اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 8 تير 1401
لیست موسسات صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (CB)
نام موسسه ممیزی و صدور گواهی نامه CBدامنه فعالیتوب سایتآدرس ایمیل نام نمایندگی در ایران آدرس نمایندگیتلفنفاکس
QS (QS Zürich AG)Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive care WWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 1888411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis WWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 1988411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active orthopedic and rehabilitation devicesWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2088411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active medical devices with measuring functionWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2188411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active ophthalmologic devicesWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2288411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active instrumentsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2388411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Contraceptive medical devicesWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2488411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2588411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active medical devices for ingestionWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2688411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active orthopedic implantsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2788411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active functional implantsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2888411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Bandages and wound dressingsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2988411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Suture material and clampsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3088411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Other medical devices for wound careWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3188411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Non-active dental equipment and instrumentsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3288411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Dental materialsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3388411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Dental implantsWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3488411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Active dental devicesWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3588411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Active devices for patient positioning and transportWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3688411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Imaging devices utilizing non- ionizing radiationWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3788411661 88424958
QS (QS Zürich AG)Monitoring devices of non-vital physiological parametersWWW.QS-ME.COM پیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3888411661 88424958
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive careWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1588529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active devices for injection , infusion, transfusion and dialysisWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1688529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active orthopedic and rehabilitation devicesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1788529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active medical devices with measuring functionWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1888529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active ophthalmologic devicesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1988529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active instrumentsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2088529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2188529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active orthopedic implantsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2288529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Bandages and wound dressingsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2388529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Suture material and clampsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2488529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Other medical devices for wound careWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2588529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Non-active dental equipment and instrumentsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2688529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Dental materialsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2788529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Dental implantsWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2888529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresisWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2988529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiaWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3088529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices for stimulation or inhibitionWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3188529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active surgical devicesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3288529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active ophthalmologic devicesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3388529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active dental devicesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3488529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active devices for disinfection and sterilizationWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3588529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active rehabilitation devices and active prosthesesWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3688529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Active devices for patient positioning and transportWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3788529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)SoftwareWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3888529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Medical gas supply systems and parts thereofWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3988529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Imaging devices utilizing ionizing radiationWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4088529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Imaging devices utilizing non- ionizing radiationWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4188529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Monitoring devices of non-vital physiological parametersWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4288529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Monitoring devices of vital physiological parametersWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4388529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices utilizing ionizing radiationWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4488529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices utilizing non-ionizing radiationWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4588529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices for hyperthermia / hypothermiaWWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4688529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)Devices for (extracorporeal) shock-wave therapy (lithotripsy)WWW.IMQ.IR info@imq.ir مرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4788529400 88768063
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive carewww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysiswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active medical devices with measuring functionwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active ophthalmologic deviceswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active instrumentswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active orthopedic implantswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Bandages and wound dressingswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Non-active dental equipment and instrumentswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Dental materialswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Dental implantswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresiswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiawww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Devices for stimulation or inhibitionwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Active surgical deviceswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Active dental deviceswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Active devices for disinfection and sterilizationwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Active rehabilitation devices and active prostheseswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Softwarewww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Medical gas supply systems and parts thereofwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Imaging devices utilizing ionizing radiationwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Imaging devices utilizing non- ionizing radiationwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Monitoring devices of non- vital physiological parameterswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Monitoring devices of vital physiological parameterswww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Devices utilizing non-ionizing radiationwww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) Devices for hyperthermia / hypothermiawww.tuv-intercert.org info@tuv-intercert.ir آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive carewww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysiswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active medical devices with measuring functionwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active ophthalmologic deviceswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active instrumentswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Contraceptive medical deviceswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active orthopaedic implantswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active