRATED 6M (SAND)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327685  
126CP800 SERIES COIL INTEGRATED 6M (BROWN)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327686  
127CP800 SERIES COIL INTEGRATED 6M (BLACK)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327687  
128CP800 SERIES COIL INTEGRATED 6M (CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327688  
129CP800 SERIES COIL INTEGRATED 6M (WHITE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327689  
130CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (MAIZE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ407761  
131CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (MOCHA)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ407762  
132CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (CARBON)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ407763  
133CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (SMOKE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ407764  
134CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (WHITE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ478009  
135CP900 SERIES N22 COIL INTEGRATED 6M (CARBON)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ479492  
136CP900 SERIES N22 COIL INTEGRATED 6M (MAIZE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ479537  
137CP900 SERIES N22 COIL INTEGRATED 6M (MOCHA)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ479538  
138CP900 SERIES N22 COIL INTEGRATED 6M (SMOKE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ479539  
139CP900 SERIES N22 COIL INTEGRATED 6M (WHITE)Cochlear Limited942405506746828899390001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ479541  
140CP800 SERIES BATTERY HOLDERCochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ198041  
141BATTERY HOLDERCochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانBATTERIESZ339275  
142CP800 SERIES SOUND PROCESSOR BATTERY CHARGERCochlear Limited463634889571482581319001400/09/01سهند طب درمانBATTERY_CHARGERZ196071  
143BATTERY CHARGER (BLACK)Cochlear Limited463634889571482581319001400/09/01سهند طب درمانBATTERY_CHARGERZ341685  
144SP MAGNET 1Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95771  
145SP MAGNET 2Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95772  
146SP MAGNET 3Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95773  
147SP MAGNET 4Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95774  
148SP MAGNET 5Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95775  
149SP MAGNET 6Cochlear Limited942405506746828881319001400/09/01سهند طب درمانMAGNETS95776  
150LOOP BOOSTERCochlear Limited942405506746828873105001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208293  
151CP802 COIL (CARBON)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ324060  
152CP802 COIL (MAIZE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ324061  
153CP900 SERIES COIL (CARBON)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ285924  
154CP900 SERIES COIL (SMOKE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ285925  
155CP900 SERIES COIL (MAIZE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ285926  
156CP900 SERIES COIL (MOCHA)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ285927  
157CP900 SERIES COIL (WHITE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ478008  
158CP900 SERIES N22 COIL (CARBON)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ479485  
159CP900 SERIES N22 COIL (MAIZE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ479486  
160CP900 SERIES N22 COIL (MOCHA)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ479487  
161CP900 SERIES N22 COIL (SMOKE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ479488  
162CP900 SERIES N22 COIL (WHITE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ479489  
163CP800 SERIES COIL (SAND)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ206950  
164CP800 SERIES COIL (BLACK)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ209880  
165CP800 SERIES COIL (BROWN)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ209882  
166CP800 SERIES COIL (CHARCOAL)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ209884  
167CP800 SERIES COIL (WHITE)Cochlear Limited563613552905363673105001400/09/01سهند طب درمانCOILSZ209886  
168BILATERAL CONNECTION CORDCochlear Limited942405506746828867355001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90068  
169BAHA 5 SUPERPOWER BODYWORN CABLE (50 CM, MAIZE)Cochlear Limited429494644085856264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95936  
170BAHA 5 SUPERPOWER BODYWORN CABLE (50 CM, MOCHA)Cochlear Limited429494644085856264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95937  
171BAHA 5 SUPERPOWER BODYWORN CABLE (50 CM, CARBON)Cochlear Limited429494644085856264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95938  
172BAHA 5 SUPERPOWER BODYWORN CABLE (50 CM, SMOKE)Cochlear Limited429494644085856264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95939  
173CP802 COIL CABLE (6 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341661  
174CP802 COIL CABLE (8 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341662  
175CP802 COIL CABLE (11 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341663  
176CP802 COIL CABLE (28 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341664  
177CP802 COIL CABLE (6 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341665  
178CP802 COIL CABLE (8 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341666  
179CP802 COIL CABLE (11 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341667  
180CP802 COIL CABLE (28 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341668  
181CP900 SERIES COIL CABLE (6 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285886  
182CP900 SERIES COIL CABLE (6 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285887  
183CP900 SERIES COIL CABLE (6 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285888  
184CP900 SERIES COIL CABLE (6 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285889  
185CP900 SERIES COIL CABLE (8 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285890  
186CP900 SERIES COIL CABLE (8 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285891  
187CP900 SERIES COIL CABLE (8 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285892  
188CP900 SERIES COIL CABLE (8 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285893  
189CP900 SERIES COIL CABLE (11 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285894  
190CP900 SERIES COIL CABLE (11 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285895  
191CP900 SERIES COIL CABLE (11 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285896  
192CP900 SERIES COIL CABLE (11 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285897  
193CP900 SERIES COIL CABLE (28 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285898  
194CP900 SERIES COIL CABLE (28 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285899  
