اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 8 تير 1401
قیمت محصولات آلوگرافت تولیدی
ردیفنام شرکتنام کالامدل کالاسقف قیمت ریالی فروش به مرکز درمانیسقف قیمت ریالی فروش به مصرف کنندهIRC
1همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 0.25cc430000048200009773555689990160
2همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 0.5cc670000075000009459294169631049
3همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 1cc865000096900003879283623410463
4همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 2.5cc14900000166900004536071055268045
5همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 5cc23500000263200002182734471444475
6همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone Gel (150-2000 Micron) 10cc46300000518600007821382984500317
7همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 0.25cc430000048200009327881198676080
8همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 0.5cc700000078400008229300032077662
9همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 1cc865000096900008886139463942864
10همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 2.5cc14900000166900002020925259756896
11همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 5cc23500000263200003648897654010419
12همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM Gel (150-2000 Micron) 10cc46300000518600003026757154292839
13همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 0.25cc360000040300003590568428490466
14همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 0.5cc650000072800006569715485639370
15همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 1cc865000096900001860264693210868
16همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 2.5cc13700000153400009866440915855353
17همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 5cc21850000244700004941208591389995
18همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone putty (150-2000 Micron) 10cc42500000476000008305691522621714
19همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 0.25cc360000040300001154709285380193
20همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 0.5cc650000072800001046010796086243
21همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 1cc865000096900004328752981364371
22همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 2.5cc13700000153400003193253492167205
23همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 5cc21850000244700003342419147993744
24همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoBone DBM putty (150-2000 Micron) 10cc42500000476000002467352212684427
25همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) H: 10 mm62000006940000 
26همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) H: 12 mm66000007390000 
27همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) H: 14 mm70000007840000 
28همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) H: 16 mm78000008740000 
29همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) H: 18 mm81500009130000 
30همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Cross Section (Parallel) 10 ≤ H ≤ 20mm1000000011200000 
31همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 20 mm1000000011200000 
32همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 40 mm1255000014060000 
33همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 60 mm1510000016910000 
34همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 80 mm1760000019710000 
35همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 100 mm2135000023910000 
36همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 120 mm2510000028110000 
37همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 150 mm3300000036960000 
38همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, H: 180 mm3630000040660000 
39همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Shaft / Segment, 200 ≤ H≤ 250 mm3850000043120000 
40همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Wedge, Imed Code: 177567126868 - 1 Piece910000010190000 
41همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Wedge, Ha= 14 Hp=11960000010750000 
42همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Wedge, Ha= 16 Hp=131035000011590000 
43همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Wedge, Ha= 18 Hp=151100000012320000 
44همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFemoral Wedge 14 ≤ Ha≤ 20 11 ≤ Hp≤ 171380000015460000 
45همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H: 20 mm1000000011200000 
46همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H: 40 mm1255000014060000 
47همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H: 60 mm1510000016910000 
48همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H: 80 mm1760000019710000 
49همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H: 100 mm2010000022510000 
50همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H:120mm2390000026770000 
51همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment 151 ≤ H≤ 200 D= 8- 20mm31350000351100006615717527634190
52همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment, H:180mm3640000040770000 
53همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Shaft / Segment 200 ≤ H≤ 250 mm4140000046370000 
54همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=8mm11900000133300006078034428379003
55همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=10mm11900000133300004263254252951505
56همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=12mm11900000133300007099302213235013
57همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=14mm11900000133300004352948317166875
58همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=16mm11900000133300003401105414794203
59همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=18mm11900000133300008433166537004275
60همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H=20mm11900000133300004496554168948768
61همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTibial Wedge (HTO Wedge), H?22mm11900000133300004832637812176378
62همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHemi Fibular Shaft / Segment 100 ≤ H≤1501425000015960000 
63همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 20 mm10000000112000008422470121318199
64همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 40 mm12550000140600003877401292988340
65همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 60 mm15100000169100003063072295864335
66همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 80 mm17600000197100001748857832066416
67همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 100 mm21350000239100007118283138318177
68همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment 100 ≤ H≤150 mm31350000351100006538015235755417
69همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, H: 150-200 mm36400000407700006615717527634190
70همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Shaft / Segment, 200 ≤ H≤ 250 mm41400000463700007216644699031995
71همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular wedge, Ha=8 Hp=570000007840000 
72همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular wedge, Ha=10 Hp=779000008850000 
73همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular wedge, Ha=12 Hp=987000009740000 
74همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular wedge, Ha=14 Hp=11960000010750000 
75همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 4 mm45000005040000 
76همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H:5 mm53000005940000 
77همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 6 mm56000006270000 
78همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel) 4 ≤ H≤ 7 mm63000007060000 
79همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 8 mm59500006660000 
80همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 9 mm62000006940000 
81همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 10 mm68000007620000 
82همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel), H: 12 mm70000007840000 
83همانند ساز بافت کیشآلوگرافتFibular Ring (Parallel) 8 ≤ H≤ 14 mm88000009860000 
84همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHumerus Cage H: 4 mm40000004480000 
85همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHumerus Cage H: 5 mm42000004700000 
86همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHumerus Cage H: 6 mm44000004930000 
87همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHumerus Cage H: 7 mm46000005150000 
88همانند ساز بافت کیشآلوگرافتHumerus Cage H: 8 mm48000005380000 
89همانند ساز بافت کیشآلوگرافتIlium Bicortical Strip, 10 × 10 mm770000086200003164267976215899
90همانند ساز بافت کیشآلوگرافتIlium Bicortical Strip, 10 × 20 mm11800000132200004803640386146213
91همانند ساز بافت کیشآلوگرافتIlium Bicortical Strip, 20 × 20 mm13100000146700009810409775796122
92همانند ساز بافت کیشآلوگرافتIlium Bicortical Strip, 20 × 40mm16400000183700008717836416616677
93همانند ساز بافت کیشآلوگرافتIlium Bicortical Strip, 10 × 40 mm13.100.000#VALUE!2178009156187926
94همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H<10mm L: 22-40mm10000000112000003175106991897391
95همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=10mm L: 22-40mm11300000126600003517777513490407
96همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=12mm L: 22-40mm11300000126600003880050674908781
97همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=14mm L: 22-40mm11300000126600001418359358448727
98همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=16mm L: 22-40mm11300000126600007991308592163695
99همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=18mm L: 22-40mm11300000126600002565151876222505
100همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H=20mm L: 22-40mm11300000126600002565151876222505
101همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Wedge, H?22mm L: 22-40mm11300000126600005338796629397790
102همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 10 × 20 mm88000009860000 
103همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 20 × 20 mm1000000011200000 
104همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 20 × 40 mm1880000021060000 
105همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 20 × 60 mm1510000016910000 
106همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 10 × 40 mm1255000014060000 
107همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Iliac Crest Strip, 10 × 30 mm10.800.000#VALUE! 
108همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 0.25 cc155000017400009291054679735582
109همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 0.5 cc230000025800004994227381299761
110همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 1 cc380000042600006181454565608834
111همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 2 cc435000048700005396281784428056
112همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 5 cc755000084600007024618178678125
113همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-500µm , 0.5 cc215000024100007681605820670784
114همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-500µm , 1 cc350000039200005297810885994561
115همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-500µm , 2 cc470000052600006926134780244732
116همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000µm , 5 cc600000067200001344417433988555
117همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-1000µm , 10 cc10000000112000004758230777620517
118همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 0.25 cc170000019000007882093650396439
119همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 0.5 cc260000029100002060132632681284
120همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 1 cc392000043900008985459293566364
121همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 2 cc595000066600001345924966862077
122همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 5 cc868000097200001130740669732606
123همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 10 cc14630000163900002520211967696491
124همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder,500-1000µm , 20 cc16800000188200004678709014377731
125همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 0.25 CC140000015700002725362273958014
126همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 0.5 CC205000023000002108125173699236
127همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 1 CC330000037000003265605117258519
128همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 2 CC435000048700009406352331885279
129همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 5 CC580000065000009490241138090590
130همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 0.5 CC170000019000008207220686472348
131همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 1 CC260000029100002823815772391275
132همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 2 CC410000045900002823815772391275
133همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 5 CC9650000108100008807364831891279
134همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 10 CC13150000147300003737943432544281
135همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 20 CC15100000169100004949032273152049
136همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 30 CC20150000225700005939564660589389
137همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 0.5CC160000017900004629607510588755
138همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 1CC204500022900008034770991201484
139همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 2CC410000045900007592070879218377
140همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 5CC825000092400007348052418551387
141همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 10CC15100000169100001132998251187300
142همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 20CC21400000239700001608753696954603
143همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 30CC27700000310200007027947621626561
144همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Crushed, 2 - 5mm , 15CC18900000211700004865618885452568
145همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 0.5CC165000018500005562416459066067
146همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 1CC245000027400007760233912545451
147همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 2CC470000052600003467612380801252
148همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 5CC9050000101400006249155341811081
149همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 10CC17300000193800007071686591819424
150همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 20CC33800000378600007661713814114515
151همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 30CC46900000525300008494777236320883
152همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Cancellous Chips, 2-10mm , 15CC25550000286200006219452090953955
153همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 0.5 , 1 Piece270000030200002243479571255350
154همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 0.5 , 5 CC10300000115400008670757170135272
155همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 0.5 , 10 CC19200000215000004675440146945717
156همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 1 , 1 Piece380000042600002312305428922169
157همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 1 , 5 Piece15800000177000004474121837313888
158همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCube 1 , 10 Piece30800000345000009268115040677921
159همانند ساز بافت کیشآلوگرافتMatchstick 1 Piece390000043700003940777423170918
160همانند ساز بافت کیشآلوگرافتMatchstick 5 Piece15120000169300006481984112977378
161همانند ساز بافت کیشآلوگرافتMatchstick 10 Piece29260000327700008314012994313458
162همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 5 × 40 mm , (W)=4-6 mm X (L)=39-41 mm630000070600001674088522112848
163همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 10 × 20 mm , (W)=9-11 mm X (L)=19-21 mm440000049300007344139023477509
164همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 10 × 40 mm , (W)=9-11 mm X (L)=39-41 mm11900000133300007673616554190480
165همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 5 × 100 mm , (W)=4-6 mm X (L)=99-101 mm13750000154000004065858328431055
166همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 10 × 100 mm , (W)=9-11 mm X (L)=99-101 mm21350000239100006860680665550690
167همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical Strut, 15 × 100 mm , (W)=14-16 mm X (L)=99-101 mm27600000309100004233182674459126
168همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortical-Cancellous Strut, 5 × 50 mm (W)=4-6 mm X (L)=49-51 mm9000000100800007673616554190480
169همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortico-Cancellous Strip, 10 × 10 mm660000073900007606351115066633
170همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortico-Cancellous Strip, 10 × 20 mm11900000133300001151787976280595
171همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortico-Cancellous Strip, 20 × 20 mm13200000147800008108757788041970
172همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortico-Cancellous Strip, 20 × 40 mm18500000207200005420673458759897
173همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCortico-Cancellous Strip, 10 × 40 mm15100000169100003280473547262546
174همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCancellous Block, 15 × 15 × 30 mm31900000357300009187186125788690
175همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCancellous Block, 20 × 20 × 30 mm48400000542100005542514592674095
176همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 0.5 CC240000026900009081903420644716
177همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 1 CC400000044800003971234625083453
178همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 2 CC460000051500009925001433712636
179همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-500µm , 0.5 CC230000025800003843075075777989
180همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-500µm , 1 CC370000041400009199263244150971
181همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-500µm , 2 CC490000054900001199575227378035
182همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000µm , 0.5 CC250000028000008884925623779562
183همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000µm , 1 CC400000044800007001770290653875
184همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000µm , 2 CC620050069400004931760461656571
185همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000µm , 5 CC9100000101900004303814945720907
186همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 0.5 CC215000024100004960760177597641
187همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 1 CC350000039200009158734677600343
188همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 2 CC455000051000007776084456161521
189همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 0.5 CC180000020200009717892945977662
190همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 1 CC270000030200005391777496665719
191همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 2 CC420000047000004293063730045631
192همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 5 CC10000000112000009649097588290577
193همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 10CC13800000154600007268755110604705
194همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 20 CC15850000177500006637580447795486
195همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Crushed, 2 - 5 mm , 1 CC260000029100002295514679699524
196همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Crushed, 2 - 5 mm , 2 CC430000048200003854480391461185
197همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Crushed, 2 - 5 mm , 5 CC870000097400008426861489086154
198همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Crushed, 2 - 5 mm , 10 CC15250000170800001132998251187304
199همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Crushed, 2 - 5 mm , 20 CC22500000252000002799396495623935
200همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Chips, 2 - 10 mm , 1 CC250000028000008760627680761405
201همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Chips, 2 - 10 mm , 2 CC460000051500005650825766631539
202همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Chips, 2 - 10 mm , 5 CC9450000105800009406818440511620
203همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Chips, 2 - 10 mm , 10 CC18100000202700006336844824563369
204همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical Cancellous Chips, 2 - 10 mm , 20 CC20000000224000001481295982574958
205همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 0.5, 1 Piece285000031900003632446935223614
206همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 0.5 , 5 CC10800000121000007075491155202758
207همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 0.5 , 10 CC20200000226200005544421274156896
208همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 1 , 1 Piece400000044800005917411661346315
209همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 1 , 5 Piece17000000190400007545475555598928
210همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cube 1 , 10 Piece32350000362300006446841978844555
211همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Matchstick , 1 Piece410000045900007648663629078287
212همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Matchstick , 5 Piece15900000178100009365627158959804
213همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Matchstick , 10 Piece30700000343800003990317818991889
214همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical flexi Strut 10x10mm w=9-11 x L=9-11 mm2.500.000#VALUE!5918741054039265
215همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cortical flexi Strut , 10×20mm , (W)=9-11 mm X (L)=19-21 mm500000056000005918741054039265
216همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cancellous Block, 15 × 15 × 30mm33700000377400001521002713579832
217همانند ساز بافت کیشآلوگرافتDemineralized Cancellous Block, 20 × 20 × 30mm45000000504000009282130239156202
218همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 0.5 CC240000026900008310924770393289
219همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 1CC399000044700007212483593628528
220همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 2 CC445000049800009624438944291204
221همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-1000 µm , 5 CC780000087400002760080140106673
222همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000 µm , 0.5 CC250000028000007627101521621373
223همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 500-1000 µm , 1 CC400000044800006833459931051866
224همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 0.5 CC215000024100002632661025742325
225همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 1000-2000 µm , 1 CC350000039200001534246048977249
226همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 0.5 CC180000020200002975203637240398
227همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm, 1 CC270000030200004602953331496013
228همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPartial Demineralized Cortical Cancellous Powder, 150-2000 µm , 2 CC420000047000007231373328871754
229همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H<10mm10000000112000002142230863717717
230همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=10mm11000000123200002609552569718887
231همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=12mm11000000123200007656125837577217
232همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=14mm11000000123200008047608925015927
233همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=16mm11000000123200004231168393009973
234همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=18mm11000000123200007579080270524140
235همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H=20mm11000000123200008619392280463678
236همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTricortical Patellar Wedge , H?22mm11000000123200006764701473400636
237همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x10mm T= 0.1 - 0.4mm260000029100001256066361270533
238همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x20mm T= 0.1 - 0.4mm420000047000001988443299921478
239همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 15x20mm T= 0.1- 0.4mm500000056000004391470359661569
240همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x20mm T= 0.1 - 0.4mm780000087400006687824811569741
241همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x30mm T= 0.1 - 0.4mm10400000116500005902564930394458
242همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x40mm T= 0.1 - 0.4mm15850000177500003861887542151028
243همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x15mm T= 0.1 - 0.4mm290000032500004391470359661569
244همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x30mm T= 0.1 - 0.4mm720000080600005902564930394458
245همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x40mm T= 0.1 - 0.4mm865000096900003861887542151028
246همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x40mm T= 0.1 - 0.4mm21600000241900003861887542151028
247همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x60mm T= 0.1 - 0.4mm30000000336000003861887542151028
248همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 40x40mm T= 0.1 - 0.4mm27600000309100003861887542151028
249همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x10mm T= 0.2 - 0.6mm260000029100001256066361270533
250همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x20mm T= 0.2 - 0.6mm420000047000001988443299921478
251همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 15x20mm T= 0.2 - 0.6mm500000056000004391470359661569
252همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x20mm T= 0.2 - 0.6mm780000087400006687824811569741
253همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x30mm T= 0.2 - 0.6mm10400000116500005902564930394458
254همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x40mm T= 0.2 - 0.6mm15850000177500003861887542151028
255همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x15mm T= 0.2 - 0.6mm350000039200004391470359661569
256همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x30mm T= 0.2 - 0.6mm720000080600005902564930394458
257همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x40mm T= 0.2 - 0.6mm865000096900003861887542151028
258همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x40mm T= 0.2 - 0.6mm21600000241900003861887542151028
259همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x60mm T= 0.2 - 0.6mm30000000336000005902564930394458
260همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 40x40mm T= 0.2 - 0.6mm27600000309100003861887542151028
261همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x10mm T= 0.6 - 0.9mm260000029100008590221659664390
262همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x20mm T= 0.6 - 0.9mm500000056000009463162323589932
263همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 15x20mm T= 0.6 - 0.9mm600000067200005881716223847374
264همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x20mm T= 0.6 - 0.9mm780000087400003851136926468519
265همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x30mm T= 0.6 - 0.9mm13000000145600004224227813649992
266همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x40mm T= 0.6 - 0.9mm15850000177500003468696773238554
267همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x15mm T= 0.6 - 0.9mm370000041400005881716223847374
268همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x30mm T= 0.6 - 0.9mm840000094100004224227813649992
269همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x40mm T= 0.6 - 0.9mm10800000121000003468696773238554
270همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x40mm T= 0.6 - 0.9mm21600000241900003468696773238554
271همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x60mm T= 0.6 - 0.9mm30000000336000003468696773238554
272همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 40x40mm T= 0.6 - 0.9mm27600000309100003468696773238554
273همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x10mm T= 1 - 1.4mm260000029100004330896021483664
274همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x20mm T= 1 - 1.4mm420000047000005970128531414177
275همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 15x20mm T= 1- 1.4mm500000056000008657706560682089
276همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x20mm T= 1 - 1.4mm780000087400008883693673494878
277همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x30mm T= 1 - 1.4mm10400000116500009069873554677494
278همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x40mm T= 1 - 1.4mm15850000177500007970964577937504
279همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x15mm T= 1 - 1.4mm350000039200008657706560682089
280همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x30mm T= 1 - 1.4mm720000080600009069873554677494
281همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x40mm T= 1 - 1.4mm865000096900007970964577937504
282همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x40mm T= 1 - 1.4mm21600000241900007970964577937504
283همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x60mm T= 1 - 1.4mm30000000336000007970964577937504
284همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 40x40mm T= 1 - 1.4mm27600000309100007970964577937504
285همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x10mm T= 1.4-2mm260000029100004330896021483664
286همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x20mmT= 1.4-2mm420000047000002260596982382686
287همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 15x20mm T= 1.4- 2mm600000067200005262539842122130
288همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x20mm T= 1.4-2mm780000087400009373426159374016
289همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x30mm T= 1.4-2mm10400000116500005517497870880980
290همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 20x40mm T= 1.4-2mm15850000177500001377630137682204
291همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x15mmT= 1.4-2mm350000039200005262539842122130
292همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 10x30mm T= 1.4-2mm720000080600005517497870880980
293همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 0x40mm T= 1.4-2mm865000096900001377630137682204
294همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x40mmT= 1.4-2mm21600000241900001377630137682204
295همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 30x60mmT= 1.4-2mm30000000336000001377630137682204
296همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoDerm 40x40mm T= 1.4-2mm27600000309100001377630137682204
297همانند ساز بافت کیشآلوگرافتPatellar Bone + Patellar Tendon + Tibial Bone(BTB), W)=13-17 mm (L)=80-150 mm46200000517400002406141777964272
298همانند ساز بافت کیشآلوگرافتquadricep tendon+Patellar Bone + Patellar Tendon + Tibial Bone(TBTB57100000639500002406141777964272
299همانند ساز بافت کیشآلوگرافتAchilles Tendon with Calcaneus, Whole, L>220 mm57600000645100002406141777964272
300همانند ساز بافت کیشآلوگرافتAchilles tendon with Calcaneus, Hemi34200000383000007760689446361531
301همانند ساز بافت کیشآلوگرافتAchilles Tendon46200000517400007760689446361531
302همانند ساز بافت کیشآلوگرافتAchilles Tendon Hemi32700000366200007760689446361531
303همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCL Reconstruction Tendon34900000390900009539711356349051
304همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCL Reconstruction Tendon W<7 mm L ≥220mm26650000298500009539711356349051
305همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTendon W≤7 mm23400000262100009539711356349051
306همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTendon W=8 mm30600000342700009539711356349051
307همانند ساز بافت کیشآلوگرافتTendon W≥9 mm37800000423400009539711356349051
308همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / fascia 10x10mm T= 0.2 - 0.6mm260000029100007217258887820229
309همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / fascia 10x20mm T= 0.2 - 0.6mm420000047000003910115676826197
310همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 15x20mm T= 0.2 - 0.6mm500000056000002320102552124682
311همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x20mm T= 0.2 - 0.6mm780000087400004058530297754017
312همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x30mm T= 0.2 - 0.6mm10400000116500009101537645726863
313همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x40mm T= 0.2 - 0.6mm15850000177500005352578589896442
314همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x15mm T= 0.2 - 0.6mm350000039200008860612869863708
315همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x30mm T= 0.2 - 0.6mm720000080600009101537645726863
316همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x40mm T= 0.2 - 0.6mm865000096900001663338620271684
317همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x40mm T= 0.2 - 0.6mm21600000241900008056895863613576
318همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x60mm T= 0.2 - 0.6mm30000000336000001653365929396409
319همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 40x40mm T= 0.2 - 0.6mm27600000309100001261394417145130
320همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x10mm T= 0.6 - 0.9mm260000029100004358495070159824
321همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x20mm T= 0.6 - 0.9mm500000056000005785110536563918
322همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 15x20mm T= 0.6 - 0.9mm600000067200002320102552124682
323همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x20mm T= 0.6 - 0.9mm780000087400008287226848602884
324همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x30mm T= 0.6 - 0.9mm10400000116500002244150968435935
325همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x40mm T= 0.6 - 0.9mm15850000177500003970083936316028
326همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x15mm T= 0.6 - 0.9mm350000039200008860612869863708
327همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x30mm T= 0.6 - 0.9mm720000080600002244150968435935
328همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x40mm T= 0.6 - 0.9mm865000096900001663338620271684
329همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fscai 30x40mm T= 0.6 - 0.9mm21600000241900008056895863613576
330همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x60mm T= 0.6 - 0.9mm30000000336000001653365929396409
331همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 40x40mm T= 0.6 - 0.9mm27600000309100001261394417145130
332همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x10mm T= 1 - 1.4mm260000029100009539711356349051
333همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x20mm T= 1 - 1.4mm420000047000009040812090132323
334همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 15x20mm T= 1 -1.4mm500000056000002320102552124682
335همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x20mm T= 1 - 1.4mm780000087400004686400959813872
336همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x30mm T= 1 - 1.4mm10400000116500006997108762750255
337همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x40mm T= 1 - 1.4mm15850000177500009041488525066991
338همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x15mm T= 1 - 1.4mm350000039200005908678186040973
339همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x30mm T= 1 - 1.4mm720000080600006997108762750255
340همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x40mm T= 1 - 1.4mm865000096900001663338620271684
341همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x40mm T= 1 - 1.4mm21600000241900004477853188656436
342همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x60mm T= 1 - 1.4mm30000000336000009762025949762417
343همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 40x40mm T= 1 - 1.4mm27600000309100001261394417145130
344همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x10mm T>1.4mm260000029100009539711356349051
345همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x20mm T>1.4mm420000047000009539711356349051
346همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 15x20mm T>1.4mm600000067200002320102552124682
347همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x20mm T>1.4mm780000087400004686400959813872
348همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x30mm T>1.4mm10400000116500006997108762750255
349همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 20x40mm T>1.4mm15850000177500009041488525066991
350همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x15mm T>1.4mm350000039200005908678186040973
351همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x30mm T>1.4mm720000080600006997108762750255
352همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 10x40mm T>1.4mm865000096900001663338620271684
353همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x40mm T>1.4mm21600000241900004477853188656436
354همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 30x60mm T>1.4mm30000000336000009762025949762417
355همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ fascia 40x40mm T>1.4mm27600000309100001261394417145130
356همانند ساز بافت کیشآلوگرافتSemitendinosus Tendon W≥3 mm L≥220mm31450000352200009539711356349051
357همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 10x10mm T= 0.2 - 0.6mm260000029100009539711356349051
358همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 10x20mm T= 0.2 - 0.6mm420000047000003910115676826197
359همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 15x20mm T= 0.2 - 0.6mm500000056000002320102552124682
360همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 20x20mm T= 0.2 - 0.6mm780000087400004058530297754017
361همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 20x30mm T= 0.2 - 0.6mm10400000116500009101537645726863
362همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 20x40mm T= 0.2 - 0.6mm15850000177500005352578589896442
363همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 10x15mm T= 0.2 - 0.6mm350000039200008860612869863708
364همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 10x30mm T= 0.2 - 0.6mm720000080600009101537645726863
365همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 10x40mm T= 0.2 - 0.6mm865000096900005555107749690206
366همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 30x40mm T= 0.2 - 0.6mm21600000241900004477853188656436
367همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 30x60mm T= 0.2 - 0.6mm30000000336000007658182568694002
368همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 40x40mm T= 0.2 - 0.6mm27600000309100005186170436569426
369همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 10x10mm T= 0.6 - 0.9mm260000029100009539711356349051
370همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 10x20mm T= 0.6 - 0.9mm500000056000005785110536563918
371همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard15x20mm T= 0.6 - 0.9mm600000067200002320102552124682
372همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 20x20mm T= 0.6 - 0.9mm780000087400008287226848602884
373همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane /pericard 20x30mm T= 0.6 - 0.9mm10400000116500002244150968435935
374همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane /pericard 20x40mm T= 0.6 - 0.9mm15850000177500003970083936316028
375همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 10x15mm T= 0.6 - 0.9mm350000039200008860612869863708
376همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane /pericard 10x40mm T= 0.6 - 0.9mm865000096900003302326278635993
377همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane / pericard 30x40mm T= 0.6 - 0.9mm21600000241900008056895863613576
378همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoMembrane/ pericard 40x40mm T= 0.6 - 0.9mm27600000309100003141860274252582
379همانند ساز بافت کیشآلوگرافتGracilis Tendon W≥3 mm L≥220mm31450000352200009539711356349051
380همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece67300000753800005188967930195102
381همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece66000000739200005188967930195102
382همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece63400000710100005188967930195102
383همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece62000000694400005188967930195102
384همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece58100000650700005188967930195102
385همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece55450000621000005188967930195102
386همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece55450000621000005188967930195102
387همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece58100000650700005188967930195102
388همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece59400000665300005188967930195102
389همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece63400000710100005188967930195102
390همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve, 1 Piece66000000739200005188967930195102
391همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Aortic heart valve - 1 Piece67300000753800005188967930195102
392همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece75250000842800005188967930195102
393همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece73900000827700005188967930195102
394همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece71300000798600005188967930195102
395همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece70000000784000005188967930195102
396همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece66000000739200005188967930195102
397همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece63400000710100005188967930195102
398همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece63400000710100005188967930195102
399همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece66000000739200005188967930195102
400همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece67300000753800005188967930195102
401همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, D= 27mm71300000798600005188967930195102
402همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece73900000827700005188967930195102
403همانند ساز بافت کیشآلوگرافتCenoValve-Pulmonary heart valve, 1 Piece75250000842800005188967930195102
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  607,413
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386