functional implantswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active soft tissue implantswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Bandages and wound dressingswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Suture material and clampswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Other medical devices for wound carewww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Non-active dental equipment and instrumentswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Dental materialswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Dental implantswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresiswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiawww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Devices for stimulation or inhibitionwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active surgical deviceswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active ophthalmologic deviceswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active dental deviceswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active devices for disinfection and sterilizationwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active rehabilitation devices and active prostheseswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Active devices for patient positioning and transportwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Softwarewww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Imaging devices utilizing non-ionizing radiationwww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Monitoring devices of non- vital physiological parameterswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Monitoring devices of vital physiological parameterswww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Devices for hyperthermia / hypothermiawww.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)Devices for (extracorporeal) shock-wave therapy (lithotripsy)www.cspco.org medicaldevices@cspco پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) non- active medical deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 126761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) general non- active,non-implantablewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 226761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) medical deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 326761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) non - active implantswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 426761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) devices for wound carewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 526761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) non- active dental devices and accessorieswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 626761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) non- active dental devices other than specified abovewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 726761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) active (non-implantable)www.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 826761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) medical deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 926761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) general active medical deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1026761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) devices for imagingwww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1126761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) monitoring deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1226761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) devices for radiation therapy and thermo theapywww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1326761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) active(non- implantable ) medical devices otherthan specified abovewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1426761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) general active implantable medical deviceswww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1526761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) implantable medical devices othrr than specified abovewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1626761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) in vitro diagnosticwww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1726761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) medical devices(ivd)www.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1826761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) reagenta and reagent products ,calibrators and controls for: clinical chemistry www.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 1926761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) immunochemistry(immunology)www.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2026761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) haematology/haemostasis/immunohematologywww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2126761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) microbiologywww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2226761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) infectious immunologywww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2326761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) histology/cytologywww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2426761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) genetic testingwww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2526761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) in vitro diagnosticinstruments and soft warewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2626761448 26761391
IGC (INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION CO,LTD) ivd medical devices other than specified abovewww.igcert.org info@igcret.ir ایرانیان گواه کوثرتهران - سعادت آباد بلوار شهرداری خ سپیدار پلاک 10 واحد 2726761448 26761391
TCL (Transpacific Cerification Limited)NON-ACTIVE MEDICAL DEVICESwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 53(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)General non-active, non-implantable medical deviceswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 54(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Non-active Implantswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 55(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Devices for wound carewww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 56(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Non-active dental devices and accessorieswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 57(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)ACTIVE(NON-IMPLANTABLE) MEDICAL DEVICESwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 58(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)General active medical deviceswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 59(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Devices for imagingwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 60(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Monitoring deviceswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 61(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Devices for radiation therapy and thermo therapywww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 62(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Active(non-implantable) medical devices other than specified abovewww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 63(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICESwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 64(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)General active implantable medical devices In Vitro Diagnosticwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 65(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)MEDICAL DEVICES(IVD) Reagents and reagent products, calibrators and control materials for : Clinical chemistry, Immunochemistry (Immunology) Haematology/Haemostasis/Immunohematolgy,Microbiology, Infectious Immunology,Histology/Cytology, Genetic Testing Iwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 66(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Instruments and software IVD medical devices other than specified abovewww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 67(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Sterilization Method for medical deviceswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 68(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Ethylene oxide gas sterilization(EOG)www.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 69(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Moist heatwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 70(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Aseptic processingwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 71(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Radiation sterilization (e.g. gamma, x-ray, electron beam)www.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 72(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Sterilization method other than specified abovewww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 73(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Devices Incorporating/Utilizing Specificwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 74(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Substances/Technologieswww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 75(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Medical devices incorporating medicinal substances www.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 76(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Medical devices utilizing tissues of animal originwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 77(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Medicla devices incorporating derivatives of human bloodwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 78(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Medical Devices utilizing micromechanics www.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 79(26)33328324  
TCL (Transpacific Cerification Limited)Medical Devices utilizing biological active coating and/or materials or being wholly or mainly absorbedwww.iqciran.com info@iqciran.com کیفیت آفرینان پویاکرج -مهرشهر- بلوارارم-نبش کوچه رز ساختمان رز- بلوک2- طبقه 7- واحد 80(26)33328324  
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  607,403
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386