195CP900 SERIES COIL CABLE (28 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285900  
196CP900 SERIES COIL CABLE (28 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ285901  
197CP920 COIL CABLE (6 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299503  
198CP920 COIL CABLE (6 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299504  
199CP920 COIL CABLE (6 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299505  
200CP920 COIL CABLE (6 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299506  
201CP920 COIL CABLE (8 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299507  
202CP920 COIL CABLE (8 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299508  
203CP920 COIL CABLE (8 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299512  
204CP920 COIL CABLE (8 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299513  
205CP920 COIL CABLE (11 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299515  
206CP920 COIL CABLE (11 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299516  
207CP920 COIL CABLE (11 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299517  
208CP920 COIL CABLE (11 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299518  
209CP920 COIL CABLE (28 CM, CARBON)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299519  
210CP920 COIL CABLE (28 CM, SMOKE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299521  
211CP920 COIL CABLE (28 CM, MAIZE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299522  
212CP920 COIL CABLE (28 CM, MOCHA)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ299525  
213CP900 SERIES COIL CABLE (6 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478013  
214CP900 SERIES COIL CABLE (8 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478016  
215CP900 SERIES COIL CABLE (11 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478017  
216CP900 SERIES COIL CABLE (28 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478018  
217CP920 COIL CABLE (6 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478021  
218CP920 COIL CABLE (8 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478022  
219CP920 COIL CABLE (11 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478023  
220CP920 COIL CABLE (28 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ478024  
221CP800 SERIES COIL CABLE (6 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207507  
222CP800 SERIES COIL CABLE (6 CM, BLACK)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207508  
223CP800 SERIES COIL CABLE (6 CM, CHARCOAL)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207509  
224CP800 SERIES COIL CABLE (6 CM, BROWN)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207510  
225CP800 SERIES COIL CABLE (6 CM, SAND)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207511  
226CP800 SERIES COIL CABLE (8 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207512  
227CP800 SERIES COIL CABLE (8 CM, BLACK)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207513  
228CP800 SERIES COIL CABLE (8 CM, CHARCOAL)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207514  
229CP800 SERIES COIL CABLE (8 CM, BROWN)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207515  
230CP800 SERIES COIL CABLE (8 CM, SAND)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207516  
231CP800 SERIES COIL CABLE (11 CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207517  
232CP800 SERIES COIL CABLE (11 CM, BLACK)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207518  
233CP800 SERIES COIL CABLE (11 CM, CHARCOAL)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207519  
234CP800 SERIES COIL CABLE (11 CM, BROWN)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207520  
235CP800 SERIES COIL CABLE (11 CM, SAND)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207521  
236CP800 SERIES COIL CABLE (28CM, WHITE)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207523  
237CP800 SERIES COIL CABLE (28CM, BLACK)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207524  
238CP800 SERIES COIL CABLE (28CM, CHARCOAL)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207525  
239CP800 SERIES COIL CABLE (28CM, BROWN)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207526  
240CP800 SERIES COIL CABLE (28CM, SAND)Cochlear Limited946463799312028264891001400/09/01سهند طب درمانCABLE_COILSZ207527  
241BAHA SOUNDARC EXTRA SMALLCochlear Limited942405506746828861605001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP1324401  
242BAHA SOUNDARC SMALLCochlear Limited942405506746828861605001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP807175  
243BAHA SOUNDARC MEDIUMCochlear Limited942405506746828861605001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP807176  
244BAHA SOUNDARC LARGECochlear Limited942405506746828861605001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP807177  
245BAHA SOUNDARC EXTRA LARGECochlear Limited942405506746828861605001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP807178  
246BAHA 5 SUPERPOWER FITTING ADAPTORCochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95948  
247BAHA SOFTBAND BILATERAL, PINKCochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95760  
248BAHA SOFTBAND BILATERAL, LIGHT BLUECochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95761  
249BAHA SOFTBAND BILATERAL, DARK BLUECochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95762  
250BAHA SOFTBAND BILATERAL, BROWNCochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95763  
251BAHA SOFTBAND BILATERAL, BLACKCochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95764  
252BAHA SOFTBAND BILATERAL, BLONDECochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95765  
253BAHA SOFTBAND BILATERAL, REDCochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95766  
254BAHA SOFTBAND BILATERAL, JUNGLECochlear Limited942405506746828857498001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95767  
255CP800 SERIES PERSONAL AUDIO CABLE (3.5MM/ 120CM)Cochlear Limited942405506746828856677001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208289  
256CP800 SERIES PERSONAL AUDIO CABLE (3.5MM/60CM)Cochlear Limited942405506746828856677001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ263401  
257PERSONAL AUDIO CABLE (3.5 MM/120 CM)Cochlear Limited942405506746828856677001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327111  
258PERSONAL AUDIO CABLE (3.5 MM/60 CM)Cochlear Limited942405506746828856677001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327112  
259CP800 SERIES PORTABLE PHONE CABLE (2.5 MM)Cochlear Limited942405506746828853391001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208288  
260PORTABLE PHONE CABLE (2.5 MM/120 CM)Cochlear Limited942405506746828853391001400/09/01سهند طب درمانCABLESZ327113  
261CP900 SERIES EARHOOK (SMALL)Cochlear Limited942405506746828848463001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285994  
262CP800 SERIES TAMPER RESISTANT EARHOOK (SMALL)Cochlear Limited942405506746828848463001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206743  
263CP802 TAMPER RESISTANT EARHOOK (SMALL)Cochlear Limited942405506746828848463001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319114  
264CP800 SERIES MONITOR EARPHONESCochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208300  
265BAHA SOFTBAND UNILATERAL, PINKCochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95750  
266BAHA SOFTBAND UNILATERAL, LIGHT BLUECochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95751  
267BAHA SOFTBAND UNILATERAL, DARK BLUECochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95752  
268BAHA SOFTBAND UNILATERAL, BROWNCochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95753  
269BAHA SOFTBAND UNILATERAL, BLACKCochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95754  
270BAHA SOFTBAND UNILATERAL, BLONDECochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95755  
271BAHA SOFTBAND UNILATERAL, REDCochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95756  
272BAHA SOFTBAND UNILATERAL, JUNGLECochlear Limited942405506746828841070001400/09/01سهند طب درمانSOFTBAND95757  
273COCHLEAR NUCLEUS CP800 SERIES EURO ACCESSORY ADAPTORCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208290  
274CP800 SERIES FREEDOM ACCESSORY ADAPTORCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208295  
275FREEDOM ACCESSORY ADAPTERCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ335495  
276EURO ACCESSORY ADAPTORCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ335496  
277CP900 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (CARBON)Cochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285977  
278CP900 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (SMOKE)Cochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285978  
279CP900 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (MAIZE)Cochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285979  
280CP900 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (MOCHA)Cochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285980  
281CP900 STD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (WHITE)Cochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ478923  
282HEADBANDCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90138  
283TESTBANDCochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90171  
284IMPLANT MAGNET TEMPLATECochlear Limited942405506746828840249001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY94071  
285BAHA 5 SOUND PROCESSOR TAMPER-PROOF BATTERY DOOR 3 PCSCochlear Limited942405506746828836963001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP1129017  
286AUDIO CORD BEIGE 150 CMCochlear Limited942405506746828833103001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90625  
287AUDIO CORD BLACK 150 CMCochlear Limited942405506746828833103001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90629  
288AQUA+ (PACK OF 2)Cochlear Limited942405506746828832856001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ463273  
289CP950 AQUACochlear Limited942405506746828832856001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ594543  
290CP900 SERIES EARHOOK (MEDIUM)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285995  
291CP900 SERIES EARHOOK (LARGE)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285996  
292CP800 SERIES EARHOOK (STANDARD)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206742  
293CP800 SERIES EARHOOK (LARGE)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ206745  
294CP802 EARHOOK (SMALL)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319700  
295CP802 EARHOOK (MEDIUM)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319701  
296CP802 EARHOOK (LARGE)Cochlear Limited942405506746828832035001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319702  
297BAHA RULERCochlear Limited_32035001400/09/01سهند طب درمانINSTRUMENT93339  
298AQUA ACCESSORY (RE-USEABLE) - EMEA 5/PKCochlear Limited942405506746828828749001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ446156  
299AUDIO CORD BEIGE 75 CMCochlear Limited942405506746828828503001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90623  
300AUDIO CORD BLACK 75 CMCochlear Limited942405506746828828503001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY90627  
301CP800 SERIES SNUGFIT, SMALL, WHITECochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245454  
302CP800 SERIES SNUGFIT, SMALL, SANDCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245455  
303CP800 SERIES SNUGFIT, SMALL, BROWNCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245456  
304CP800 SERIES SNUGFIT, SMALL, CHARCOALCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245457  
305CP800 SERIES SNUGFIT, SMALL, BLACKCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245458  
306CP800 SERIES SNUGFIT, MEDIUM, WHITECochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245459  
307CP800 SERIES SNUGFIT, MEDIUM, SANDCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245460  
308CP800 SERIES SNUGFIT, MEDIUM, BROWNCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245461  
309CP800 SERIES SNUGFIT, MEDIUM, CHARCOALCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245462  
310CP800 SERIES SNUGFIT, MEDIUM, BLACKCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245463  
311CP800 SERIES SNUGFIT, LARGE, WHITECochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245464  
312CP800 SERIES SNUGFIT, LARGE, SANDCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245465  
313CP800 SERIES SNUGFIT, LARGE, BROWNCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245466  
314CP800 SERIES SNUGFIT, LARGE, CHARCOALCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245467  
315CP800 SERIES SNUGFIT, LARGE, BLACKCochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ245468  
316CP900 SERIES SNUGFIT (SMALL, CARBON)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285998  
317CP900 SERIES SNUGFIT (MEDIUM, CARBON)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ285999  
318CP900 SERIES SNUGFIT (LARGE, CARBON)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ286000  
319CP900 SERIES SNUGFIT (SMALL, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ286001  
320CP900 SERIES SNUGFIT (MEDIUM, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299502  
321CP900 SERIES SNUGFIT (LARGE, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299509  
322CP900 SERIES SNUGFIT (LARGE, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299510  
323CP900 SERIES SNUGFIT (SMALL, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299511  
324CP900 SERIES SNUGFIT (MEDIUM, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299514  
325CP900 SERIES SNUGFIT (SMALL, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299520  
326CP900 SERIES SNUGFIT (LARGE, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299523  
327CP900 SERIES SNUGFIT (MEDIUM, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828827928001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ299524  
328CP800 SERIES COIL MAGNET (1/2 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218494  
329CP800 SERIES COIL MAGNET (1/2 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218495  
330CP800 SERIES COIL MAGNET (1/2 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218496  
331CP800 SERIES COIL MAGNET (1/2 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218497  
332CP800 SERIES COIL MAGNET (1/2 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218498  
333CP800 SERIES COIL MAGNET (1 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218500  
334CP800 SERIES COIL MAGNET (1 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218501  
335CP800 SERIES COIL MAGNET (1 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218503  
336CP800 SERIES COIL MAGNET (1 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218504  
337CP800 SERIES COIL MAGNET (1 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218505  
338CP800 SERIES COIL MAGNET (2 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218506  
339CP800 SERIES COIL MAGNET (2 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218507  
340CP800 SERIES COIL MAGNET (2 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218508  
341CP800 SERIES COIL MAGNET (2 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218509  
342CP800 SERIES COIL MAGNET (2 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218510  
343CP800 SERIES COIL MAGNET (3 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218511  
344CP800 SERIES COIL MAGNET (3 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218512  
345CP800 SERIES COIL MAGNET (3 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218513  
346CP800 SERIES COIL MAGNET (3 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218514  
347CP800 SERIES COIL MAGNET (3 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218515  
348CP800 SERIES COIL MAGNET (4 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218516  
349CP800 SERIES COIL MAGNET (4 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218517  
350CP800 SERIES COIL MAGNET (4 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218518  
351CP800 SERIES COIL MAGNET (4 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218519  
352CP800 SERIES COIL MAGNET (4 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218520  
353CP800 SERIES COIL MAGNET (5 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218521  
354CP800 SERIES COIL MAGNET (5 M, BLACK)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218522  
355CP800 SERIES COIL MAGNET (5 M, CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218523  
356CP800 SERIES COIL MAGNET (5 M, BROWN)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218524  
357CP800 SERIES COIL MAGNET (5 M, SAND)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ218525  
358CP802 MAGNET (1/2 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341669  
359CP802 MAGNET (1 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341670  
360CP802 MAGNET (2 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341671  
361CP802 MAGNET (3 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341672  
362CP802 MAGNET (4 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341673  
363CP802 MAGNET (5 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341674  
364CP802 MAGNET (1/2 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341676  
365CP802 MAGNET (1 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341677  
366CP802 MAGNET (2 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341678  
367CP802 MAGNET (3 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341679  
368CP802 MAGNET (4 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341680  
369CP802 MAGNET (5 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ341681  
370CP950 MAGNET (I) (STRENGTH 4) - SINGLE PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP1473436  
371CP950 MAGNET (I) (STRENGTH 2) - SINGLE PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP1473438  
372CP950 MAGNET (I) (STRENGTH 1/2) - SINGLE PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP1473440  
373CP950 MAGNET (I) (STRENGTH 1) - SINGLE PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP1473441  
374CP950 MAGNET (I) (STRENGTH 3) - SINGLE PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP1473442  
375CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 1/2R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737209  
376CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 1R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737211  
377CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 2R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737213  
378CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 3R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737214  
379CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 4R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737215  
380CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 5R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737216  
381CP950 REVERSE POLARITY MAGNET 6R, PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSP737217  
382CP900 SERIES MAGNET (1/2 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285884  
383CP900 SERIES MAGNET (1/2 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285885  
384CP900 SERIES MAGNET (1/2 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285902  
385CP900 SERIES MAGNET (1/2 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285903  
386CP900 SERIES MAGNET (1 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285904  
387CP900 SERIES MAGNET (1 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285905  
388CP900 SERIES MAGNET (1 M, MAIZE) Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285906  
389CP900 SERIES MAGNET (1 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285907  
390CP900 SERIES MAGNET (2 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285908  
391CP900 SERIES MAGNET (2 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285909  
392CP900 SERIES MAGNET (2 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285910  
393CP900 SERIES MAGNET (2 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285911  
394CP900 SERIES MAGNET (3 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285912  
395CP900 SERIES MAGNET (3 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285913  
396CP900 SERIES MAGNET (3 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285914  
397CP900 SERIES MAGNET (3 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285915  
398CP900 SERIES MAGNET (4 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285916  
399CP900 SERIES MAGNET (4 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285917  
400CP900 SERIES MAGNET (4 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285918  
401CP900 SERIES MAGNET (4 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285919  
402CP900 SERIES MAGNET (5 M, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285920  
403CP900 SERIES MAGNET (5 M, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285921  
404CP900 SERIES MAGNET (5 M, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285922  
405CP900 SERIES MAGNET (5 M, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ285923  
406MAGNET (REVERSE POLARITY) (1/2R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454232  
407MAGNET (REVERSE POLARITY) (1R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454236  
408MAGNET (REVERSE POLARITY) (2R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454243  
409MAGNET (REVERSE POLARITY) (3R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454247  
410MAGNET (REVERSE POLARITY) (4R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454253  
411MAGNET (REVERSE POLARITY) (5R, CARBON)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ454269  
412CP900 SERIES MAGNET (1/2 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478045  
413CP900 SERIES MAGNET (1 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478046  
414CP900 SERIES MAGNET (2 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478047  
415CP900 SERIES MAGNET (3 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478048  
416CP900 SERIES MAGNET (4 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478049  
417CP900 SERIES MAGNET (5 M, WHITE)Cochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ478050  
418CP950 MAGNET (STRENGTH 1), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ502922  
419CP950 MAGNET (STRENGTH 2), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ502923  
420CP950 MAGNET (STRENGTH 3), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ502924  
421CP950 MAGNET (STRENGTH 4), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ502925  
422CP950 MAGNET (STRENGTH 1/2), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ566412  
423CP950 MAGNET (STRENGTH 5), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ566414  
424CP950 MAGNET (STRENGTH 6), PACKEDCochlear Limited942405506746828826285001400/09/01سهند طب درمانMAGNETSZ566415  
425BAHA SOUNDARC HAIR MATCHING COLOUR KITCochlear Limited942405506746828824642001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP1572994  
426BAHA SOUNDARC FUN COLOUR KITCochlear Limited942405506746828824642001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP1573011  
427CP800 SERIES STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (BLACK)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ185471  
428CP800 SERIES STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (SAND)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ185503  
429CP800 SERIES STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (BROWN)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ185505  
430CP800 SERIES STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (CHARCOAL)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ185507  
431CP800 SERIES STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (WHITE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ185509  
432CP802 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (CARBON)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319184  
433CP802 STANDARD TAMPER RESISTANT BATTERY COVER (MAIZE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319185  
434BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK 2+ (XS)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP1173605  
435BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK 2+ (S)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP1173606  
436BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK 2+ (M)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP1173607  
437BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK 2+ (L)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP1173608  
438BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (MEDIUM, CARBON)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771900  
439BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (MEDIUM, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771901  
440BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (MEDIUM, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771902  
441BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (MEDIUM, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771903  
442BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (LARGE, CARBON)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771904  
443BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (LARGE, SMOKE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771905  
444BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (LARGE, MOCHA)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771906  
445BAHA 5 SUPERPOWER EARHOOK+ (LARGE, MAIZE)Cochlear Limited942405506746828823821001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP771907  
446COCHLEAR SOFTWEAR PADCochlear Limited942405506746828819714001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYP793408  
447BAHA SOFTBAND SOFT PADCochlear Limited942405506746828819714001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95809  
448BAHA FITTING SOFTWARE 4.0 SR3 CDCochlear Limited942405506746828816428001400/09/01سهند طب درمانCOMPONENT94223  
449BAHA FITTING SOFTWARE 5.3 KEY CDCochlear Limited942405506746828816428001400/09/01سهند طب درمانCOMPONENT95430  
450BAHA FITTING SOFTWARE 5.4 FULL CDCochlear Limited942405506746828816428001400/09/01سهند طب درمانCOMPONENTP803254  
451BAHA SOUNDARC CONNECTOR DISCCochlear Limited942405506746828816428001400/09/01سهند طب درمانSOUNDARCP807181  
452MIC LOCKCochlear Limited942405506746828815607001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ300304  
453MIC LOCK STIRRUP (PACK OF 4)Cochlear Limited942405506746828815607001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ368868  
454EAC200 SERIES POWER DOME (8 MM, WHITE) 10/PKCochlear Limited942405506746828812321001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319060  
455EAC200 SERIES POWER DOME (10 MM, WHITE) 10/PKCochlear Limited942405506746828812321001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319061  
456EAC200 SERIES POWER DOME (12 MM, WHITE) 10/PKCochlear Limited942405506746828812321001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319062  
457EAC200 SERIES PLUS DOME 10/PKCochlear Limited942405506746828812321001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ319063  
458HYBRID EARHOOK (SHORT)Cochlear Limited942405506746828810678001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ274093  
459EAC200 SERIES SCREWDRIVER (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682889857001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322477  
460COIL SPACER (1.5 MM)Cochlear Limited94240550674682888214001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ327117  
461INDICATOR FOR BAHA 5 SUPERPOWER, BAHA CONNECT SYSTEMCochlear Limited94240550674682888214001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY95934  
462INDICATOR FOR BAHA 5 SUPERPOWER, BAHA ATTRACT SYSTEMCochlear Limited94240550674682888214001400/09/01سهند طب درمانACCESSORY96048  
463EAC200 SERIES DEPTH GAUGE (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322476  
464EAC200 SERIES LOCKPLATE (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322478  
465EAC200 SERIES GASKET (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322479  
466EAC200 SERIES SPEAKER MOULD REMOVAL TOOL (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322480  
467EAC200 SERIES MICRO MOULD ADAPTOR (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322481  
468EAC200 SERIES RITE POWER MOULD COVER (BEIGE) (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322483  
469EAC200 SERIES RITE POWER MOULD COVER (DARK BROWN) (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322486  
470EAC200 SERIES MICRO MOULD COVER (GREY TRANSPARENT) (10/PACK)Cochlear Limited94240550674682887393001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ322487  
471CP800 SERIES COIL SPACERCochlear Limited94240550674682884107001400/09/01سهند طب درمانACCESSORYZ208284  
472UHP 2 ADVANCED BIONICS AG5873805995801787205351001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5315 302-M022
473UHP Cable, Black 3.5" (9cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5410-201 304-M130-Z5H
474UHP Cable, Black 4.25" (11cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5410-202 304-M130-Z5J
475UHP Cable, Black 5.5" (14cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5410-203 304-M130-Z54
476UHP Cable, Black 9.5" (25cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5410-204 304-M130-Z55
477UHP Cable, Black 12" (30cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5410-205 304-M130-Z57
478UHP 2 ADVANCED BIONICS AG5873805995801787205351001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5315 302-M022
4793.5" (9 cm), RF Cable, Black ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5415-201 304-M162-Z5H
4804.25" (11 cm), RF cable, Black ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5415-202 304-M162-Z5J
4815.5" (14cm), RF cable, Black ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5415-203 304-M162-Z54
4829.5" (24 cm), RF cable, Black ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5415-204 304-M162-Z55
48312" (30 cm), RF cable, Black ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5415-205 304-M162-Z57
484PowerCel 110, Velvet Black ADVANCED BIONICS AG8742626990850743112533001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5511-150 071-M014-P8
485PowerCel 170, Velvet Black ADVANCED BIONICS AG1050938849040550128139001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5517-150 071-M015-P8
486PowerCel 230, Velvet Black ADVANCED BIONICS AG1050938849040550128139001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5523-150 071-M016-P8
487Naida CI PowerCel Charger ADVANCED BIONICS AG1364570169289484243136001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5605 075-M043
488Naida CI Power Supply w/ Adapters ADVANCED BIONICS AG940548135099801427106001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5615 075-M045
489Zn-Air Battery Pak, Velvet Black ADVANCED BIONICS AG9405481350998014115818001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5500-150 304-M177-P8
490Naida CI T-Mic 2, Small ADVANCED BIONICS AG2988118538916915122389001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5835-100 304-M163
491Naida CI T-Mic 2, Medium ADVANCED BIONICS AG2988118538916915122389001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5835-200 304-M164
492Naida CI T-Mic 2, Large ADVANCED BIONICS AG2988118538916915122389001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5835-300 304-M165
493Naida CI Earhook, Small ADVANCED BIONICS AG940548135099801445999001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5710-100 304-M166
494Naida CI Earhook, Standard ADVANCED BIONICS AG940548135099801445999001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5710-200 304-M167
495Naida CI Listening Check ADVANCED BIONICS AG9405481350998014133068001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5823 306-M105
496Listening Check Earbuds ADVANCED BIONICS AG940548135099801421357001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5822 304-M079
497Audio interface Cable ADVANCED BIONICS AG94054813509980149035001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5815 304-M076
498Naida CI Carrying Case ADVANCED BIONICS AG940548135099801441892001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7460-200 305-M017
499Pin Removal Tool T-Mic 2 ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-001 305-M008
500Microphone Cover Removal Tool ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-002 305-M009
501Top Microphone Covers (8) ADVANCED BIONICS AG940548135099801419714001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-003 305-M010
502Top Microphone Covers (25) ADVANCED BIONICS AG940548135099801447642001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-004 305-M011
503T-Mic 2 Pins (25) ADVANCED BIONICS AG940548135099801411500001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-005 305-M012
504T-Mic 2 covers (25) ADVANCED BIONICS AG940548135099801438606001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-006 305-M013
505T-Mic 2 covers (8) ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-6147-007 305-M014
506AAA PowerPak ADVANCED BIONICS AG9405481350998014149496001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7403 075-M048
507Naida CI Power Adapter ADVANCED BIONICS AG940548135099801464891001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7455-100 304-M192
508Bilateral Power Adapter ADVANCED BIONICS AG940548135099801450106001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7406 304-M107
509Power Adapter Cable, Black 5" (13 cm) ADVANCED BIONICS AG9405481350998014104319001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7405-060 304-M191-Z53
510Power Adapter Cables, Black 11" (28 cm) ADVANCED BIONICS AG9405481350998014104319001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7405-061 304-M191-Z56
511Power Adapter Cables, Black 22" (56 cm) ADVANCED BIONICS AG9405481350998014104319001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7405-062 304-M191-Z59
512Power Adapter Cables, Black 32" (81 cm) ADVANCED BIONICS AG9405481350998014104319001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7405-063 304-M191-Z5C
513AquaCase ADVANCED BIONICS AG9405481350998014262850001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7431 304-M201
514AquaCase Lanyard, Standard ADVANCED BIONICS AG940548135099801420535001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7430-010 305-M084
515AquaCase Lanyard, Small ADVANCED BIONICS AG940548135099801420535001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7430-020 305-M083
516AquaCase O-Rings ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7320 305-M085
517AquaCase Clip ADVANCED BIONICS AG940548135099801434499001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7319 305-M086
518 ADVANCED BIONICS AG9405481350998014533914001400/09/01عرشیا گستر درمان  Aqua Kit* 307-M016
519AquaMic ADVANCED BIONICS AG9562831029590352164281001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5306 302-M016
520AquaMic Color Caps, Grey ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-GRY 304-M117-Z4
521AquaMic Color Caps, Onyx ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BLK 304-M117-Z5
522AquaMic Color Caps, Alpine White ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-WHT 304-M117-Y7
523AquaMic Color Caps, Brown ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BRN 304-M117-Z8
524AquaMic Color Caps, Beige ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BE 304-M117-59
525Repair of a Naida CI Q90 processor - with exchange ADVANCED BIONICS AG5010811080784666605376001400/09/01عرشیا گستر درمان  TBC TBC
526Repair of a Naida CI Q70 processor - with exchangeADVANCED BIONICS AG6959158357118225550342001400/09/01عرشیا گستر درمان  TBC TBC
527Neptune Connect, White ADVANCED BIONICS AG9405481350998014546235001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5241-WHT 304-M114-Y7
528Neptune Connect, Black ADVANCED BIONICS AG9405481350998014546235001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5241-BLK 304-M114-Z5
529Neptune Covers, Ruby ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-310 304-M118-P9
530Neptune Covers, Petrol ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-320 304-M118-Q1
531Neptune Covers, Caribbean Pirate ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-330 304-M118-Q3
532Neptune Covers, Electric Green ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-340 304-M118-Q2
533Neptune Covers, Dragon Orange ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-350 304-M118-Q4
534Neptune Covers, Vanity Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-360 304-M118-Q5
535Neptune Covers, Onyx ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-BLK 304-M118-Z5
536Neptune Covers, Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-PNK 304-M118-Y2
537Neptune Covers, Sand Castle ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-TAU 304-M118-Y5
538Neptune Covers, Alpine White ADVANCED BIONICS AG940548135099801414785001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7126-WHT 304-M118-Y7
539UHP 2 ADVANCED BIONICS AG5873805995801787205351001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5315 302-M022
540Neptune Cable for UHP, Black 6" (15cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-201 304-M115-Z5K
541Neptune Cable for UHP, Black 12" (30cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-202 304-M115-Z57
542Neptune Cable for UHP, Black 18" (46cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-203 304-M115-Z58
543Neptune Cable for UHP, Black 24" (61cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-204 304-M115-Z5A
544Neptune Cable for UHP, Black 32" (81cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-205 304-M115-Z5C
545Neptune Cable for UHP, Black 42" (107cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5413-206 304-M115-Z5F
546AquaMic ADVANCED BIONICS AG9562831029590352164281001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5306 302-M016
547AquaMic Color Caps, Grey ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-GRY 304-M117-Z4
548AquaMic Color Caps, Onyx ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BLK 304-M117-Z5
549AquaMic Color Caps, Alpine White ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-WHT 304-M117-Y7
550AquaMic Color Caps, Brown ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BRN 304-M117-Z8
551AquaMic Color Caps, Beige ADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7127-BE 304-M117-59
552Neptune Armband, Standard ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7425-010 304-M121
553Neptune Armband, Small ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7425-020 304-M122
554Neptune Lanyard, Standard ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7426-010 304-M133
555Neptune Lanyard, Small ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7426-020 304-M134
556Neptune Harness, Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801432856001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7427-035 304-M123-Y3
557Neptune Harness, Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801432856001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7427-026 304-M123-Y2
558Neptune Headband, Standard Graphite ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7428-027 304-M124-Z4
559Neptune Headband, Small Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7428-026 304-M124-Y2
560Neptune Headband, Small Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7428-035 304-M124-Y3
561Neptune Swim Cap, Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7429-035 304-M125-Y3
562Neptune Swim Cap, Purple ADVANCED BIONICS AG940548135099801417250001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7429-042 304-M125-Z0
563Neptune Clip ADVANCED BIONICS AG940548135099801419714001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7314 304-M126
564Neptune Mini Pouch, Graphite ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7422-027 304-M133-Z4
565Neptune Mini Pouch, Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7422-026 304-M133-Y2
566Neptune Mini Pouch, Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7422-035 304-M133-Y3
567Neptune Pouch, Graphite ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7423-027 304-M119-Z4
568Neptune Pouch, Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7423-026 304-M119-Y2
569Neptune Pouch, Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801418071001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7423-035 304-M119-Y3
570T-Comm Silver Metallic ADVANCED BIONICS AG9405481350998014181531001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5845-100 304-M129-57
571T-Comm Dark Sienna Metallic ADVANCED BIONICS AG9405481350998014181531001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5845-200 304-M129-58
572T-Comm Beige Metallic ADVANCED BIONICS AG9405481350998014181531001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5845-300 304-M129-59
573T-Comm Accessory Pack ADVANCED BIONICS AG940548135099801413964001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5845-500 304-M078
574T Comm Kit* ADVANCED BIONICS AG9405481350998014336776001400/09/01عرشیا گستر درمان  309-M003 309-M003
575Neptune Carrying Case ADVANCED BIONICS AG940548135099801438606001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7421 304-M141
576Neptune Connect Wallet ADVANCED BIONICS AG940548135099801422178001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7424-027 304-M120
577Repair of a Neptune processor - with exchange ADVANCED BIONICS AG8896988671651967435345001400/09/01عرشیا گستر درمان  SE-5240-00 SE-5240-00
578UHP 2 ADVANCED BIONICS AG5873805995801787205351001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5315 302-M022
579UHP Cable, Brown 18" (46cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5412-401 304-M131-Z88
580UHP Cable, Brown 24" (61cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5412-402 304-M131-Z8A
581UHP Cable, Brown 32" (81cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5412-403 304-M131-Z8C
582UHP Cable, Brown 42" (107cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5412-404 304-M131-Z8F
583UHP Cable, Brown 48" (122cm) ADVANCED BIONICS AG211605362543271063248001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5412-405 304-M131-Z8G
584Platinum Series Telecoil Pickup ADVANCED BIONICS AG940548135099801415607001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7750 304-M050
585Platinum Sound Processor Control Panel Cover ADVANCED BIONICS AG940548135099801416428001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7302 304-M095
586Platinum Series Telephone Adapter ADVANCED BIONICS AG940548135099801452570001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-8750 304-M053
587Platinum Series Microphone Tester Earphones ADVANCED BIONICS AG940548135099801442713001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7760 304-M052
588Charger ADVANCED BIONICS AG7587928657611631128139001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7600 075-M013
589Battery Charger Power Supply ADVANCED BIONICS AG940548135099801448463001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7610 075-M015
590Platinum - S - Series Power Cord (US) ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7620 075-M017
591Platinum - S - Series Power Cord (EU) ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7630 075-M018
592Platinum - S - Series Power Cord (UK) ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7640 075-M019
593Platinum - S - Series Power Cord (CH) ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  112-4404 075-M038
594Platinum - S - Series Lithium Ion Rechargeable Battery Pack with CoverADVANCED BIONICS AG664862224618047664070001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7500 071-M004
595Platinum - S - Series AA/LR6 battery compartment ADVANCED BIONICS AG940548135099801442713001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7510 304-M035
596PowerCel Charger Car Adapter ADVANCED BIONICS AG940548135099801419714001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-5620 075-M042
597Platinum Series Leather Carrying Case - Black ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7420-01 304-M029-Z5
598Platinum Series Leather Carrying Case - Brown ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7420-10 304-M029-Z8
599Platinum Series Leather Carrying Case - Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7420-35 304-M029-Y3
600Platinum Series Sport Carrying Case - Black ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7430-01 304-M030-Z5
601Platinum Series Sport Carrying Case - Tan ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7430-15 304-M030-Y0
602Platinum Series Sport Carrying Case - Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7430-35 304-M030-Y3
603Platinum Series Sport Carrying Case - Denim ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7430-36 304-M030-Y1
604Sport Carrying Case (Purple) ADVANCED BIONICS AG940548135099801427928001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7430-70 304-M030-Z0
605Platinum Series Harness Case-Blue Left ADVANCED BIONICS AG940548135099801431213001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7440-35L 304-M032-Y3
606Platinum Series Harness Case-Blue Right ADVANCED BIONICS AG940548135099801431213001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7440-35R 304-M033-Y3
607Platinum Series Bilateral Harness - Blue ADVANCED BIONICS AG940548135099801431213001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7440-35B 304-M031-Y3
608Platinum Series Bilateral Harness - Pink ADVANCED BIONICS AG940548135099801431213001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7440-26B 304-M031-Y2
609Platinum Series Child's Hip Patch Case - Denim ADVANCED BIONICS AG940548135099801440249001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7450-36 304-M034
610Belt Clip ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7210 304-M024
611Sport Carrying Case (Black) for AA battery compartment ADVANCED BIONICS AG940548135099801422178001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7660-01 304-M041-Z5
612Sport Carrying Case (Grey) for AA battery compartment ADVANCED BIONICS AG940548135099801422178001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7660-20 304-M042-Z4
613Sport Carrying Case (Denim) for AA battery compartment ADVANCED BIONICS AG940548135099801425464001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7660-36 304-M042
614Harness Case (Tan) for AA battery compartment ADVANCED BIONICS AG940548135099801425464001400/09/01عرشیا گستر درمان  AB-7680-15 304-M046-Y0
615Repair of PSP ADVANCED BIONICS AG6333426565935056394275001400/09/01عرشیا گستر درمان  SE-7250-00 SE-7250-00
616UHP2 Color Caps, Velvet BlackADVANCED BIONICS AG940548135099801412321001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7128-350 
617Auria Harmony Sound Processor DSMADVANCED BIONICS AG6452397093835076484629001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5235-200LP 
618Auria PowerCelADVANCED BIONICS AG6838989364668240106783001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5540-200 
619Auria Powercel ChargerADVANCED BIONICS AG9809042127234067188102001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5600-003 
620Auria powercel Charger Power SupplyADVANCED BIONICS AG940548135099801436142001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5610-002 
621T-Mic Dark SiennaADVANCED BIONICS AG989735523475147098569001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5830-200 
622T-Mic - Small- Dark Sienna MetallicADVANCED BIONICS AG989735523475147098569001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5830-220 
623Chorus BatteryADVANCED BIONICS AG9907694271971700174705001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5550 
624Chorus Battery ChargerADVANCED BIONICS AG3015261427093611315863001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5606 
625Chorus Battery Charger Power SupplyADVANCED BIONICS AG940548135099801469811001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-5616 
626SnuggieADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7303 
627Kinder Clip™ADVANCED BIONICS AG940548135099801418892001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7309 
628Naída CI ClipADVANCED BIONICS AG940548135099801423821001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7317 
629UHP MagnetADVANCED BIONICS AG940548135099801426285001400/09/01عرشیا گستر درمان  CI-7511 
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  590,524
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386